Analyzujte proces socializácie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 341 slov
Počet zobrazení: 2 354
Tlačení: 205
Uložení: 226
Analyzujte proces socializácie.
Analyzujte a porovnajte: sociálny status – sociálna rola; primárna a sekundárna socializácia – resocializácia.
Na konkrétnych prípadoch uveďte čo je deviácia ( pozitívna a negatívna) a čo konformita.
Čo je cieľom sociálnej kontroly?
Popíšte formálnu a neformálnu kontrolu; sebakontrolu.
 
- socializácia je celoživotný proces sociálneho učenia, v ktorom si jedinec osvojuje kultúru vlastnej spoločnosti a formuje sa ako sociálna bytosť a ako individuálna bytosť.
- tento proces nie je len pasívnym prispôsobovaním jednotlivca spoločnosti, ale je to aj proces budovania, rozvíjania vlastnej osobnosti teda personalizácie (utváranie osobnosti, budovanie vlastnej identity…).
- sociálny status: - trvalejšia pozícia, ktorú človek má v spoločnosti na základe schopností, rešpektu, obľúbenosti, neobľúbenosti, spojenia s určitými právami a povinnosťami; ide o získaný status – jednotlivec ho získava vlastným pričinením (napríklad profesia); vnútený status – zo strany spoločnosti, napríklad nezamestnanosť.
- sociálna rola: - vzorec správania určený spoločenskými alebo skupinovými očakávaniami v spojení so sociálnym statusom.
  - rozlišujeme: a) predpísanú rolu (spoločensky očakávanú)
   b) výkonnú rolu (skutočné správanie)
- v rámci socializácie rozlišujeme 2 fázy: a) primárna: - detstvo a dospievanie; prevláda učenie a výchova; jednotlivec preberá vzory správania od iných ľudí.
  b) sekundárna: - dospelosť (odovzdávanie skúsenosti; jedinec je viac aktívny lebo už je on ten kto učí.)
- resocializácia: - opätovná socializácia jedinec mení zaužívané modely správania.
- deviácia je správanie jednotlivca alebo sociálnej skupiny, ktoré spoločnosť pokladá za porušenie spoločenských noriem; jedinca ktorý takéto správanie má označujeme ako deviant.
- konformita je opak deviácie (zhoda, súhlas, poslušnosť, prispôsobenie sa spoločenským normám)
- pozitívna deviácia: - keď deviant svojím správaním porušuje zaužívane spoločenské normy smerom ‘’nahor’’ od toho, čo sa označuje ako všeľudské hodnoty.
  - napríklad Ježiš Kristus, Sokrates, Ján Hus.
- negatívna deviácia: - správanie a konanie devianta smerom ‘’nadol’’.
   - môže to dospieť až do štádia sociálnej patológie (narkoman)
- prostitútky, alkoholici.
- sociálna kontrola: - proces, keď si spoločnosť overuje vyžadované správanie.
  - formálna: - formálny, oficiálny nátlak; správanie posudzujú štátne orgány – súd, polícia, prokuratúra.
  - neformálna: - nepriamy nátlak skupiny na jednotlivca; napríklad v zamestnaní formou odmien, pochvál, trestov, pokarhania; medzi susedmi – presviedčanie, verejná mienka.
- sebakontrola: - človek normy spoločnosti prijme za svoje, dodržiava ich.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018