Sociometria

SOCIOMETRIA
 
Čo je sociometria?
Sociometria je metóda na zisťovanie sociálnych vzťahov medzi členmi skupiny, ako aj  na zisťovanie sympatii a antipatii medzi členmi. Využíva sa najmä na meranie zmien v skupine. Napr. urobí sa na začiatku školského roka v triede a o pol roka,   údaje sa porovnajú, aby sa zistilo čo sa v triede zmenilo. Zakladateľom sociometrie je J.L.Moreno.

Ako sa robí sociometria?
Napr. v triede dáme žiakom napísať odpoveď na otázku, s ktorým spolužiakom by chceli sedieť v lavici /alebo učiť sa/ a s ktorým by nechceli sedieť /učiť sa/. Žiak napíše na lístok meno, vyhodnotíme a výsledok  môžeme zaznačiť v podobe sociogramu alebo sociometrickej matrice. Sociometria sa môže uskutočniť aj anonymne t.j. žiak sa na lístok nepodpíše – vtedy sú žiaci skôr ochotní napísať aj negatívne voľby /t.j. neobľúbených spolužiakov/.

Druhy vzťahov v skupine
- Vzájomná voľba.
- Jednostranná voľba.
- Jednostranná voľba a jednostranné odmietnutie.
- Vzájomná ľahostajnosť.
- Jednostranné odmietnutie.
- Vzájomné odmietnutie.

Vyjadrenie sociometrie:
- Sociogram – viď obrázok.
- Sociometrická matrica – viď obrázok.
 
Sociogram
l  graficky znázorňuje vzájomné vzťahy v skupine a postavenie jednotlivých členov skupiny alebo triedy.
l  Sociogram názornou formou ukáže štruktúru triedy a postavenie žiakov v nej.
 
Anonymný sociogram
l  Spočíva v tom, že nevieme od koho voľby idú, ale vieme znázorniť ku komu smerujú.
 
Sociometrická matrica
 
Pomocou sociogramu a sociometrickej matrice zistíme:
- Obľúbení žiaci v triede – tzv. POZITÍVNA OSOBA.
- Izolovaní jednotlivci, ktorí volili iných, ale ich nikto nevolil – tzv. IZOLOVANÁ OSOBA.
- Dvojice – trojice žiakov, ktorí sa volia navzájom – tzv. KLIKY.
- Neformálni vodcovia.
- Počet získaných volieb a počet odmietnutí pre jednotlivých žiakov – napr. ODMIETANÁ OSOBA.
- Počet vzájomných volieb a počet vzájomných odmietnutí.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/6916-sociometria/