Zóny pre každého študenta

Žiadosť o vydanie odpisu ročníkového vysvedčenia vzor

Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko .................), adresa trvalého bydliska

kontakt (tel. č./e-mail)
 
Obchodná akadémia
Ing. Miroslava Valehrachová
riaditeľka školy
Bolečkova 2
950 50  Nitra
 
Miesto dátum
 
 
Žiadosť o vydanie odpisu ročníkového vysvedčenia
 
 
Vážená pani riaditeľka,
 
žiadam o vydanie odpisu vysvedčenia za ....... ročník, trieda ......... Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra za školský rok 201. /201. s nasledovnými údajmi:
 
meno, priezvisko:  ....................................................., rodený/-á: ..............................................,
 
dátum narodenia: ............................................
 
Dôvod žiadosti: .........................................................................................
 
 
Súčasne dávam súhlas  na použitie mojich osobných údajov pre uvedený účel.
 
Ďakujem za kladné vybavenie mojej žiadosti.
 
 
S pozdravom
 
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu 
Odpis vystavený dňa __________________  prevzal  _______________________________


podpis
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/11636-ziadost-o-vydanie-odpisu-rocnikoveho-vysvedcenia-vzor/