Zdokonalenie vzdelávania a sebavzdelávania

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: 19linda10 (24)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 20.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 885 slov
Počet zobrazení: 2 887
Tlačení: 266
Uložení: 241
Rady a odporúčania na zdokonalenie vzdelávania a sebavzdelávania

Učenie, druhy učenia

Definície učenia: v širšom zmysle- proces prispôsobovania sa organizmu k prostrediu, alebo proces, v ktorom si jedinec osvojuje nejakú skúsenosť. V užšom zmysle- zámerné a systematické nadobúdanie vedomostí, zručností a návykov ako aj foriem správania a osobných vlastností. Takto chápané učenie sa uskutočňuje predovšetkým v škole a vo výchovných zariadeniach. Druhy učenia:
1.Podmieňovanie,
2.Percepčno-motorické učenie,
3.Verbálne učenie,
4.Pomové učenie,
5.Učenie riešením problémov.
 
Podmieňovanie: Podstatou tohto druhu učenia je utváranie podmienených reflexov (dočasných spojov). Dočasné spoje treba upevňovať, inak sa stratia. Podmieňovanie sa delí: 1.Klasické podmieňovanie(pavlovské),
2.Inštrumentálne(skinnerovské). I.P. Pavlov
- objavil základné fyziologické mechanizmy učenia- to je tvorba podmienených reflexov, objavil vysvetlenie mechanického učenia a zabúdania. Pokusy na psoch: pes slinil pri predložení potravy- spolu s potravou púšťali psovi zvuk bzučiaku(alebo rozsvietili svetlo). Pes začal sliniť na bzučiak(svetlo) samotný. Podnet(potrava)-nepodmienená odpoveď(prirodzená-slinenie).Podnet(bzučiak)-podmienená odpoveď(slinenie)-vytvorenie nového spojenia medzi signálom a odpoveďou. Aktivita je na strane experimentátora.

B. Operačne(inštrumentálne)podmieňovanie- Skinnerovské-východiskový typ učenia metódou pokus- omyl. Skinner-pokus s potkanom v skrini s pákou: po stlačení páčky sa do misky v skrinke prisunula guľôčka potravy. Spočiatku potkan stlačil páku náhodne(pokus- omyl). Dostal potravu, pri ďalších opakovaniach, pokusu už potkan rýchlejšie a rýchlejšie tlačil páčku, až kým sa nenaučil naraz, bez chaotických reakcií páčku stlačiť, aby sa dostal k potrave. Potkan sa najprv musel naučiť stláčať páčku a až potom nastalo posilnenie podmieneného spoja medzi páčkou a stlačením (pomocou potravy)-aktivita je na strane subjektu, ktorý sa učí. Učenie podmieňovaním sa uplatňuje pri niektorých formách učenia sa malých detí: získavanie motorických zručností: otočením gombíka sa zapne rádio, dieťa sa učí stáť. Ak sa mu pokus raz podarí, znovu opakovane skúša rovnakú činnosť, kým sa ju celkom nenaučí, podobne- vyslovovanie prvých slov.
 
Perceptuálno- motorické učenie(senzomotorické)
Učenie manuálnym zručnostiam, návykom, motorickým operáciám, získavanie predpokladov pre vykonávanie činností náročných na vnímanie, pohyby a vzájomné spojenie vnemov s pohybmi- reťazenie jednotlivých operácií do funkčných celkov, má neverbálnu povahu. Pri perceptuálno- motorickom učení- zložitejšie motorické odpovede než pri úkonoch utvorených podmieňovaním- jednotlivé úkony musia byť vykonané správne a v presnom poradí, aby bola činnosť úspešná- napríklad: odomykanie dverí, šoférovanie auta...Jednotlivec musí byť schopný vykonávať jednotlivé články zreťazenej odpovede. Takýmto spôsobom sa učíme písať, písať na stroji, športy, hrať na hudobnom nástroji...Činnosti naučené senzomotoricky sa ,,nedajú zabudnúť"- zabudnuté články činnosti sa veľmi rýchlo obnovujú(napríklad: bicyklovanie...).
 
Verbálne učenie
Niekedy sa tento druh označuje ako pamäťové učenie. Je to čisto ľudský druh učenia, keďže sa tu pracuje so symbolickým- slovným materiálom. Ide o vytváranie, zapamätanie si spojení- asociácií medzi slovami, pričom tieto spojenia nie sú založené na pričinnej logickej súvislosti. Nejde o zmysel, ale o ich styčnosť v priestore alebo v čase. Spojenie sa vytvorí, pretože slová sa vyskytli vedľa seba alebo nasledovali za sebou. Sila asociácie je o to väčšia, o čo častejšie sa slová spolu vyskytovali a čím je dotyk časovo novší. Verbálne učenie ovplyvňujú viaceré činitele:
a)rozsah učebného materiálu,
b)charakter učebného materiálu,
c)zložitosť učebného materiálu,
d)diskriminácia prvkov v učebnom materiály.
 
Pojmové učenie
Pri ňom sa rozvíja myslenie. Uplatňujú sa tu nasledovné poznávacie procesy:
1.analýza(opísať z čoho sa skladá organizmus mačky), 2.syntéza(do akej skupiny zvierat patrí mačka), 3.vzošeobecňovanie(ktoré všeobecné znaky má mačka spoločné s ostatnými zvieratami),
4.hodnotenie(aký úžitok a negatíva má chovanie mačky v domácnosti),
5.tvorivosť(napísať báseň, alebo príhodu o mačke).
 
Učenie riešením problémov
Je proces samotného odhaľovania vzťahov a pravidiel medzi predmetmi, pojmovanie a javmi, čo umožňuje jednotlivcom vyriešiť problém, alebo dosiahnuť cieľ.
PROBLÉM – SPSOB RIEŚENIA – VYRIEŠENIE, DOSIAHNUTIE CIEĽA.
Problém- zadanie úlohy.
Spôsob riešenia- môže byť daný, alebo treba vytvoriť vlastné riešenie.
 
Zákony učenia
Poznáme štyri zákony učenia:
1.zákon motivácie,
2.zákon spätnej väzby,
3.zákon transféru,
4.zákon opakovania.
 
1.Zákon motivácie:
Motivácia je proces, ktorý vyvoláva, udržiava a zameriava psychickú energiu človeka. Je podstatnou súčasťou učenia. Zákon motivácie hovorí, že žiak, ktorý je motivovaný sa učebnú látku naučí rýchlejšie a kvalitnejšie, ako žiak ktorý nemá motiváciu sa ju naučiť, hoci obidvaja majú rovnaké schopnosti aj podmienky na učenie. Druhy motivácie: Motivácia môže byť: 1.vonkajšia- z vonka od rodičov, učiteľov,
2.vnútorná- vnútorný záujem učiť sa,
3.zvnútornená- motivácia, ktorá bola najskôr vonkajšia, ale vplyvom argumentov a vlastnej skúsenosti si ju žiak zvnútornil.
 
2.Zákon spätnej väzby:
Pri učení podmieňovaním, keď sa reakcia posilní odmenou, subjekt ju zopakuje, keď sa neposilní, alebo dostane za ňu trest viac ju nezopakuje. Pri zákone spätnej väzby sa zisťuje, aké dôsledkyodmena, kritika, alebo chýbanie hodnotenia na žiaka.
 
3.Zákon transféru:
Tento zákon hovorí o tom, že skôr naučené formy správania pozitívne vplývajú na učenie sa novým formám správania a prežívania. Napríklad: keď sa niekto naučí 1.cudzí jazyk, môže mu to pomôcť pri učení 2.cudzieho jazyka. Transfér môže byť: špecifickýnešpecifický. Opakom transféru je interferencia.
 
4.Zákon opakovania:
Zistilo sa, že učebná látka, ktorá sa neopakuje sa zabúda.
 
Podmienky učenia súvisiace s jednotlivcom, učiteľom, učivom, procesom učenia
Učenie ovplyvňujú tieto podmienky: žiaci, učiteľ, učivo, proces učenia, časovo-fyzikálne podmienky učenia.
 
1.Podmieky učenia, ktoré súvisia so žiakom:
-dedičnosť,
-rast, zrenie organizmu,
-predchádzajúce skúsenosti.
 
2.Podmieky učenia súvisiace s učiteľom:
Základné vlastnosti učiteľa :
-znalosť obsahu učenia,
-znalosť procesu učenia,
-osobnosť učiteľa.
 
3.Podmienky učenia súvisiace s učivom:
Pri výbere učiva treba brať do úvahy:
-významnosť učebnej látky,
-frekvencia učebnej látky,
-podobnosť učebnej látky.
 
4.Podmienky súvisiace s procesom učenia:
Negatívne prvkyprocese učenia sú:
-nesystematickosť učenia,
-nepochopenie učebnej látky,
-chýbanie motivácie k učeniu.
 
5.Podmienky učenia súvisiace s časomfyzikálnymi podmienkami učenia:
-dodržiavanie režimu,
-primeraná záťaž,
-psychohygienické podmienky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018