Sociológia v živote človeka

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 242 slov
Počet zobrazení: 3 948
Tlačení: 311
Uložení: 283
Vysvetlite predmet a úlohu sociológie v živote človeka
· Makrosociológia a mikrosociológia
· Charakterizujte pojem ‘’kultúra’’ a popíšte jej základné prvky (hodnoty, normy, idei, systémy názorov a poznatkov, symboly a inštitúcie)
· Aké spoločenské problémy v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr?
- sociológia je náuka so spoločnosti.
- predmetom jej skúmania je spoločnosť a jej štruktúra.
- úlohou sociológie je študovať spoločenské javy, vzťahy, riešiť vzniknuté spoločenské problémy, vysvetľovať ľudské správanie, jeho dôsledky.
- sociológia sa vyvinula z filozofie.
- mikrosociológia: - zameriava sa na myslenie; správanie, motívy konania, vzájomne vzťahy jednotlivcov.
- makrosociológia: - zameriava sa na nadindividuálne javy spoločnosti, napr. sociálne zmeny, nezamestnanosť.
- kultúra: - v širokom zmysle slova zahŕňa výtvory ľudskej práce (artefakty), jazyk, hodnoty, vzory správania, normy, poznatky, spôsob organizácie spoločnosti, vierovyznanie, ideológie.
- hodnoty: - sú všeobecne prijaté predstavy, ktoré určujú kritéria ako posudzovať vhodnosť správania, konania.
- každá spoločnosť si vytvára vlastný súbor hodnôt.
- normy: - sú to sociálne očakávania, vzory a pravidlá, regulujúce vzťahy medzi ľuďmi.
- členia sa na:

a) kodifikované
(písané –právna norma zákonu, ústava)

b) nekodifikované
(obyčaje, zvyky, tradície)
- idei: - myšlienky, predstavy o niečom.
- systémy názorov a poznatkov: - o prírode, spoločnosti, práve.
- môžu byť rôzneho charakteru (vedné, odborné, náboženské, filozofické).
- symboly: - materiálne i nemateriálne skutočnosti.
  - sú: a) verbálne – jazyk.

c) neverbálne:
- gestá, predmety.
- inštitúcie: - sú to spôsoby uskutočňovania nejakej činnosti.
- organizácie: - sú to sociálne skupiny ľudí, ktorí niečo robia určitým spôsobom a s určitým zámerom.
- korporácie: - združenie osôb rovnakého odboru či zamestnania, ktoré tvoria samosprávny právny subjekt.
- spoločenské problémy: - kriminalita, týranie, chudoba, násilie, rasizmus…
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034