Zóny pre každého študenta

Správanie človeka v záťažových a konfliktových situáciách

Správanie človeka v záťažových a konfliktových situáciách
sú náročné životné situácie psychickej záťaže, napr. ohrozenie života či udalosti vyvolávajúce hnev, strach, napätie, obavy, nespokojnosť, bezvýchodiskovosť.

- Telesná záťaž= fyzická- pri nej dochádza k zvýšeným požiadavkám na telesné sily človeka.
- Psychická záťaž- pri nej dochádza k zvýšeným požiadavkám na stavy psychiky

Záťaž je vyvolaná: 1. Neprimerané úlohy a požiadavky, kladú sa vyššie nároky ako je rozsah psychických a fyzických síl, nerešpektuje sa zákonitosť činnosti a odpočinku

- Problémové úlohy- ak človek nemá dostatočné skúsenosti a schopnosti
- Prekážky- bariéry, ktoré obmedzujú rozhodovanie, bránia pri dosahovaní cieľov, očakávaným výsledkom.

Na prekážky reagujeme: A. Útokom- môže byť neadekvátne až agresívne správanie
B. Rezignácia- vzdanie sa, zlyhanie C. Voľba a akceptovanie náhradného cieľa = kompromis
Záťažové situácie môžu jedného človeka odradiť, iného mobilizovať. Vyriešenie záťažovej situácie vyvoláva: vyčerpanie, aj spokojnosť, potrebné je mať dôveru vo vlastné sily a potenciál.
Stupne psychickej záťaže: 1. stupeň- bežná, 2. s.- zvýšená, 3. s, - hraničná, 4.s. – extrémna= podľa intenzity tlaku či nesúladu medzi požiadavkami vonkajšieho sveta a vnútornými možnosťami človeka.
/ Existujú profesie a vyhrotené životné situácie, katastrofy, vojny, osudové udalosti /.
 
1. Stres= typ psychickej záťaže, je súčasťou života, motivuje nás i ohrozuje, je nepríjemný. Stresor= podnet z vonkajšieho či vnútorného prostredia, ktorý narúša homeostázu organizmu. Prejavy: úzkosť, obava, tréma, strach, hnev. Techniky zvládania: strava, životospráva, aktívny pohyb, sociálna opora, relaxácia, meditácia, aromaterapia, muzikoterapia, hydroterapia, masáže,- protistresové dýchanie, cviky, úsmev.

2.
Frustrácia = typ psychickej záťaže, ak sa človek pri dosahovaní cieľov stretne s prekážkami, ktoré ho blokujú, vzniká napätie, zlosť, strach, žiaľ... Riešenie: buď človek zvýši úsilie= presadí sa, alebo prekážku obchádza, či hľadá náhradu za cieľ, či zmieri sa s ňou, uniká, má agresívne či depresívne správanie / plač/.
 
3. Deprivácia= typ psychickej záťaže, psychický stav, ak človek sústavne, dlhodobo nemôže
   uspokojovať svoje záujmy, potreby.
  A. Biologická deprivácia= fyzická: nedostatok výživy, spánku.
B. Psychická / emočná deprivácia: nedostatok/ neuspokojenie psychických potrieb-
   do 1 roka- matka/ dieťa- láska, dotyky.
C. Sociálna: nedostatok spoločenských vzťahov/ sociálna izolácia.
D. Existenčná: chýba pocit existenčnej istoty.
 
4. Konflikty= z latinčiny zrážka, úder, = sú to rozdiely a protirečenia, ktoré narazia na seba a premietnu sa do konania, hádky, sporov, prudkej výmeny názorov. Sú neodmysliteľnou súčasťou medziľudských vzťahov, sú nepríjemné, ale i užitočné= prinášajú nové myšlienky a riešenia.
1.  Intrapersonálny konflikt= vo vnútri jedného človeka
2.  Interpersonálny konflikt= medzi 2 a viacerými ľuďmi / osobný= partner, pracovný= nadriadený, celosvetový= vojnové konflikty/.
3.  Skupinové konflikty= medzi skupinami / Slováci- Maďari, Rómovia /

Riešenie konfliktov: závisí
od ich povahy, situácie, od skúseností, vlastností jednotlivca.
Dôležité je: potlačiť citové napätie, racionálne myslieť, analýza konfliktu- ako, prečo?, objektívne poznať seba, neodďaľovať / neodkladať konflikty.

Cieľ riešenia= obnovenie
narušenej vnútornej a vonkajšej rovnováhy
1. Reakcia trestajúca navonok: vinu človek prenáša na iné osoby,- hnev, agresia
2. Reakcia trestajúca dovnútra: vinu človek prenáša na seba, výčitky svedomia, pocit viny,...
3. Reakcia netrestajúca/ neobviňujúca= neúspech človek podceňuje, napr. sklamanie v láske- 1. = vražda, 2. = samovražda, 3. Potešenie v alkohole či predstieranie radosti.

Spôsoby riešenia konfliktov: Vyhnutie, prispôsobenie, súperenie, kompromis, spolupráca...
Konflikty môžu byť spôsobené: nedostatok peňazí, vlastnosti iných ľudí, nadmerné a neprimerané požiadavky, chyby výchovy, charakterové vlastnosti, momentálny telesný a psychický stav, skreslené predstavy o svojich vlastnostiach- preceňovanie sa, nedostatok vedomostí, skúseností pri plnení úloh.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/6836-spravanie-cloveka-v-zatazovych-a-konfliktovych-situaciach/