Zóny pre každého študenta

Štruktúra osobnosti

6. Štruktúra osobnosti

6.1 Aktivačno-motivačné

6.1.1. Potreba: je to stav nedostatku, nadbytku niečoho

6.1.1.1 Delenie potrieb:
1.Biologické potreby: výsledkom fylogenézy, sú nevyhnutné pre život
  vyjadrujú vzťah: človek → príroda
2. Psychické potreby: výsledkom antropogenézy → má ich len človek
  pri nedostatku dochádza k deprivácii → narušenie zdravého psychického vývinu
  vyjadrujú vzťah: človek → človek
3. Kultúrne potreby: výsledkom ontogenézy
  ich úroveň určuje kultúrny profil človeka
  vyjadrujú vzťah: človek → kultúra

6.1.2 Pud: vrodená hnacia vnútorná sila
  fyziologický základ potrieb → pud aktivizovaním vyvolá potrebu

6.1.2.1 Delenie pudov:
1. Biologické pudy: hlad, smäd
2. Psychosociálne pudy: sexuálny pud, materinský pud
6.1.3 Záujem: zvýšená pozornosť, zameranosť, na niekoho, na niečo

6.1.3.1 Zložky záujmu:
1. Predmetnosť: záujem o niečo
2. Kognitívnosť: poznávacia zložka záujmu
3. Emocionálnosť: záujme nás citovo uspokojuje

6.2 Vzťahovo-postojové
- vyjadrujú vzťah človeka k prostrediu a sebe samému

6.2.1 Postoj: relatívne ustálený systém hodnotení, cítení a tendencií konať istým spôsobom

6.2.1.1 Zložky postoja:
1. Kognitívnosť: poznanie predmetu, na ktorý sa postoj viaže
2. Predmetnosť: objekt postoja (človek, udalosť, vec)
3. Konatívnosť: postoj ovplyvňuje správanie a konanie

6.2.1.2 Druhy postoja:
1. presvedčenie: racionálny základ
2. predsudok: má iracionálny základ, absentuje rozumové zdôvodnenie

6.2.1.3 Vznik postoja:
- postoje sú vlastnosti, ktoré sa utvárajú → učíme sa ich v priebehu ontogenézy
- vznik najmä vplyvom prostredia → napodobňovaním, presviedčaním, hodnotením

6.2.2 Charakter
Charakter:  súhrn tých psychických vlastností, ktoré vychádzajú z morálneho presvedčenia a prejavujú sa
v mravnej stránke správania a konania → štruktúra charakteru

6.2.2.1 Fázy utvárania charakteru:
1. Morálne vedomie: v detstve kladieme na dieťa požiadavky
2. Mravné správanie: dieťa sa správa podľa požiadaviek, ak cíti kontrolu a tlak
3. Morálne presvedčenie: dieťa vonkajšie požiadavky zvnútorní → interiorizácia
4. Charakterová vlastnosť: jedinec vyžaduje mravné správanie od okolia

6.2.2.2 Štruktúra charakteru:
1. Svetonázorové vlastnosti: súhrn názorov na najzákladnejšie otázky (pôvod človeka, zmysel bytia)
2. Pracovné vlastnosti:
3. Morálne, mravné, etické vlastnosti:
4. Sociálne, spoločenské vlastnosti:
5. Vlastnosti sebavzťahu:
 
6.3 Výkonové
- od nich závisí úspech človeka v činnosti: schopnosti, vlohy, vedomosti, zručnosti, návyky
 
6.3.1 Schopnosti: tie vlastnosti, ktoré podmieňujú rýchlosť, kvalitu a ľahkosť vykonávania činnosti
- nie sú vrodené, vznikajú na základe vrodených predpokladov → vlôh, rozvíjajú a prejavujú sa v činnosti
- vlohy + činnosť = schopnosť

6.3.1.1 Druhy schopností:
1.   a. Všeobecné rozumové: predpokladom úspechu vo viacerých činnostiach
  b. Špeciálne schopnosti: predpokladom úspechu v istých činnostiach
2.   a. Intelektové schopnosti:  prejavujú sa v činnosti, kde je nutné poznávanie, hodnotenie, tvorenie
  b. Percepčné schopnosti: prejavujú sa v schopnostiach, kde je nutná predstavivosť

6.3.1.2 Stupne rozvinutia schopnosti:
1. Nadanie: súhrn schopností istého druhu, ktorý nám umožňuje podať nadpriemerný výkon
2. Talent: vysoko rozvinutý súhrn rôznych schopností, ktoré nám umožňujú podať vynikajúci výkon
3. Genialita: mimoriadne rozvinutý talent, ktorého výsledkom sú epochálne diela

6.3.2.1 Druhy inteligencie
1. Teoretická (abstraktná): schopnosť zaobchádzať zo znakmi a symbolmi
2. Praktická (mechanická): schopnosť narábať s predmetmi, náčiním
3. Sociálna: schopnosť porozumieť, pochopiť iných

6.3.2.2 Bloomova taxonómia inteligencie:
1. Logicko-matematická  2. Jazyková (lingvistická)
3. Priestorová 4. Telesno-pohybová
5. Muzikálna  6. Interpersonálna: medziosobná
7. Intrapsychická: vnútopsychická
 
6.3.2 Vlohy: vrodené, zdedené anatomicko-fyziologické predpoklady per vznik psychických a fyzických kvalít
 
6.3.3 Vedomosti
Vedomosti: sú naučené (pochopené, zapamätané) fakty a vzťahy medzi nimi
odrážajú stupeň pozorovania objektívnej reality
majú formu teórií, pojmov, definícií

6.3.3.1 Proces osvojovania si vedomostí:
1. Vnímanie: bezprostredné pozorovanie javu
2. Pochopenie a zapamätanie:
  Pochopenie: zistenie súvislostí medzi časťami,
  Zapamätanie: utvorenie pamäťových stôp a spojov v mozgovej kôre
3. Usústavnenie: zaradenie nového poznatku do systému vedomostí
 
6.3.4 Zručnosť
Zručnosť: nadobudnutá pohotovosť, rýchlo, ľahko a dobe vykonávať istú činnosť

6.3.4.1 Delenie zručností:
1. Intelektové
2. Praktické
 
6.3.5 Návyk
Návyk:   automatizované (bez účasti vedomia → neuvedomované) vykonávanie činností
získané opakovaním činnosti v rovnakých podmienkach

6.3.5.1 Druhy návykov:
1. Spoločenské
2. Stolovania
3. Hygienické
4. Kultúrne

6.3.5.2 Proces osvojovania si návykov:
1. prípravná fáza: a. motivácia
  b. názorná ukážka + slovná inštrukcia
  c. prvé pokusy
2. výkonová: fáza: vykonávanie a zdokonaľovanie, skracuje sa čas

6.4 Sebaregulačné
- nimi človek usmerňuje a reguluje vlastné správanie, prežívanie a konanie

6.4.1 Sebauvedomenie:  uvedomenie si vlastného ja ako nositeľa deja a vykonávateľa činnosti
uvedomenie si ja v priestore a čase
vymedzenie sa z okolia

6.4.1.1 Prejavy sebauvedomenia:
1. Snaha po samostatnosti
2. Negativizmus: odmietanie požiadaviek iných
3. Egocentrizmus
 
6.4.2 Sebapoznanie: uvedomenie si svojich osobitostí v správaní a konaní

6.4.3 Sebahodnotenie: uvedomenie si svojich kladných a záporných vlastností

6.4.4 Sebakoncepcia: predstava, obraz seba
 
6.4.5 Kritika: hodnotenie svojich nedostatkov

6.4.6 Svedomie: vnútorný systém príkazov a zákazov v spoločnosti, ktoré nám určujú hranice dovoleného
a možného  
 
6.4.7 Vôľa: psychický proces, ktorý nám umožňuje dosahovať vytýčené ciele a prekonávať možné prekážky
psychická vlastnosť, ktorá sa prejavuje sebaaktualizáciou a sebarealizáciou

6.4.7.1 Vlastnosti vôle: 1. cieľavedomosť   2. zásadovosť
  3. vytrvalosť   4. rozhodnosť
  5. sebaovládanie  6. samostatnosť
  7. iniciatívnosť
 
6.5 Dynamické
- podmieňujú silu a rýchlosť prežívania a správania

6.5.1 Temperament: zaviedol Hippokrates
- v človeku štyri tekutiny, ktoré určujú jeho charakter
sangus (krv): sangvinik cholé (žlč): cholerik
melan cholé (čierna žlč): melancholik flegma (hlien): flegmatik

6.5.1.1 Pavlova typológia temperamentu
-  rozdiely temperamentu majú pôvod vo vlastnostiach nervovej sústavy: v sile vzruchu a útlmu, ich
pohyblivosti
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/3165-struktura-osobnosti/