1.3. Schopnosti

1.3. SCHOPNOSTI

Predpokladom vykonávania každej pracovnej činnosti sú schopnosti človeka. Každý z nás disponuje individuálnymi schopnosťami, ktorými sa odlišuje od iných ľudí.

Zvlášť riadiaci pracovník musí disponovať takými schopnosťami, ktoré sú potrebné k vykonávaniu pridelenej funkcie. Nemôže byť nič horšie a urážlivejšie v riadiacej práci, ak sa na vedúce miesto dostane pracovník neschopný, ktorý nestačí na výkon svojej funkcie, prípadne sa obklopí neschopnými zástupcami. Dnes si už ani nevieme predstaviť v organizácii takýto typ šéfa, a predsa sa to stáva. Manažment organizácie si musí uvedomiť, že schopnosti sú podmienkou pre úspešnú realizáciu pracovnej činnosti.

Podľa druhov pracovnej činnosti poznáme:

Človek sa s hotovými schopnosťami nerodí, sú vždy rezultátom vývinu. Vrodený základ pre individuálny vývoj schopností predstavujú vlohy. Vlohy sa môžu vyvinúť iba v určitých podmienkach. O schopnostiach sa často hovorí ako o zdedených vlastnostiach osobnosti. Ak je niečo u človeka vrodené, tak sú to spravidla anatomicko –fyziologické vlastnosti organizmu, z ktorých najvýraznejšie sú predovšetkým vlastnosti nervovej sústavy a mozgu. Tieto anatomicko - fyziologické rozdiely, na ktorých sa zakladá vznik a rozvoj schopností sa medzi ľuďmi označujú ako vlohy. Vloha je jav mnohoznačný, na jej základe sa môžu rozvinúť a vzniknúť rôzne schopnosti. Schopnosti jednotlivých ľudí sa vyvíjajú rôznym spôsobom, pričom mieru, stupeň rozvoja ľudských schopností označujeme pojmami:

Pod nadaním rozumieme súhrn takých schopností, ktoré umožňujú určitej osobe v určitej oblasti činnosti podávať nadpriemerné výkony. Nadaním nazývame aj mimoriadne priaznivé vlohy na istú činnosť, ktoré sa prejavujú v schopnostiach a dobrých výkonoch. Patrí sem napr. nadanie na hudbu, matematiku, reči. Blízky pojmu nadanie je talent. Označujeme ním mimoriadne vynikajúce schopnosti. Potrebné je povedať, že talent neslúži ako náhrada za prácu. Práve naopak, pre rozvoj talentu je nevyhnutné učenie a usilovná práca. Na vykonávanie akejkoľvek činnosti nestačí len určitá schopnosť, ale je nevyhnutné osvojovať si neustále vedomosti a zručnosti.

Pred spoločnosťou, riadiacim pracovníkom stojí úloha vytvárať takú klímu a podmienky pre osobný rozvoj človeka, aby ani jeden talent nevyšiel nazmar a nemusel sa dožadovať svojej realizácie.

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/14559-1-3-schopnosti/