Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu (opakovaná zdravotná spôsobilosť)

Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu (opakovaná zdravotná spôsobilosť)

Meno priezvisko, adresa, PSČ mesto

Rozhodnutie: ORPZ-SC-xxxx-xx-xxx/2015 Mesto 03.11.2015

Vec: Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu a obnovenie vodičského oprávnenia Na základe rozhodnutia vybavovaného pod číslom ORPZ-xx-xxxx-xxx-xxx/2015 mi bol odobratý vodičský preukaz pre skupiny B1, B, AM v zmysle zákona 92 ods.2 písmeno c) Zákona č. 8/2009 Z.Z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže som v danom čase nemohla preukázať svoju zdravotnú spôsobilosť viesť motorové vozidlá. Nakoľko daný stav už nepretrváva, prikladám v prílohe potvrdenie o opätovnej spôsobilosti viesť motorové vozdilo vydané dňa 02.11.2015 na základe testov o psychickej spôsobilosti vodiča PhDr. Petrom xxxxxxx, PhD. v Nitre. Chcela by som týmto poprosiť o obnovenie vodičského oprávnenia a navrátenie vodičského preukazu č. Dxxxxxxxx.

Ďakujem a s pozdravom

meno priezvisko

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/12455-ziadost-o-vratenie-vodicskeho-preukazu-opakovana-zdravotna-sposobilost/