Rodina a jej funkcie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 16.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 342 slov
Počet zobrazení: 21 819
Tlačení: 1 144
Uložení: 1 083
Rodina a jej funkcie , význam pre jednotlivca
Rodina je primárnou skupinou , ktorá sa vyznačuje intimitou , vysokou súdržnosťou , emocionalitou a autentičnosťou, čo sa odvíja od silných  citových väzieb vo vnútri rodiny. Väčšinou je prvou sociálnou skupinou, s ktorou sa ľudský jedinec  stretáva  a určitý čas  aj zostáva  jedinou.
K pochopeniu funkcie rodiny v spoločnosti je dôležité poznať niektoré základné vzťahy, ktoré charakterizujú súčasnú rodinu. Ide o dva druhy väzieb, ktoré sú spoločensky  regulované a sankcionované.

Sú to väzby medzi dospelými / rodičmi / a väzby medzi rodičmi a deťmi . Realizácia  týchto väzieb musí mať základné podmienky – trvalé spolužitie  členov rodiny , spoločné zaisťovanie základných potrieb, spoločný intímny život členov rodiny  a spoločnú starostlivosť o príslušníkov rodiny, predovšetkým o deti.

V každej spoločnosti je  určujúcim hľadiskom  pre hodnotenie  a vyjasnenie  spoločenskej  funkcie  a príslušnosť k určitej spoločenskej triede. Medzi základné funkcie môžeme  zaradiť biologicko- reprodukčnú funkciu rodiny , ktorá je chápaná  ako reprodukcia ľudského rodu / plodenie detí  a rodenie detí/ a ako regulácia a usmerňovanie pohlavného života. Táto funkcia zahŕňa v civilizovanom svete  aj  oblasť uvedomelého , plánovaného rodičovstva, ktoré sa opiera  o poznatky  genetiky, biológie , psychológie, etiky , zdravovedy  aj ekonomiky.

Ekonomicko –zabezpečovacia funkcia rodiny  sa naplňuje podielom členov rodiny na spoločenskej výrobe , v spotrebe toho, čo bolo v spoločnosti  vyrobené a čo slúži  k uspokojeniu  potrieb členov rodiny. Sem môžeme zaradiť materiálne zabezpečenie členov rodiny, rozdelenie povinností / deĺba práce v rodine /. Kultúrno – psychologická / emocionálna / funkcia rodiny spočíva v tom , že rodina  vytvára pre svojich členov  vzory spoločenského spolužitia a zároveň im poskytuje podmienky pre citové vyžitie, odpočinok a uplatnenie individuálnych záujmov. Citové vzťahy v rodine sú kritériom  jej stability, mravnosti, a kultúrnosti. Nedostatočné plnenie tejto f . negatívne zasahuje  vzťahy v medzi členmi rodiny, spôsobuje odcudzenie.

Socializačno – výchovná
funkcia rodiny  je veľmi dôležitou  funkciou , ktorej náplňou je uvedenie dieťaťa  do spoločnosti a jeho výchova. Jej poslaním je zabezpečiť  deťom všestranný duševný a telesný rozvoj , starať sa o harmonický, fyzický, intelektuálny, citový a morálny vývin podložený  a obohatený  rodičovskou láskou. Rodičovská výchova dieťaťu dáva pocit istoty, vytvára vzťahy k ľuďom, okoliu, prostrediu, predmetom i k sebe samému.  Rodina je prvá výchovná inštitúcia. Ochranná funkcia rodiny  by mala zabezpečiť starostlivosť o duševný , telesný a sociálny rozvoj dieťaťa, ich výživu, bývanie, ošatenie, vzdelávanie nielen zdravého ale aj chorého dieťaťa , pokiaĺ to diagnóza dieťaťa umožňuje.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016