Poviedka (Výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 252 slov
Počet zobrazení: 1 342
Tlačení: 112
Uložení: 115

Poviedka (Výklad)

Svojím rozsahom a štruktúrou poviedka je podobná novele. Aj teoretici ju žánrovo určovali prevažne vo vzťahu k nej. Fabula (príbeh) poviedky je menej zložitá, rozprávanie je lineárne a bez výraz­nejšieho dramatického spádu, formovo a štýlovo poviedka je uvoľnenejšia. Niektorí teoretici termín poviedka používajú ako súborný názov pre strednú epiku vôbec. Avšak aj termín po­viedka má vlastné žánrové črty, ktoré súvisia s jej genézou. Poviedka totiž geneticky súvisí s ľudovou rozprávkou a z toho vyplýva, že sa výraznejšie začala vyvíjať od epochy romantiz­mu, ktorý priamo nadväzoval na ľudovú slovesnosť. Prejavuje sa to v rovine rozprávania, ktoré sa usiluje o čím väčšiu bezpro­strednosť. Oproti výnimočnosti postáv v novele postavou v po­viedke je obyčajný človek, ktorý je znázornený v časovo užšie vymedzenom životnom úseku. Takýto typ poviedky je príznač­ný najmä pre realizmus stvárňujúci prevažne sociálnu proble­matiku. Ale jednoduchosť fabuly, priamočiarosť rozprávania, obyčajnosť postáv poviedky nie sú aj znakom jej problémovej nezávaznosti. V poviedke sa komplexnosť a hĺbka problemati­ky, ako aj širšia platnosť znázorňovaných situácií podáva náznakovite.

Vývin poviedky neprebiehal iba v tradíciách ústnej sloves­nosti. Pre svoju rozprávačskú stručnosť, a najmä zaokrúhlenosť fabuly poviedka bola vhodnou formou aj pre rozmanité spisovateľské experimenty. Pre slovenskú literatúru je príznač­ný realistický typ poviedky, a to etnografického a sociálneho zamerania (M. Kukučín, J. G. Tajovský, J. Čajak), ako aj expresionistickýtyp poviedky (J. Hrušovský, T. J. Gašpar, I. Horváth). Opätovné nadväzovanie na tradície ústnej slovesnosti bolo u predstaviteľov lyrizovanej prózy, ktorí do svojich poviedok za­pájali mytologické prvky (napríklad démonické prvky vo Švant­nerových poviedkach Piargy a Horiaci vrch).

(M.Harpáň)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035