Realista s dávkou naturalizmu (Výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 300 slov
Počet zobrazení: 420
Tlačení: 23
Uložení: 21

Realista s dávkou naturalizmu (Výklad)

Ladislav Nádaši-Jégé: Cesta životom a iné prózy. Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV. Bratislava 2006.

Siedmy zväzok edície Knižnica slovenskej literatúry prináša spisovateľa, ktorého si väč­šina zapísala do pamäti ako autora románu Adam Šangala a historickej prózy vôbec.

Editor výberu Jégého próz, autor doslovu, komentára, kalendária a vysvetliviek - lite­rárny historik Vladimír Petrík - predstavu­je Jégého rozsiahlejšie a zaujímavejšie, uvá­dza aj prierez jeho publicistikou a štyri listy, (Krčmérymu, Mrázovi, Vansovej a svojmu sy­novi).

Nechýba ani Jégé v kritike a spomienkach a pre túto edíciu neodmysliteľná obrazová prí­loha, ktorá sa tu viaže na búrlivé obdobie lite­ratúry - čas medzi dvoma svetovými vojnami, keď sa v slovesnom umení krížili mnohé lite­rárne smery.

Literárna história bola dlho rozpačitá pri za­radovaní Jégého (hoci škatuľkovanie autorov, nazdávame sa, nie je vhodný spôsob posudzo­vania tvorby); raz bol realistom, raz kritickým realistom a inokedy naturalistom.

„Zola bol Nádašimu blízky koncepciou člo­veka a sveta vôbec, ale nie tvorivou metódou," píše Petrík a súčasne pripomína, že Ladislava Nádašiho-Jégého nezaraďovali k naturalizmu najmä v 50. rokoch z dôvodu, že „naturalistic­ký román bol experimentálnym románom..."

Jégého naturalistickú orientáciu nepochyb­ne ovplyvnil aj rozvoj prírodných vied a jeho občianske povolanie (bol lekárom). Nedá sa však jednoznačne zaradiť, čo vyplýva nielen z charakteru jeho tvorby, ale aj z charakteru jeho ako osobnosti („neplával s väčšinou: vždy ostával sám sebou“).

Čo nájdeme v Jégého prózach? Minulosť i jeho súčasnosť, ľudí (parafrázujúc Vladimíra Petříka), predávajúcich za výsady a hmotné výhody vlastné presvedčenie a svedomie, ob­raz toho, ako sa správa človek y daných histo­rických podmienkach.

A Jégé ako osobnosť? „Bol v podstate liberál, ktorý sa nedal zväzovať žiadnou ideológiou, ctil slobodu jednotlivca i slobodu trhu (socia­lizmus kritizoval nielen ako tyraniu nad jed­notlivcom, ale aj ako ekonomický systém)."

Boľ realista s dávkou naturalizmu. Čítajme Cestu životom a ostatné jeho prózy.

(G. Rakúsová)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#AIDS výklad


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012