Ako písať výklad

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 610 slov
Počet zobrazení: 4 728
Tlačení: 136
Uložení: 126

AKO PÍSAŤ VÝKLAD

Cieľom výkladu je vysvetľovať neznámy jav, rozširovať nový vedecký poznatok.

Vonkajšia forma – 4 body

Vnútorná forma

Obsah – 4 body

 • dodržanie témy
 • jasné vysvetlenie problému
 • používanie argumentov, tvrdenie s dôkazmi
 • používanie citátov, parafráz, bibliografických záznamov
 • objektívnosť

Kompozícia – 4 body

 • dodržanie výkladového slohového postupu:
 • monologickosť, nie sú tu dialógy
 • vo výklade sa vzťahy a závislosti medzi javmi nielen zisťujú, ale aj vysvetľujú z rozmanitých hľadísk
 • pri vysvetľovaní sa používajú základné postupy logického myslenia:
 • indukcia – je myšlienkový postup od jednotlivosti k zovšeobecneniu, postupujeme od konkrétneho k abstraktnému, od známych vecí k neznámym, z jednotlivých príkladov vyvodzujeme poučku (napr. osoby, zvieratá a veci pomenujeme spoločným názvom podstatné mená)
 • dedukcia – ide o opačný postup ako pri indukcii: zo zovšeobecnenia sa odvodzujú jednotlivé príklady, preto dedukciu nazývame odvodzovanie. Postupujeme od všeobecného ku konkrétnemu, od definície (poučky) k príkladom (podstattné mená sú osoby, zvieratá a veci)
 • analógia – zhoda, pripodobenie, obdoba . zisťujeme podobnosť, rovnaké znaky, vlastnosti (analógia: ak niekoho bolí brucho a má zápal slepého čreva, analogicky si myslíme, že ak druhého bolí brucho, tiež má zápal slepého čreva)
 • analýza – ne to myšlienkové rozčlenenie celku na časti (bicykel sa skladá z týchto častí:...)
 • syntéza – spájanie častí do celku (ak si zoberieme tieto súčiastky:.... zložíme z nich bicykel - celok)
 • komparácia – porovnávanie, myšlienková operácia zisťujúca zhody a odlišnosti medzi predmetmi a javmi
 • zovšeobecnenie – generalizácia – je to myšlienkové zjednocovanie spoločných stránok, znakov a vlastností jednotlivých javov a predmetov do spoločného myšlienkového útvaru – pojmu. (napr. píšeme o jednotlivých slovných druhoch, od podstatných mien, prídavných mien ... až po citoslovcia a v závere zovšeobecníme – definujeme pojem „slovné druhy“)
 • triedenie – klasifikácia, kategorizácia – je to delenie javu na podskupiny podľa rozlišovacích znakov (napr. prídavné mená delíme na akostné, vzťahové, privlastňovacie)
 • konkretizácia – uvedenie príkladu
 • argumentácia – objasňovanie, exemplifikácia – je to presviedčanie prijímateľa a dokazovanie autorovej pravdy, usilujeme sa tu získať súhlas pre svoj názor na základe dôkazov, argumentov. Myšlienkový postup pri argumentácii: 1. vyslovíme tézu, tvrdenie, ktorú treba argumentmi dokázať, obhájiť alebo presvedčiť prijímateľov o jej správnosti. 2. argumentujeme, objasňujeme, zdôvodňujeme svoje tvrdenie s využitím argumentu, dôkazu. 3. na záver zhrnieme povedané. Okrem zhrnutia táto časť prináša naznačenie iného riešenia problému alebo výzvu pre prijímateľov, aby vo veci konali.
  • Argumenty rozlišujeme priame alebo nepriame.
  • Priamym argumentom môže byť citácia cudzieho textu, výsledok výskumu, obraz alebo graf, časový, historický, číselný údaj, prerozprávanie cudzej alebo vlastnej skúsenosti.
  • Nepriamym argumentom sú dôkazy, ku ktorým sme dospeli logickými operáciami (napr. analógiou, alebo dedukciu ap.).
 • text delíme na úvod, jadro, záver
 • v úvode oboznamujeme čitateľa s obsahom, témou práce, s dôvodmi prečo sa autor rozhodol spracovať danú tému, píšeme tu o známych faktoch
 • v jadre je samotné vysvetľovanie neznámeho javu, sú tu kapitoly (1, 2), podkapitoly (1.1 , 2)
 • v závere stručne a prehľadne zhrnieme výsledky, ku ktorým sme dospeli, zhrnutie poznatkov

Jazyk – 4 body

 • syntaktická a morfologické správnosť – správne tvary slov, správny slovosled
 • používame slovné druhy: podstatné mená, zámená, častice
 • vety – zložené súvetia podraďovacie, dvojčlenné vety oznamovacie
 • veta môže byť komplikovaná, pretože príjemca sa v texte môže k vete niekoľkokrát vrátiť
 • je tu opakovanie dôležitých slov na zvýraznenie významu

Pravopis – 4 body

Štýl – 4 body

 • lexika (slová) typické pre daný jazykový štýl (odborný, náučný štýl):
 • odborné termíny, cudzie slová
 • neutrálnosť jazyka - bez citového zafarbenia
 • presné údaje
 • abstraktné pojmy
 • definície, fakty
 • jednovýznamové slová
 • citácie iných odborníkov, parafrázy
 • internacionalizmy – medzinárodné slová
 • odborné články sa píšu v 1. os. mn. čísla – autorský plurál: vyskúmali sme, zistili sme, domnievame sa
 • zložené vety, súvetia, oznamovacie vety
 • IBA spisovné slová
 • skratky, značky
 • enumerácia – výpočet, vymenovanie diel, autorov, faktov, častí
 • Mimojazykové prostriedky – bohatá interpunkcia, zátvorky, tabuľky, schémy, agenda, vysvetlivky, údaje v číslach, vzorce, grafy, prílohy, odseky, nadpisy, podnadpisy, označovanie odsekov, kapitol číslami, písmenami, ilustrácie, zátvorky, dvojbodky,
 • objektívnosť – použitie 1. os. mn. č. alebo 3. os. j. č.

Celkový dojem – 4 body

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021