Štruktúra sociálnej skupiny

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 454 slov
Počet zobrazení: 6 274
Tlačení: 416
Uložení: 459
Na konkrétnych prípadoch charakterizujte a aplikujte:
Čo je štruktúra sociálnej skupiny? Typy sociálnych skupín. Aké je postavenie vodcu v sociálnych skupinách?
Analyzujte vzťahy v sociálnych skupinách:
ü  procesy spájania (kooperácia, asimilácia, adaptácia)
ü  procesy rozdeľovania (súperenie, konflikt)
ü  definujte konštruktívne riešenia konfliktov (koexistencia, kompromis, konsenzus).

 
Sociálne skupiny:
- skupina dvoch alebo viacerých osôb, ktoré majú spoločné ciele, podobné názory, záľuby a sú spojený formálnymi alebo neformálnymi väzbami
- základné znaky: - sociálna interakcia (vzájomné pôsobenie členov)
 - pocit príslušnosti ku skupine
 - skupinová identita (stotožnenie)
 - rolová štruktúra
 - členovia dodržiavajú súbor noriem
  Rolová štruktúra: - vodca – iniciátor, fyzický resp. intelektuálny a morálny vzor správania sa (kapitán družstva..)
- inštrumentálny – plní rolu organizátora, ostatný ho rešpektujú lebo musia
- expresívny – prirodzená autorita, charizma, vytvára v skupine pohodu
- konformní členovia – súhlasia s vodcom, oficiálne ho podporujú
 - opozícia – kritici vodcu resp. vedenia skupiny; majú vlastný názor na ich rozhodovanie avšak súhlasia s celkovou orientáciou skupiny
 - outsider – člen sociálnej skupiny, ktorý je mimo rozhodovania sociálnej skupiny
 - informátor – sprostredkúva a prenáša informácie medzi členmi skupiny a aj smerom mimo skupinu
 
Štruktúra skupiny je usporiadanie skupiny na základe vzťahov, sociálnych statusov, rolí členov skupiny.
- malé skupiny: dyády (dvaja členovia), triády – silne interakcie, jednoduchá štruktúra – symetrická dyáda – rovnocenní partneri; komplementárna dyáda – jeden člen nadradený, dominantný, druhý podradený, submisívny (poddajný).
- vo väčších skupinách je potreba deľby práce – prináša so sebou rozdielny vplyv, postavenie medzi členmi, vzniká skupinová oligarchia – jej štruktúra: vodca (vodcovia) + nasledovníci – pomocníci (aktívni, pomáhajú vodcovi), súputníci (veľmi naviazaní na skupinu), okrajoví členovia (pasívni, neaktívni).
- vodcovstvo v skupine – prepojene s konformizmom; kryštalizuje sa pri vzniku skupiny.
- typy vodcov: 1. Vodcovstvo dané ako formálna funkcia, napríklad riaditeľ, manažér.
2. neformálny vodca – vypracoval sa na vodcu vlastnými schopnosťami, prednosťami, atraktivitou alebo získal postavenie mocou, silou peňazí.
- podľa uplatňovania vodcovstva – typy vodcov:
autoritatívny vodca – ťaží zo svojej funkcie, rozhoduje direktívne bez poradenia sa s ostatnými;
demokratický vodca – opiera sa aj o názory podriadených; snaží sa spolupracovať, prihliada na potreby členov skupiny.
- kooperácia: - správanie, ktoré prináša všetkým zúčastneným najväčší spoločný zisk
- asimilácia: - postupné splynutie s väčšinovým obyvateľstvom (kultúrne, etnicky a podobne)
- adaptácia: - všeobecné prispôsobenie človeka novým podmienkam (napr. zmena zamestnania)
- súperenie: - sociálny jav, pri ktorom sa jednotlivec snaží prekonať výsledky iného jednotlivca alebo skupiny za účelom zisku a spokojnosti.
- konflikt: - dôsledok nedorozumení v sociálnej výmene.
- interpersonálne (jednotlivec – jednotlivec)
- sociálne (jednotlivec – skupina).
- obsahuje realistické, objektívne prvky (samotný obsah) + subjektívne prvky – hlavne emócie.
- koexistencia: - označenie faktu/názor, že sa spoločnosť skladá z veľa koexistujúcich, vzájomne si konkurujúcich sociálnych skupín (záujmov, životných štýlov)
- kompromis: -  je vzájomné vyrovnanie strednou cestou alebo dohoda na základe vzájomných obojstranných ústupkov.
- konsenzus: -  je súhlas, zhoda, privolenie, zdieľanie súboru významov; živelný súhlas; najmenší spoločný menovateľ diskutujúcich alebo sporiacich sa strán.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044