Ústava a sloboda zmýšlania, svedomia, vyznania a prejavu

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: maximus
Typ práce: Referát
Dátum: 02.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 506 slov
Počet zobrazení: 230
Tlačení: 16
Uložení: 14

Ústava a sloboda zmýšlania, svedomia, vyznania a prejavu

Čo je ústava?

Ústava je základný zákonštátu, ide o zvláštnu, najvýznamnejšiu formu zákona a právny výraz existencie štátu, ktorý určuje základnú organizáciu štátnej moci a základné zásady spoločenského, politického, štátneho a hospodárskeho zriadenia.

 • prijatá: 1. 9. 1992
 • do platnosti vstúpila: 1. 1. 1993
 • tvorí ju: Preambula + 9 hláv

Základné práva a slobody a záruky ľudských práv sa nachadzajú v 2. hlave ústavy.

Ľudské práva

 • -sú oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať vedomosti, schopnosti, inteligenciu, talent, znalosti na uspokojenie duchovných a materiálnych túžob.
 • stávajú sa zárukou spokojného života na jednej strane, avšak obmedzujú z pohodlnosti (každé právo sa spája s povinnosťou).
 • Členenie ľudských práv
  2 veľké skupiny:
 1. prirodzené práva - práva nezávislé od štátnej moci, ktoré štát neposkytuje, no môže ich zaručiť a uzákoniť
 2. občianske práva - práva, kt. dostávajú občania od štátu a uplatňujú sa vo verejnom živote
 • Generácie ľudských práv
 • prirodzené práva a slobody
 • prvá generácia (občianske a politické práva)
 • druhá generácia ( hospodárske, sociálne a kultúrne práva)
 • tretia generáciea (práva solidarity)

PRIRODZENÉ PRÁVA A SLOBODY

 1. právo na život- právo na slobody pohybu
 2. nedotknuteľnosť súkromia- listové tajomstvo
 3. ľudská dôstojnosť- právo na slobodu pobytu
 4. právo na česť- právo na slobodu myslenia
 5. právo na povesť- právo na vlastné svedomie
 6. právo na ochranu mena - právo na náboženské vyznanie
 7. právo majetok
 8. právo na obydlie

Právo na slobodu prejavu je obsiahnuté v prvej generáci ľudských práv.

Ľudské práva musia mať jasného adresáta, jasný obsah, sankciu za porušenie, označenú silu, ktorá danú sankciu vie vynútiť - polícia, súd alebo armáda.

V ústavnom zákone je obsiahnutá Listina základných práv a slobôd. Občianske práva a slobody sú v SR zakotvené v ústave v druhej hlave. Ale medzinárodné zmluvy , kt. SR ratifikovala majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah ĽP a slobôd.

Základné prúdy ľudských práv

 • RACIONALIZMUS hovorí, že práve rozum priviedol ľudí k nevyhnutnosti spolunažívať a nájsť základné zásady. Rozum má každý človek, ten dokáže umlčať egoizmus a predsudky.
 • Majú dbať na PRIRODZENÝ STAV, ľudia sú si rovní a slobodní, každí je sám sebe pánom, rozhoduje sám za seba a nikto nevykonáva moc nad inými.
 • Majú vychádzať z PRIRODZENÉHO PRÁVA - súhrn oprávnení vlastných ľudskej bytosti. Sú univerzálne a patria každému bez ohľadu na rasu, pohlavie, etnikum, štátnu príslušnosť a náboženstvo.

Ochrana ľudských práv

 • vnútroštátne prostriedky- ombudsman, súdy + medzinárodné prostriedky na ochranu ĽP
 • medzinárodný štandard je obsiahnutý v medzinárodných dokumentoch:
 • Európsky dohovor o ochrane ĽP a základných slobôd (1950,Rím)
 • Európska sociálna charta
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,
 • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych kultúrnych právach
 • Záverečný akt Helsinky (1975)
 • Charta informácií mládeže (1993)

 

Medzinárodné organizácie na Slovensku

 

 • Na Slovensku pôsobí Helsinské občianske zhromaždenie a Slovenská únia pre mier a ĽP – sledujú dodržiavanie ĽP v SR
 • Pôsobí tu aj Amnesty International- mimovládna medzinárodná organizácia pre amnestiu - má spolupracovníkov vo vyše 150 krajinách. Vychádza zo Všeobecnej deklarácie ĽP a dokumentov OSN (10.12.1948)
 • 12.1948 - na zasadnutí III. Valného zhromaždenia OSN prijala Komisia pre ĽP Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako prvý medzinárodný dokument, ktorý špecifikuje pojem ľudské práva a základné slobody.
 • december - Medzinárodný deň ľudských práv
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#komunikácia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012