Vývin psychiky. Úloha dedičnosti a prostredia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 02.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 325 slov
Počet zobrazení: 5 314
Tlačení: 362
Uložení: 337
VÝVIN PSYCHIKY. ÚLOHA DEDIČNOSTI A PROSTREDIA
 - ak hovoríme o vývine psychiky, myslíme tým, proces zmien v psychike, ktoré  sa uskutočňujú v čase  a v ich dôsledku sa prežívanie a správanie dostávajú na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Podstata vývinu psychiky predstavuje:
Socializácia - poľudšťovanie – uskutočňuje sa cieľavedomou výchovou (najmä rodičov a učiteľov) a tiež v dospelosti sebavýchovou. Môžeme povedať, že z biologického jedinca sa stáva tvor spoločenský. Výchova je potom proces jednostranného pôsobenia na jedinca. Sebavýchova je potom zvnútorňovanie požiadaviek.

Individualizácia: proces nadobúdania špecifických čŕt, prostredníctvom, ktorých sa biologický jedinec stáva osobnosťou., teda odlišuje sa od iných ( príklad s malými deťmi). Ćlovek sa individualizáciou stáva sám sebou. Postupom vývoja dochádza k zániku niektorých vlastností osobností a na druhej strane dochádza k rozvoju niektorých vlastností. Napr. u dieťaťa sa rozširuje kapacita pamäti, rozširuje sa slovná zásoba, mechanické učenie sa stráca a objavuje sa väčší podiel racionality.
 
Činitele psychického vývinu:
1.Vnútorné
a)Dedičnosť pôsobí na vývin psychiky. Pod pojmom genotyp rozumieme súbor určitých charakteristík, ktoré si jedinec prináša ako istú výbavu, teda genetickú výbavu. Ak dôjde k rozvoju týchto charakteristík  hovoríme tomu fenotyp.
b) žľazy s vnútorným vylučovaním
 
2. Vonkajšie
Prostredie: predstavuje súhrn všetkých podnetov, ktoré jedinec prijíma od narodenia po smrť. Psychologické prostredie je pre každého jednotlivca odlišné. Nie je dôležitý pomer vplyvov dedičnosti prostredia ,ale skôr  čas ich pôsobenia, hovoríme o senzitívnych obdobiach vývinu – hovoríme o obdobiach maximálnej, respektíve optimálnej citlivosti voči vplyvom prostredia.
Učenie: dôležitý faktor vplyvu prostredia. Učenie je v širšom slova zmysle je nadobúdanie a obohacovanie individuálnej skúsenosti  počas vývinu jedinca., ktoré ovplyvňuje jeho správanie. Učenie v užšom slova zmysle je to cieľavedomé a systematické nadobúdanie vedomostí a zručností, návykov alebo foriem správania.

Druhy učenia:

Habituácia
Asociačné učenie
Intelektuálne učenie 
Motorické učenie
Sociálne učenie
Mimovoľné učenie
Imitačné učenie
 
Výsledky pri učení získavame praxou a tréningom. Efektivita učenia závisí od:
Materiálu  - teda od toho, čo sa chceme naučiť
Typu pamäti – zraková , sluchová
Predchádzajúcej skúsenosti – teda či sme sa už s materiálom stretli
Od tempa – aký čas máme vyhradený pre učenie
S učením súvisí zabúdanie – teda je to prirodzená vlastnosť, ktorá je niekedy aj pozitívna.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014