Umelecký štýl sloh

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.10.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 283 slov
Počet zobrazení: 3 473
Tlačení: 110
Uložení: 103

Umelecký štýl

Umelecký štýl – znaky a postupy

Rozprávací slohový postup, druhy rozprávania

Kompozícia umeleckého rozprávania

Opisný slohový postup, opis, kompozícia opisu

Druhy opisu  (dynamický, statický, objektívny, subjektívny, jedn., umelecký, náučný)

Beletrizovaný životopis

Opakovanie umeleckého štýlu

Cieľ: Poznať základné znaky a postupy v umeleckom štýle, vedieť ich použiť prakticky pri tvorbe textov, odlíšiť od iných textov. Charakterizovať rozprávací slohový postup, prakticky ho použiť pri tvorbe textov. Poznať kompozíciu umeleckého rozprávania a aplikovať vedomosti získané z literatúry. Charakterizovať opisný slohový postup, prakticky ho použiť pri tvorbe textov. Poznať jednotlivé druhy opisu, vedieť ich odlíšiť a použiť pri tvorbe textov. Vedieť uplatniť získané vedomosti pri tvorbe písomných textov, dodržiavať formálne a štylistické zásady. Vedieť vytvoriť úvahu s uplatnením získaných vedomostí. Odstrániť chyby a nedostatky v získaných vedomostiach. Poznať znaky beletrizovaného životopisu, vedieť ho vytvoriť.

 

Umelecký štýl – charakteristika, znaky a postupy

 

 • prostredie: škola, divadlo, kino, ulica (putovné divadlo, recitácia)...
 • komunikanti: autor → čitateľ, poslucháč, divák
 • funkcie: → estetická funkcia (na city prijímateľa)

                   → výchovná funkcia (obohacuje vnútorný život)

                       → náučná funkcia (prináša informácie)

                   → komunikatívna funkcia 

Znaky:

 1. písomnosť – určený neprítomnému adresátovi (výnimky – prednes, text piesne...)
 2. subjektívnosť – emocionálnosť a expresívnosť výrazových prostriedkov
 3. variabilnosť – výber jazykových prostriedkov – príznakové slová štylisticky (expresívne, nespisovné....) i syntakticky (výpustka, neukončená výpoveď...)

                            - miešanie žánrov a štýlov – lyrizovanie prozaického textu, veršovaná dráma...

                                 - v bohatstve formy – členenie textu, pestrosť rytmickej stavby, variabilnosť žánrov

 1. d) obsahová (sémantická) mnohoznačnosť – metafora, metonymia, symboly...

Slohové postupy:

 • rozprávací
 • opisný
 • výkladový – úvahové prvky

 

Slohové útvary:

 • rozprávanie (poviedka, epos...)
 • opis a charakteristika (prostredie, povaha postáv)
 • úvaha (názory autora, rozprávača....)

 

Rozprávací slohový postup, druhy rozprávania

 • najstarší, najrozvinutejší, typovo najbohatší
 • základný slohový útvar – rozprávanie – zachytáva jedinečný príbeh, sleduje dejovú líniu v istom slede
 • v jazykových štýloch:

► hovorový štýl – jednoduché rozprávanie

► umelecký štýl – rozprávka, povesť....

► publicistický štýl - fejtón

 

Druhy rozprávania:

 1. ústne rozprávanie – najstarší typ, bezprostredný kontakt, napr. priame rozprávanie 1. os. sg.
 2. jednoduché rozprávanie – v bežnej komunikácii (rodina, škola), napr. rozprávanie príbehu
 3. komplexné rozprávanie – využíva aj opis a charakteristiku (prostredie, postavy) a prvky úvahy
 4. reprodukcia – prerozprávanie deja knihy, filmu, hry...

 

Kompozícia umeleckého rozprávania

 1. retrospektívny princíp – podáva v prítomnosti obraz minulosti
 1. chronologický princíp – dejové pásmo po časovej osi
 1. reťazový princíp – každý príbeh nadväzuje na predchádzajúci, prepojené postavou hlavného hrdinu
 1. in medias res – rozpráva príbeh uprostred deja – bez fázy pred udalosťou 

Schéma kompozície umeleckého rozprávania

 1. expozícia -vykreslenie prostredia, doby, hlavné postavy, náznaky konfliktu
 1. kolízia – zápletka - udalosť, ktorá má rozhodujúci vplyv na dej, napr. konfliktná postava, dej začína gradovať, lexika je expresívnejšia
 1. kríza – vyvrcholenie deja a rozporov: postava je v konflikte:
 1. s inou postavou – medziľudské vzťahy
 2. so spoločnosťou – spoločenský konflikt
 3. sama so sebou – osobný konflikt
 1. peripetia – dejový zvrat - nepredpokladá zmenu situácie, dej sa

zrýchľuje, smeruje k rozuzleniu konfliktu

 1. rozuzlenie - zlý alebo dobrý koniec (v antických dielach tragické riešenie konfliktu – katastrofa)

 

Literárne druhy:

 1. Lyrika
 2. Epika
 3. Dráma

 

Literárne formy:

 1. Poézia – viazaná reč
 2. Próza – neviazaná reč
 3. Dráma – dialogická reč

 

Opisný slohový postup, opis, charakteristika

- vymenovanie (enumerácia) podstatných znakov a vlastností predmetov (vecí, osôb, javov, prostredia...)

- následnosť činností – opis pracovného postupu

- základný slohový útvar – opis – zachytáva jedinečné znaky a vlastnosti, kt. sa predmet odlišuje od podobných predmetov

 

Opis v štýloch:

 1. a) hovorový – jednoduchý opis
 2. b) umelecký – náladový o., opis osoby, charakteristika, karikatúra, beletrizovaný životopis
 3. c) administratívny – referát, osobný posudok, životopis, časti motivačného listu
 4. d) náučný – odborný o. vo výklade, návod –OPP
 5. e) publicistický – reportáž

 

Kompozícia opisu:

 • úvod, jadro, záver
 • voľnejšia kompozícia ako rozprávanie, dodržiavanie istej logickej postupnosti

 

Druhy opisu  (dynamický, statický, objektívny, subjektívny, jednoduchý, umelecký, náučný)

 

Druhy:

 1. statický ↔ dynamický (podľa výberu jazykových prostriedkov)
 2. objektívny ↔ subjektívny (postoj autora)
 3. jednoduchý ↔ umelecký (náladový) ↔ náučný/odborný

 

Statický opis

- opisuje statické predmety, neživé veci, osoby

- blízky informácii, zriedkavo býva subjektívny

- syntax: - podstatné a prídavné mená, málo slovies, slovesá zastupuje pomocné sloveso byť, ktorý sa vynecháva /Stajne (sú) naplnené tučným dobytkom.../

                 - jednoduché vety s viacnásobným vetným členom, priraďovacie súvetia, podraďovacie súvetia s VV prívlastkovou

 

Statický opis

Socha Slobody stojí na Ostrove Slobody pri vstupe do newyorského

prístavu. Je zmontovaná na obrovskom silnom podstavci, vysokom 46 m. Konštrukcia je

urobená zo železa a je podopretá 4 oceľovými stĺpmi. Železná konštrukcia je pokrytá asi 300

medenými platňami.

 

Úvod: 

miesto, kde sa objekt nachádza:

na Ostrove slobody

 

materiál, z akého je vyrobený:

 • na obrovskom silnom podstavci...
 • urobená zo železa... oceľovými stĺpmi... ... medenými platňami

 

Socha je vnútri dutá. Nachádza sa v nej otvorené špirálovité schodisko a výťah,

ktorým sa návštevníci dostanú na podnožie sochy, kde je vyhliadkový

balkón. Iné schodisko vedie do fakle, to však nie je prístupné pre verejnosť.

Návštevníkom je umožnený prístup až hore do koruny. Tu je vyhliadková

plošina, ktorá poskytuje nádherný výhľad na panorámu mesta New York.

 

Jadro:

- pohľad do vnútra subjektu zdola nahor

- schodisko, výťah, podnožie s vyhliadkovým balkónom, fakľa, koruna s vyhliadkovou plošinou

 

Socha v ľavej ruke drží tabuľu s nápisom 4. júl 1776, čo značí americký Deň nezávislosti. Vo svojej pravej ruke nesie pochodeň slobody. Fakľa sa vypína nad plošinou podstavca vo

výške 93 m. v noci je jasne osvetlená silnými reflektormi.

 

Záver:

- celkový pohľad, opis vonkajšieho vzhľadu sochy – ženská postava, ktorá v rukách drží symboly amerického národa

 • Spočítajte v ukážke:
 1. prídavné mená
 2. slovesá
 • Transformujte opis na opačný druh opisu.

 

Dynamický opis

- dynamicky opisuje predmet alebo jav

- najčastejšie ako opis pracovného postupu (OPP)

- nositelia dynamiky – slovesá (namiesto pomocného slovesa byť – používame plnovýznamové sloveso les je zlatistý → les sa topí...), ale aj stručné jednočlenné vety – Jazyky ohňa! Dym! Skaza!), bezspojkové spojenia viet v súvetí

 

Dynamický opis

Pri koreni chuchvalca lián sa zablyslo ohňom a nato dym zhustol. Malé

plamienky vyliezli na peň, predierali sa cez lístie a raždie, množili sa narastali.

Žeravý jazyk ohňa olizoval kmeň a vydriapal sa po ňom ako veverička. Dymu

bolo čoraz viac, kúdolil sa, valil sa nahor. Ohnivá veverička naskočila na krídla

vetra, prichytila sa na najbližší strom a už ho požierala až ku koreňom. Pod temným

príkrovom lístia a dymu sa požiar šíril džungľou a rozhlodával ju. K moru sa valil

súvislý oblak čiernožltého dymu.

 

OPP

- a) vymenovanie materiálu a nástrojov (niekedy chýba, použité priamo v pokynoch)

- b) opis postupu - 1. os. pl. oznamovacieho spôsobu – do mlieka vhodíme....

 1. os. pl. rozkazovacieho spôsobu – roztočte každé koleso

- c) poradie činností nemôžeme meniť

- d) odborné termíny v texte, v bežnej komunikácii nám známe termíny

Objektívny opis

- najvernejšie zachytenie znakov a vlastností

- nevyslovuje vlastné stanovisku, ostáva v úzadí, napr. náučný/odborný opis vo vedeckých prácach či návodoch na použitie alebo v charakteristike /posudok, opis hľadanej osoby

- štylisticky nepríznakové jazykové prostriedky

 

Objektívny opis

Sedliačka opretá o okraj studne sa cez „prázdnu“ diagonálu pozerá na svoju

mladšiu spoločníčku. Maliar dal postavám a ich zasadeniu do prostredia rovnakú

dôležitosť. Postavy sú s okolím spojené farbou i textúrou. Červené a hnedé farby

tehál, striech a hliny rovnomerne nanesené po celej ploche plánu sa opakujú na ornamentoch sedliačkinho čepca a na svetlých vlasoch dievčatka. Pissarro uzavrel výjav vysoko umiestneným horizontom.

 

 • objektívne zachytenie znakov obraz
 • využívanie odbornej terminológie
 • enumerácia – farby tehál, striech, hliny

 

Subjektívny opis

- opis predmetu zo svojho hľadiska, moje hodnotenie

- subjekt ovplyvňuje sám výber a usporiadanie znakov a vlastností opisovaného

- v umeleckej literatúre, expresívne jazykové prostriedky

karikatúra – subjektívny opis osoby s autorským úmyslom zosmiešniť, kritizovať istú vlastnosť osoby

 

Subjektívny opis

Predo mnou sedí okolo šesťdesiatpäťročná, neobyčajne zoschnutá, maličká žena. Sedí na stoličke, visia jej nohy obuté vo veľkých, na jej nohu neprikrojených starých čižmách. Spod plachtičky vykúka čierna zmraštená, chudá tvár, zapadnuté, bezzubé ústa a trčia detsky malé ruky. Nie je toľká ako stredne urastené desať-jedenásť-ročné dieťa.

 • zachytenie znakov osoby – zapôsobenie na city čitateľa, prejavenie sympatie/antipatie (maličká, má plachtičku, podobná dieťaťu)
 • zveličenia – hyperboly, zdrobneniny, metafory, príznakové slová, hovorové výrazy, nepresné údaje
 • subjektívny, opis z pohľadu rozprávača alebo niektorej z postáv
 • statické opisy spomaľujú dej oproti dynamickým, kt. ich zrýchľujú

 

Jednoduchý opis

- podobá sa informácii – veľa znakov predmetu postupne vymenúva

- v hovorovom štýle (spontánny, nepripravený)

Umelecký opis

- subjektívny, opis z pohľadu rozprávača alebo niektorej z postáv

- statické opisy spomaľujú dej oproti dynamickým, ktoré ich zrýchľujú

 

                              Umelecký opis

 

Keď si obézny muž nechá narásť bradu, stane sa zázrak: poľutovaniahodný a komický endokrinologický šašo sa razom premení na sympatického zavalitého

medveďa.                               (P. Pišťanek)

 

Stála tam (Etelka) v kúte zasmradenej krčmy. Vidieť z nej len tvár s vencom

vrkočov nad čelom, s rumencom a pokojným, detským pohľadom. Vyčnieva

spomedzi tej mrvenice ako mladá jabloň, po prvý raz zakvitnutá s panenským

peľom v ružových púpätách. (D. Chrobák)

 

 • využitie zrakových vnemov
 • umelecké prostriedky

Náučný/ odborný opis

- v náučnom (súčasť výkladu) a publicistickom (súčasť recenzie, reportáže) štýle

- presný, systematicky vymenúva, hierarchizuje znaky a vlastnosti

- objektívny

- môže byť statický (opis sluchového orgánu človeka) aj dynamický (príprava jedla, výmena oleja)

- má byť názorný – doplnený tabuľkami, schémami, nákresmi...

                              

Náučný / odborný opis

Nervové riadenie činnosti organizmu

Anatomickou funkčnou jednotkou nervovej sústavy je nervová bunka – neurón. Nervová bunka sa skladá z tela bunky a jej výbežkov. U stavovcov zabezpečuje príjem vzruchov dostredivé výbežky – dendrity.

 

 • neosobné vyjadrovanie, neprítomnosť autora (sa skladá – 3. os. sg.)
 • objektívnosť – chýba hodnotenie autora
 • odborné názvy a cudzie slová
 • absencia citovo zafarbených, nespisovných slov
 • súčasť výkladu, presnosť, pojmy, názornosť

Charakteristika

 • z gréc. slova: vryté znamenie
 • výstižný opis nielen typických vonkajších znakov, ale aj vlastností osoby, veci alebo javu

 

Druhy charakteristiky

 • subjektívna ↔ objektívna (postoj autora)
 • priama ↔ nepriama (výber jazykových prostriedkov)
 • skupinová ↔ porovnávacia ↔ individuálna (počet charakterizovaných predmetov)

 

Objektívna charakteristika:

 1. a) v odbornej komunikácii (hľadaný páchateľ)
 2. b) v oficiálnej komunikácii – administratívny štýl
 • vymenúvanie vlastností
 • nezainteresovaný autor 
 • Ktorý text je subjektívny? Vypíšte slovné spojenia, vety, súvetia, ktoré dokazujú subjektívnosť textu.

 

Škola v Avonlea bola obielená budova s nízkymi odkvapmi a so širokými oblokmi.

Vnútri stáli masívne staromódne lavice, ktoré sa otvárali a zatvárali, a na nich boli

vyrezané monogramy a hieroglyfy troch generácií žiakov.

 

Pencey je súkromná stredná škola v Agerstowne, v štáte Pensylvánia. Možno ste už

o nej počuli. Alebo aspoň videli reklamu. Uverejňuje ich aspoň tisíc časopisov a vždy je

tam obrázok, ako nejaký frajer na koni skáče cez plot, akoby človek z Pencey inšie nerobil, len v jednom kuse hral pólo. Ja som tam koňa široko-ďaleko jakživ nevidel. A pod obrázkom toho frajera na koni je vždy text:

 

Porovnajte obe ukážky:

 1. ukážka:
 • len vonkajšie znaky objektu: farba, výška, šírka, vzhľad
 1. ukážka:
 • charakteristika zameraná na „ducha“ školy, spôsob propagácie školy, študentov, úroveň výchovy

Subjektívna charakteristika:

- autor využíva vlastnosti postavy, objektu, javu aj na hodnotenie (umelecká charakteristika, osobný posudok)

Priama charakteristika:

 • vymenúvanie vlastností osoby, ktoré pomenúvame pomocou:
 1. a) abstraktných podstatných mien (usilovnosť, zodpovednosť)
 2. b) akostných prídavných mien (usilovný, zodpovedný)

 

 

Nepriama charakteristika:

 • vlastnosti postavy vyplývajú z konania osoby
 • autor predstaví postavu prostredníctvom jej konania a správania sa (konkrétny príklad

konania osoby)

 

Bol strednej postavy, súmerný, štíhly driek a široké plecia svedčili o pevnej telesnej konštrukcii, schopnosť znášať všetky námahy kočovného života a premeny podnebia, a nepohodlnej ani zhýralým veľkomestským životom a búrkami duše, zaprášený zamatový kabátik, zapätý len na spodné dve gombičky, odhaľoval oslepivo čistú bielizeň, svedčiacu o zvykoch poriadneho človeka, zašpinené rukavice akoby boli na mieru šité na jeho malú aristokratickú ruku, a keď si stiahol jednu rukavicu, zadivil som sa, aké tenké a biele má prsty. Chôdzu mal nedbanlivú a lenivú, ale zbadal som, že sa nerozháňal rukami – istý znak určitej povahovej uzavretosti.

 

Skupinová charakteristika:

 • porovnávame skupinu ľudí, ktorá má rovnaké záľuby (hudobná skupina), povolanie (maliari)
 • V nasledovnej ukážke určite, koho autor charakterizuje.
 • Akú charakteristiku autor využíva – dokážte to na ukážke (priamu/nepriamu)
 • Je ukážka subjektívna? Ak áno, dokážte to, ak nie tiež vyhľadajte konkrétne javy.

 

Sedliaci sú všetci jeden ako druhý a sú  zaostalí, špinaví a s inteligentmi je ťažká reč. 

Unavujú. Všetci plytko rozmýšľajú, plytko cítia a nevidia si ďalej od nosa – slovom, sú hlúpi, a tí trochu múdrejší a vážnejší sú hysterickí, rozožratí analýzou, sebapitvaním...Vedia len vzdychať, nenávidieť, chorobne klebetiť, len 

škúlia a gánia na človeka a vyhlasujú: „Ó, to je neurotik!“ alebo“ to je frázista!“ A keď nevedia, akú nálepku mi prilepiť na čelo, povedia: „To je čudný človek, čudný!“ Mám rád les, im je to čudné, nejedávam mäso – aj to im je čudné. Bezprostredného, čistého, voľného pomeru k svetu a k ľuďom už niet. 

 • 1 spoločenská vrstva v Rusku (inteligencia, o sedliakoch je len 1 veta)
 • priama CH (zaostalí, hlúpi, hysterickí)
 • nepriama CH (konanie, vyhlásenia postáv: nevidia, akú nálepku...povedia...vyhlasujú...)
 • stupeň subjektívnosti – veľmi vysokí, prezrádza antipatiu 

 

Porovnávacia charakteristika:

 • porovnávanie vlastnosti 2 ľudí, predmetov alebo javov
 • 2 prístupy:
 1. súčasné sledovanie oboch postáv (efektívnejší postup, vyhneme sa opakovaniu)
 2. sledujeme jednu postavu, potom druhú

1.

Tušil som, že obaja, chrchliak i Jašek sú nástrojmi v rukách neznámych a neúprosných

síl. Skôr ako obyčajné stretnutie 2 sokov v láske, zdalo sa mi ono stretnutím 2 svetov, 2

rozličných mocností.

Prvému z nich svietia v očiach hviezdy a slnce a celý je plný tej šťavy a miazgy, čo vyteká zo zdravého pňa, keď doň hodne hlboko zatneš sekerou. Celý je plný všelijakých zázrakov, čo dávajú tráve rásť, vtákom lietať, vetru duť, ohňu horieť a zelenej chvoji voňať...

Druhý – mráz aby ho drvil a síra ohnivá pálila – nemá ani poňatie o týchto veciach. Prišiel sem bohvie odkiaľ, nohy má ako triesky, celý je vytrasený a zmrštený, žltý a bez šťavy – ako zemiaková vňať v jeseni. Každé slovo, čo vypustí z úst, smrdí ako zaparený hnoj. Ak sa s ním niekde stretneš, dávaj dobrý pozor: nemyslí na iné, ako by ťa čo najľahšie napálil.

Cítiš, že si proti nemu bezmocný.

 

2.

Jašek i Peter sú čestní priami ľudia jednoduchej povahy, Jašek koná veľmi impulzívne a pudovo, Peter taktizuje a vie kontrolovať svoje emócie – čo však nie je prejavom pokrytectva, skôr predvídavosti a empatie.Pre oboch je charakteristické minimálne sociálne zázemie – absencia pevných, rodinných pút je u Jaška kompenzovaná harmonickým zrastením s krajom. Peter je sirota bez stabilnej práce a prischla mu

nálepka „tulák“.

 

Charakterizujte postavy v 1. ukážke:

 • Jašek 

- telesne zdatný, prirovnaný k zdravému pňu

- vnútorne bohatý – plný všakovakých zázrakov

 

 • Chrchliak
 • telesne odpudivý – nohy má ako triesky, celý je vytrasený a zmrštený, žltý a bez šťavy
 • duševne skazený – slová mu smrdia z úst (hovorí zlé veci), chce ťa napáliť (oklamať) 
 • prepojenie prvkov opisu a charakteristiky (typické pre umeleckú charakteristiku)

 

Individuálna charakteristika:

 • Posudok

– útvar oficiálnej komunikácie, objektívna charakteristika osoby, vyžaduje sa od bývalého zamestnávateľa

- objektívny, vecný, komplexný

- forma úradného listu

 

 • Autocharakteristika – charakteristika seba samého (spoznávame seba, zisťujeme svoje pozitíva a danosti), napr. administratívny a beletrizovaný životopis

Beletrizovaný životopis

 • hybridný útvar umeleckého štýlu
 • vychádza z objektívnych faktov (zahmlieva, obrazne sa o nich vyjadruje)
 • uplatňuje sa v ňom fantázia a fikcia
 • opisný a informačný slohový postup – opis, charakteristika, rozprávací sl. postup – prerozprávanie niektorých častí života
 • Narodenie: Bolo načase, že som sa narodil – ja, jeden...
 • Detstvo: Päť rokov to ani nevyzeralo, že čakali len na mňa
 • Škola: Mašinéria školstva ma na 12 rokov....
 • Stredná škola: Ak mi niekto povie, že prežívam najkrajšie roky svojho života...
 • Predsavzatie na záver: Svet ešte netuší, čo ho čaká.... 

Charakteristika osoby

 1. vzťah k ostatným ľuďom (introvert/extrovert)
 2. vzťah k sebe
 3. vzťah k práci, k povinnostiam
 4. rodinné zázemie
 5. záujmy a schopnosti
 6. temperament
 7. typické znaky výzoru: obľúbený účes, oblečenie, mimika, postava
 8. ďalšie vlastnosti – zodpovednosť, odvaha, optimizmus, pesimizmus...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023