Vývin psychiky

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 463 slov
Počet zobrazení: 8 443
Tlačení: 574
Uložení: 620
VÝVIN PSYCHIKY

Treba rozlišovať pojmy :
·  VÝVOJ= je rast a zmena istých znakov, ktoré vedú od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od nedokonalého k dokonalému, dlhodobý proces, napr. vývoj spoločnosti, výrobku...
·  VÝVIN= sú zmeny v psychike človeka, zmeny, ktoré sa odohrávajú s človekom na biologickej a psychickej rovine ( nenastávajú náhle,ale postupne), vývin reči u dieťaťa, výtvarné schopnosti...

Podstatu vývinu psychiky tvorí proces:
a) Socializácie = je to proces poľudšťovania, keď si človek osvojuje, učí sa hodnoty, pravidlá spoločnosti, prebieha výchovou (=cieľavedomé pôsobenie rodičov, učiteľov...)a sebavýchovou.
b) Individualizácie = je to proces, pri ktorom sa človek stáva osobnosťou, nadobúda špecifické črty, ktorými sa odlišuje, stáva sa sám sebou, tým, čím je.
-pri procese socializácie a individualizácie sa môžu vlastnosti rozvíjať alebo zaniknúť.

DETERMINÁCIA PSYCHIKY

Vývin psychiky určujú dané faktory:

1) BIOLOGICKÁ determinácia:
a)nervová sústava- centrálna (mozog, miecha), periférna- somatická (vedie podnety z kože, svalov, kĺbov, vďaka ktorým si uvedomujeme bolesť, teplotu...) autonómna- zabezpečuje činnosť vnútorných orgánov (dýchanie, činnosť srdca, trávenie).
b)hormonálna sústava- žľazy s vnútorným vylučovaním/sekréciou zvýšená/znížená činnosť niektorej zo žliaz vedie k zmene, poruchám v telesnej aj v duševnej oblasti.
c)dedičnosť- prenášanie istých znakov z rodičov na potomkov, tzv. genetická výbava, ktorú človek vlastní od okamihu svojho počatia, keď sa spojila materská a otcovská pohlavná bunka- vytvorila sa zygota- dedičná informácia sa odovzdáva prostredníctvom génov z rodičov na potomkov v okamihu oplodnenia.
GENETIKA= veda o dedičnosti, nededí sa priamo nejaká vlastnosť, dedia sa len faktory, ktoré riadia vznik znakov/vlastností Fenotyp/ to je vlastnosť/ =vzniká= genotyp+ určité prostredie Genotyp=  je súbor génov týchto faktorov, ktoré dedíme. Dieťa pri počatí od každého rodiča dostáva polovicu chromozómov, z 23 párov ľudských chromozómov je jeden pár, ktorý určuje pohlavie jedinca.
Dievčatá majú chromozómy XX, chlapci majú chromozómy XY -o pohlaví rozhoduje muž- dievčatám dáva X, chlapcom Y, žena dáva vždy len X, chromozóm X je asi 4x väčší/silnejší/ ako Y, má väčší počet génov, preto otec dcére odovzdá viac dedičnej informácie ako synovi

2)SOCIÁLNA DETERMINÁCIA:
Je ňou prostredie, čiže súhrn vonkajších činiteľov, ktoré pôsobia na jedinca a jeho vývin. Psychologické prostredie v tej istej rodine je odlišné pre chlapca a dievča, pre najstaršie a najmladšie dieťa.
Čo je dôležitejšie- prostredie alebo dedičnosť?
1) Zástancovia vplyvu dedičnosti- aký človek je, čo z neho bude, je dané tým, čo zdedil, prostredie to nemôže zmeniť.
2) Zástancovia vplyvu prostredia- aký človek je, čo z neho bude, je dané prostredím= výchovou, učením: „dajte mi dieťa a ja do 5 rokov z neho vychovám, čo chcete- génia alebo vraha.“
3) Zástancovia interakcie- interakcia= vzájomné pôsobenie dedičnosti a prostredia

Senzitívno-kritické obdobia človeka sú obdobia maximálnej či optimálnej citlivosti voči podnetom z okolia napr. pre vývin reči najdôležitejšie citlivé obdobie pre človeka je prvý rok života. Prvé 3 roky  je nevyhnutná láska, dotyky, porozumenie. Boli prípady, keď dieťa vychovávali zvieratá, nenarušil sa ich geneticky ľudský charakter, mali len problémy s osvojením si ľudského. Keď chýbajú podnety z okolia (dotyk, láska) nastáva psychická deprivácia (strata, nedostatok, ochudobnenie niečoho).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021