Človek z môjho blízkeho okolia (Charakteristika osoby)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča tanya (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 634 slov
Počet zobrazení: 6 098
Tlačení: 225
Uložení: 223
Človek z môjho blízkeho okolia (Charakteristika osoby)
 
Naša rodina je ve ľká. Dvaja starší bratia sú pre mňa vzorom. S mojou famíliou sa stretávam každý deň, ale najstarší brat Pe ťo teraz odišiel študova ť do Bratislavy na vysokú školu. Má tam dosť kamarátov a všetci bývajú v internáte v spoločnej izbe. Domov sa vracia aspoň raz mesačne. Je to výnimo čná postava našej rodiny, lebo zdedil tie najlepšie vlastnosti: šikovnos ť a usilovnosť po mamine, múdrosť či logické myslenie po otcovi. Našťastie, jeho gény nepoznajú lenivosť.
 
Je nízkej, štíhlej postavy. Súmernú hlavu mu pokrývajú nápadné dlhé vlasy farby orecha. Rodičom sa to nepáči, ale nechce sa dať ostrihať. Vlasy nosí rozpustené, preto odzadu pôsobí dojmom diev čaťa. Jeho oči hrajú modrozelenou farbou, nos a uši má symetrické. Čo si každý všimne, a čo sa páči aj mne, je bratov úsmev, ktorý odhalí dva rady bielych zubov.
 
Nie je športový typ, ale v poslednom čase dosť často hráva fresbee, chodí „na kajaka“ a beháva. Nízkou postavou sa niekedy stráca v daveľudí, ale inteligenciou prerástol mnohých. Je tichý, uzavretý, sám od seba nerozpráva o vlastných zážitkoch nikomu. Keď sa ho na niečo spýtam, tak sa zamyslí a po chví ľke mi rozumne odpovie. Dokonale ovláda poznatky z oblasti prírodných vied, hlavne z matema tiky a z informatiky. Niet sa čomu čudovať, veď sa už desa ť rokov vzdeláva v tejto oblasti.
 
Zúčastnil sa na významných sú ťažiach i na celosvetovej olympiáde v matematike, informatike a vo fyzike. Diplomy a čestné uznania zdobia steny jeho detskej izby.
 
Chýba mi, lebo už nie sme spolu každý de ň. Keď ma trápil nejaký problém, vždy mi pomohol. Teraz som už „ve ľký chlapec“ a musím si poradi ť sám. Chcel by som byť ako on, ale zatiaľ nemám výsledky, na ktoré by som mohol byť hrdý. Viem, že musím na sebe pracovať, ak sa chcem v budúcnosti podobať na brata Petra, na môj životný vzor.
 

1. Vnútorná forma

a) Obsah a pochopenie témy
Slohová práca dodržiava tému, je opisom podstatnýchznakov osoby, t.j. žiakovho staršieho brata. Autor charakterizuje postavu zvonka (fyzickévlastnosti) i zvnútra (psychické vlastnosti). Strieda vnútornú charakteristiku s vonkajšou, statickú s dynamickou. Popri charakteristike žiak aj uvažuje, a to v závere. Šty lizácia ukážky, ako aj celková úroveňslohu zodpovedá vyspelosti žiaka základnej školy.
 
b) Kompozícia
•  úvod -  oboznámenie s osobou (postavenie v rodine, štúdium)
jadro – vonkajšia charakteristika (postava, vlasy, o či, nos, uši, zuby), záujmy
(vzťah k športu), charakterové vlastnosti (tichý, málozhovorčivý),
vzťah k štúdiu (záujem o prírodné vedy, výnimočné výsledky v súťažiach
sila osobnosti, odvaha), vzťah k bratovi („ke ď sa ho na niečo spýtam, tak sa zamyslí...“).V snahe o objektívnu charakteristiku mohol žiak spomenúť aj slabé stránky opisovanej osoby.
záver - vyjadrenie subjektívneho vzťahu s krátkym zamyslením, úvahou (porovnanie žiaka s bratom)
 
Aby boli myšlienky usporiadané do kompaktného (súvislého) celku, aby bola kompozícia premyslená, odporúčame napísať si osnovu v bodoch.
 
c) Štylistické a lexikálne znaky
 
Žiak kombinuje priamu i nepriamu charakteristiku , pričom vlastnosti vyjadruje podstatnými menami (šikovnos ť a usilovnosť, múdrosť či logické myslenie), prídavnými menami (výnimo čná postava/nízkej štíhlej postavy/oči hrajú modrozelenou farbou/nos a uši sú symetrické/je tichý, uzavretý), slovnými spojeniami (vlasy farby orecha), metaforou (Oči
 
hrajú....farbou/diplomy zdobia), subjektívnym hodnotením (je to výnimo čná postava/Ak som mal problém, vždy mi pomohol). V slohovej práci mohli byť zastúpené aj iné štylistické prostriedky, napríklad prirovnanie, citovo zafarbené slová, príslovieči ustálené slovné spojenie.
 
Slovník je všeobecne zrozumite ľný, štylizácia je jednoduchá. Zo syntaktickéhoľhadiska využíva vety aj s viacnásobným vetným členom (šikovnos ť a usilovnosť/z matematiky a z informatiky).

2. Vonkajšia forma Dbáme na

a)  čitateľnosť písma.
b) jasné rozlíšenie veľkých a malých písmen.
c)  istý text bez škrtania.
d)  dodržiavanie okrajov (správne rozdeľovanie slov).
e)  členenie textu na odseky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014