Metódy výskumu v psychológii

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 02.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 2 722
Tlačení: 201
Uložení: 217
METÓDY VÝSKUMU V PSYCHOLÓGII
 Psychológia je empirická veda.
1. POZOROVANIE – metóda, ktorou sledujeme človeka a jeho prejavy bez zámerného zásahu psychológa a zaznamenáme ich.
2. EXPERIMENT – vedecká metóda, kde zámerne zasahujeme do podmienok, aby všetko bolo kontrolované a dali sa vyjadriť súvislosti.
3. EXPLORAČNÉ METÓDY – ZISŤUJÚCE – slúžia na zber dát. Využívajú dotazníky, testy. Patrí sme napr. sociometria, sémantický diferenciál.
4. PSYCHODIAGNOSTICKÉ METÓDY – súbor metód, ktoré zhrňujú úroveň vývinu človeka, jeho osobnosti, potenciálnu možnosť rozvoja.  Používajú výkonové testy, dotazníky, rozbor výsledkov činností.
4. DEJINY PSYCHLÓGIE

Z dejín psychológie:
1)  Experimentálna psychológiaWilhelm Wundt založil prvé experimentálne labolatórium.
 
2)  Behaviorizus – vznikol v USA, keď J. B. Watson nadviazal na výskumy I. P. Pavlova. Psychológia je chápaná ako veda o správaní človeka a živočíchov, ktoré sa chápe ako reakcia na určité podnety. Predmetom psychológie sa stali merateľné prejavy organizmu, prežívanie sa považovalo za neprístupne poznaniu ( tzv. čierna skrinka). Preceňujú úlohu výchovy a učenia a neuznávajú vrodené psychické dispozície.
 
3)  Kognitívna psychológia - vznikla v USA, zaoberá sa procesmi ako je zmyslové poznanie, pamäť, fantázia, myslenie reč ( kognitívne procesy). Pri poznávaní podceňuje úlohu emócií a motivácie osobnosti.
 
4)  Psychoanalýza – tento pojem označuje psychoterapeutickú metódu. Zakladateľom je Sigmund Freud, ktorý sa zameral na skúmanie nevedomia a sídla temných pudov a potlačených vášni, pričom rozhodujúcu úlohu má sexuálny pud. Upozornil na vplyv nevedomia na správanie človeka, na vzťah medzi minulými skúsenosťami a súčasnými problémami človeka a za cestu do nevedomia označil sny a ich výklad, kde je potlačená kontrola vedomia
 
5)  Humanistická psychológia – orientuje sa na sebarealizáciu človeka, snaží sa o prekonanie nedostatkov behaviorizmu a psychoanalýzy. V opozícii k behaviorizmu zdôrazňuje tvorivosť osobnosti, oproti psychoanalytickému nevedomiu zdôrazňuje vedomie. Medzi zakladateľov patrí: A. H. Maslow, C.R. Rogers.
 
Smery v súčasnej psychológii: psychoanalýza, neobehaviorizmus, kognitívna psychológia, transpersonálna psychológia -  zameriava sa na stavy rozšíreného vedomia, ktoré dosiahneme užitím drog alebo meditatívnymi technikami.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014