Človek, od ktorého sa mám stálečo učiť (Charakteristika osoby)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča tanya (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 201 slov
Počet zobrazení: 10 773
Tlačení: 256
Uložení: 256
Človek, od ktorého sa mám stálečo učiť (Charakteristika osoby)
 
Každodenne stretávame množstvo ľudí. Majú dobré aj zlé vlastnosti, svojské zážitky či skúsenosti, z ktorých by sme sa mohli poučiť. Ale prvý človek, na ktorého som si pri tejto téme spomenula a od ktorého sa môžem veľa naučiť nielen ja, ale aj iní, je moja mama.
 
Volá sa Helena, a hoci už má päťdesiatštyri rokov, vôbec na to nevyzerá. Má zdravo opálenú pleť, ktorú pretkávajú jemné vrásky. Avšak vôbec nepôsobia rušivo ani starecky, práve naopak, dodávajú jej krásu zreléhočloveka. Hlboké zelené čoi, malý noštek a vykrojené pery to len zvýraz ňujú. Jediné,čo prezrádza jej vek, je zopár šedivých vlasov. Keďže si ich pravidelne oživuje farbou granátového jablka, všetci hovoria, že má aspoň o desať rokov menej. Tento dojem umocňuje aj mamina súmerná a prirodzene štíhla postava.Tú jej závidia aj kamarátkyči kolegyne. Naozaj môže jes ť, čo len chce a koľko chce, nie je to na nej vidieť.
 
Nepotrpí si na módu, hoci v tejto oblasti pracuje. Napriek tomu, že mne dopraje všetko, čo je práve ,,in“, ona uprednostňuje športové oblečenie a je jej úplne jedno, čo sa práve nosí. Šport je jej najvä čšou záľubou. Do práce chodí na bicykli, cez víkendy obľubuje pešiu turistiku. Ale ani ja, ani jej kamarátky nie sme veľkými fanúši čkami „pohybovej aktivity“, takže sa musela uspokoji ť s krátkymi prechádzkami do okolia. Keď sa náhodou zmienim o nejakom mojom „kilku“ naviac, rada ma pod pichne a hneď naplánuje nejakú túru.

Mojou odpoveďou je vždy nie, preto si musela nájsť aj iné záľuby, ako, napríklad, pletenie alebo háčkovanie. Teší ju „majstrojovanie“ so šijacím strojo m, čo mi veľmi vyhovuje, lebo mi do šatníka pribúda veľa originálnych kúskov. Najradšej relaxuje pri pozeraní nejakej telenovely alebo pri dobrej knihe, či krížovke.
 
Mama bola odjakživa dobrodružný typ. „Túlanie sa p o svete“ sa stalo jej srdcovou záležitosťou a obchodné cesty do Česka, Chorvátska, Talianska, Bulharskači do Slovinska ju vždy „nabíjajú“ novou energiou. Najviac sa jej páči v Chorvátsku, možno aj preto, že ovláda jazyk tohto národa a možno aj preto, že v južnej časti Európy spoznala môjho otca. Nikdy však svoj vz ťah „nespe čatili“ sobášnym listom a keď som mala asi tri roky, opustil nás. Zachovala sa hrdinsky, statočne a výchovu dcéry prevzala dobrovoľne na svoje plecia. Hoci som mala len tri roky, vôbec si nepamätám, že by pl akala alebo zanevrela na svet. Ani vtedy, ani teraz. Aj keď dnes viem, že ju to muselo ve ľmi raniť a dlhé roky trápiť. Keď sa v súčasnosti pýtam na otca, jej spomienky nemajú nič spoločné s nenávisťou alebo s hnevom. Na krásne chvíle nedá dopustiťa na rozchod sa pozerá s vyrovnanosťou múdreho človeka.
 
Jej vnútorná sila a statočnosť sa prejavili v situácii, keď si našla na prsníku malú hrčku. Naš ťastie, nebol to zhubný nádor a operáciu úspešne zvládla. Moja mama je odvážna osobnosť, poddať sa osudu alebo sa ľutovať, to veru nepozná. Aj mňa k tomu odmalička vychováva a keď sa mi niečo nedarí, povzbudí ma slovami „ čo ťa nezlomí, to ťa posilní.“ Tieto vlastnosti využíva celá moja rodina, dokonca i naši susedia, ktorí chodia často k „pani Helen“ po radu. Ona každému nezištne a v ďačne pomôže, najradšej však pri pohári dobrého vína alebo pri káve,či koláči.
 
Obetavosť mojej mamy najviac vidno na rukách. Už nie sú takéjemné a
 
sem - tam sa na nich nájde aj škrabanecči vráska. Tie isté ruky sa o mňa s láskou starajú, keď ochoriem. Vtedy mi varí voňavé bylinkovéčaje a trochu ma aj rozmaznáva, pretože mi nosí raňajky rovno do postele. Tiež vidím, ako sa mi snaží dať všetko to, po čom v mladosti sama túžila, no nebolo jej to umožnené. Čo si vážim na výchove, ktorú mi dala, je, že u násnikdy neplatili zákazyči príkazy, dokonca si nepamätám, že by mi mamina, ako ju niekedy volám, nedovolila ísť von alebo na diskotéku. Očakáva však, že jej poviem, kam a s kým idem a kedy sa vrátim. Medzi nami vládne úprimnosť,dôvera, jednoducho pravé kamarátstvo. Keď aj urobím niečo zlé, nekričí na mňa, ale všetko spolu prediskutujeme a obe sa pou číme do budúcnosti.
 
Keďže je netrpezlivá a tvrdohlavá rovnako ako ja, niekedy medzi nami vznikajú malé hádky. Väčšinou sa tak stane pre banálnosti, napríklad preto,lebo si nepamätáme, kde sa čo v byte nachádza a ktočo vlastne povedal.
 
Napriek malým chybi čkám, ktoré jej chýbajú k dokonalosti, si myslím, žemá veľa vlastností, pre ktoré by som sa na ňu chcela podobať a ktorým by som sa chcela nau čiť. Je pre mňa matkou, kamarátkou a vzorom zároveň.
Anna S., žia čka gymnázia
 

1. Vnútorná forma

 
a) Obsah a pochopenie témy
Slohová práca dodržiava tému, je opisom vlastností,podstatných znakov osoby, t.j. žia čkinej mamy z rôznych zorných uhlov. Autorka charakterizuj e zvonka (fyzické vlastnosti) i zvnútra (psychické vlastnosti), pričom vä čší dôraz dáva na vnútornú charakteristiku, na povahové vlastnosti hodnotenej osoby. Strieda a kombinuje charakteristiku vnútornú s vonkajšou, statickú s dynamickou, subjektívnu s objektívnou. V 4., 5. a 6. odseku žia čka širšie podáva správanie a vnútorné vlastnosti (jazykové znalosti,vnútorná sila pri zdravotnom probléme, statočná výchova dcéry a iné vzácne cnosti, napríklad,kdyni sa nepoddala osudu či chorobe, neznáša sebaľútosť).
 
b) Kompozícia
•  úvod -  oboznámenie s osobou ( tvár, vek, postava)
jadro – zamestnanie (práca v módnom priemysle) a záujmy („pohybové aktivity“,
 
pletenie, háčkovanie, šitie, čítanie), charakterové vlastnosti (statočnosť pri výchove dcéry, vyrovnanosť múdreho človeka), vzťah k sebe (zdravotné problémy- sila osobnosti, odvaha), vzťah k okoliu/k ľuďom (rady, obetavosť, nezištná pomoc), vzťah k dcére (výchova príkladom, nie vynútenou autoritou, budovanie vzájomnej úcty, dôverya úprimnosti), snaha o objektívnu charakteristiku – slabosti charak terizovanej osoby (netrpezlivosť, tvrdohlavosť)
 
záver - vyjadrenie subjektívneho vzťahu mohlo byť rozvité stručným zamyslením, úvahou Aby boli myšlienky usporiadané do kompaktného (súvislého) celku, aby bola kompozícia premyslená, odporúčame napísať si osnovu v bodoch.
 
c) Štylistické a lexikálne znaky
 
Žia čka tvorivo využíva lexikálne prostriedky všetkých š týlov, kombinuje priamu i nepriamu charakteristiku, pričom vlastnosti vyjadruje podstatnými menami (úprimnosť, dôvera, kamarátskosť), prídavnými menami (opálená pleť, jemné vrásky, štíhla postava, odvážna osobnosť), príslovkami (hrdinsky, statočne, úspešne), slovnými spojeniami (vlasy si oživuje farbou), citáciou („čo ťa nezlomí, to ťa posilní“), básnickým obrazom („tie isté ruky sa o mňa starajú”), subjektívnym hodnotením (všetci o nej ho voria, že má aspoň o desať menej). Slová s preneseným významom dáva do úvodzoviek („blúdenie po svete“, „in”, „kilku“, „pohybovej aktivity“, „pani Helen“). V slohovej práci mohli by ť zastúpené aj iné štylistické prostriedky, napríklad prirovnanie, citovo zafarbené slová, príslovie či ustálené slovné spojenie.
 
Slovník je všeobecne zrozumite ľný, štylizácia je živá, dynamická. Zo syntaktickéhoľadiska dáva správne prednosťvedľajšej vete pred vetným členom (Keď ochoriem a zaľahnem do postele, vtedy mi varí voňavé bylinkovéč aje.), využíva vety s viacnásobným vetným členom (súmerná a štíhla postava/zachovala sa hrdinsky a tatosčne). Hodnotenie povahy vyjadruje rozlične (zachovala sa hrdinsky a statočne/„blúdenie po svete“ bolo od nepamäti jej srdcovo u záležitosťou/ je dobrodružný typ).
 

2. Vonkajšia forma Dbáme na

a)  čitateľnosť písma
b) jasné rozlíšenie veľkých a malých písmen
c)  istý text bez škrtania
d)  dodržiavanie okrajov (správne rozdeľovanie slov)
e)  členenie textu na odseky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)

Diskusia: Človek, od ktorého sa mám stálečo učiť (Charakteristika osoby)

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015