Výkonové vlastnosti osobnosti

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 435 slov
Počet zobrazení: 5 718
Tlačení: 326
Uložení: 341
Výkonové vlastnosti osobnosti

1.  Vlohy= dispozície
-   Sú vrodené anatomicko- fyziologické osobitosti človeka, na základe ktorých sa vyvíjajú osobnosti (napr. predpoklady mohutného vzrastu, vrodené= vlasnosti zraku, sluchu, čuchu, činnosť+ stavba nervovej sústavy , vlohy= športové, hudobné

2. Schopnosti = vlastnosti osobnosti, ktoré sú predpokladom úspešného vykonávania nejakej činnosti. Sú ukazovateľom , aký rozdiel v kvalite, rýchlosti, ľahkosti vykonávania v tej istej činnosti u rozličných ľudí za rovnakých podmienok (vedomosti, skúsenosti).
Schopný človek = kto vie rýchlo, ľahko, kvalitne osvojiť si vedomosti a zručnosti
Schopnosti = nie sú vrodené, vznikajú a rozvíjajú sa v činnosti na základe vlôh
Stupne = 1. Nadanie = súhrn schopností určitého druhu, ktoré umožňujú nadpriemerný výkon v danej oblasti činnosti
Herecké = hlasové, pohybové, napodobňovacie  schopnosti, dobrá pamäť
2.Talent = mimoriadne rozvinutý súhrn schopností dosiahne vynikajúce výkony
3.Genialita = mimoriadne rozvinutý talent = urýchlujú vedecký, technický, kultúrny pokrok
A. Všeobecné schopnosti = rozumové = IQ
B. Špecifické= umelecké, herecké, numerické, percepčnej pohotovosti

3. Vedomosti – zapamätané, pochopené, osvojené fakty + súvislosti medzi nimi (napr. trópy, figúry -  definície, poučky, vzorce

4. Zručnosti = pohotovo, rýchlo, správne vykonať istú činnosť na základe osvojených vedomostí ´aplikácia vzorcov/ pravopisné pravidlá aplikovať, nájsť v texte trópy)
+ aj fyzické zručnosti  = obsluha zložitého prístroja

5. Návyky
= zautomatizované vykonávanie určitých činností, ktoré sa dosiahlo opakovaním výkonov. Je to ustálený pohyb. Prejav vykonáva sa v ustálených podmienok. Bez potreby uvedomenej kontroly (umývanie rúk po WC) pri rysovaní = uľahčuje činnosti /urýchľujú – nevyžadujú si intelektuálnu námahu (takú pozornosť a myslenie)
 
Sebaregulačné vlastnosti osobnosti
= človek nimi riadi  (ovláda, usmerňuje, potláča) prežívanie a správanie
1. Sebauvedomovanie = vedomie vlastnej existencie
2. Sebapoznanie = uvedomenie si kladov a nedostatkov svoj. prežív. a správania – pri soc. Interakcii č (hodnotením aj iných) seba = rozborom – vstupom do školy (v puberte sa urýchľuje)
Autoregulácia nemôže existovať bez objektívneho sebapoznania
3. Svedomie – vnútorný systém zákazov (príkaz spoločnosti, v ktorom žije – spontánne vznikajúci vnútorný proces, ktorý odzrkadľuje konflikt medzi mravnými zásadami človeka a jeho správaním
4. Sebakritika – verbalizované sebahodnotenie nedostatkov (so svedomím má spoločné = nesúhlas s vlastnými správaním
5. Sebavýchova = cieľavedomé plánovanie, systematický proces formovania vlastnej osobnosti na základe vytýč. cieľov (zdokonaliť svoj charakter – prehĺbiť vlastné vzdelanie. Prostriedky = 1. Plán sebavýchovy – krátkodobé, dlhodobé úlohy. 2. Denný poriadok = čiastkové úlohy, rozdeliť prácu, zábavu. 3. Pravidelná sebakontrola – zhodnotenie dňa, týždňa. 4. Konkrétna činnosť (učenie, čítanie).

Dynamické vlastnosti osobnosti
Temperament – súhrn vlastností organizmu, osobnosti, ktoré určujú dynamiku prežívania a správania
Dynamika = tempo, intenzita, hĺbka prežívania
Klasické typy temperamentu – starogrécky lekár Hippokrates – 4 st. p. n. l.
Galemos – 2 st. p. n. l.
Všestranne rozvinutá osobnosť = kalokagatia
Harmonicky spájať duchovné bohatstvo, morálnu čistotu, fyzickú zdatnosť 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031