Rozprávanie (PFIČ MS)

ROZPRÁVANIE

Rozprávanie vyjadruje osobný zážitok, vlastný príbeh, vlastné postoje.

Základné znaky:

- zachytáva jedinečnú udalosť, príbeh, ktorý sa rozvíja v časovej postupnosti.

- využíva slovesá (činnostné, plnovýznamové), používa sa v ňom minulý čas slovies aj historický prézent (prítomný čas použitý na minulé deje), využíva sa priama reč, oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie vety. V rozprávaní vystupujú postavy, jedna z postáv je zároveň rozprávačom, rozprávač môže hovoriť v 1. osobe sg. alebo v

1. osobe pl. , uvádza čitateľov alebo poslucháčov do prostredia a komentuje, ako prebieha dej, čo robia postavy.

- pri priamom rozprávaní rozprávame príbeh tak, ako ho vidí/cíti jedna, zvyčajne hlavná postava stvárňovaného príbehu, slovesá sú v tvare 1. os. sg. - preto takéto rozprávanie nazývame ja-rozprávanie

- ak o tom, čo prežil a cítil hlavný hrdina príbehu rozpráva, niekto iný používa tvar

3. osoby,  hovoríme o nepriamom rozprávaní alebo on-rozprávanie

- retrospektíva - postup v rozprávaní deja, kedy sa najskôr dozvieme rozuzlenie, až potom sa dozvedáme, ako k nemu došlo (najmä v detektívkach)

      Reč postáv nemusíme vždy vyjadriť priamo (uvádzacou vetou a priamou rečou s úvodzovkami),niekedy ju rozprávač vyjadrí nepriamo (Hlaváčik povedal, že…) alebo polopriamo (sadni si, máš päťku, povedala pani učiteľka).

Kompozícia rozprávania:

Úvod - naznačenie deja. Jadro - obsahuje dejovú zápletku (konflikt), zauzľovanie, vyvrcholenie deja.

Záver - rozuzlenie deja (obrat).

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

Ukážky:

1. Poľovníci zo Slovenského raja sa vybrali na lov do Tichej doliny. Celí nedočkaví a napätí postupovali lesom. Okolo sa mihali rôzne zvery. Ktorýsi z mužov zrazu zazrel statného jeleňa. Mal krásne parohy.  Rýchlo strhol pušku, namieril a vystrelil. Jeho výstrel nebol presný. Jeleň zmizol v kroví. Poľovník začul ešte brechot psov. Tí utekali za jeleňom , no po chvíli sa vrátili naspäť. Stratili stopu. Večer sa všetci unavení vrátili do chaty, kde prenocovali.

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/11512-rozpravanie-pfic-ms/