Ako písať diskusný príspevok

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 175 slov
Počet zobrazení: 9 243
Tlačení: 163
Uložení: 150

AKO PÍSAŤ DISKUSNÝ PRÍSPEVOK

Diskusný príspevok patrí do rečníckeho štýlu, vyjadruje sa v ňom vlastný názor účastníkov diskusie. Musí byť stručný a vecný. Môže riešiť problém ako celok alebo jeho časť. Diskusný príspevok môže byť vopred pripravený, ale aj nepripravený, spontánny.

Súhrn všetkých diskusných príspevkov sa nazýva diskusia. Diskusia sa realizuje v malej skupine ľudí, ktorá si vymieňa názory, prípadne hodnotí prednesené myšlienky na porade, seminári, konferencii, schôdzi, v parlamente...

Diskusia je zvyčajne riadená vedúcim diskusie. Vedúci diskusie nastolí problém a vyzýva jednotlivých diskutujúcich, aby prezentovali svoj názor. Po odznení príspevkov vedúci sumarizuje – zhŕňa výsledky, napr. pomenúva problém, na ktorom sa diskutujúci nezhodli.

Druhy diskusie:

 1. rozhodovacia, administratívna diskusia – je to výmena názorov na istú tému, s cieľom dospieť k jednotnému záveru, k dohode, ku kompromisu, na základe vzájomných ústupkov. Na záver sa hlasuje o väčšinovom názore (napr. v triede diskutujete o tom, kam pôjdete na výlet. Na záver musíte odhlasovať väčšinový názor). Diskusia sa teda organizuje preto, aby sa našli čo najlepšie riešenia problému, ktorý sa týka väčšieho okruhu ľudí.
 2. vedecká diskusia – má poznávací zámer, nehlasuje sa tu za väčšinový názor. Výstupom z vedeckej konferencie je zborník príspevkov, ktorý slúži ako študijný materiál pre mnoho ľudí.

Hodnotenie:

Vonkajšia forma – 4 body

Vnútorná forma

Obsah – 4 body

 • dodržanie témy
 • vlastné hodnotenie problému a využitím aktuálnych poznatkov o danej problematike (subjektívno-objektívny prístup) subjektívna interpretácia objektívnych faktov (použitie 1. os, sg. alebo 1. os. pl.)
 • používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi) a citácie s cieľom presvedčiť poslucháčov

Kompozícia – 4 body

 • uplatňuje sa tu výkladový slohový postup
 • vysvetľujeme podstatu nejakého problému, javu, jeho príčiny a následky
 • informovanie, vzdelávanie, presviedčanie, získavanie ľudí na svoju stranu, ovplyvňovanie poslucháčov
 • používanie argumentov
 • je to podobné ako úvaha, no kým v úvahe len vyjadrujete svoj názor a apelujete na ľudí, aby sa zamysleli, v diskusnom príspevku poslucháčov aj presviedčate o svojej pravde
 • nadväznosť a logickosť textu
 • členenie textu
 • oslovenie
 • úvod
 • jadro
 • záver
 • poďakovanie
 • Oslovenie – uvedomte si, komu to hovoríte: „Vážení prítomní!“ „Milí spolužiaci!“ „Vážená pani profesorka, milí spolužiaci!“ „Vážení páni, vážené dámy!“

Oslovenie opakujeme aspoň 3x v priebehu prejavu, najmä v závere.

 • Úvod – V úvode môžeme nadviazať na predchádzajúci príspevok, alebo len objasníme, prečo sme sa rozhodli zapojiť do diskusie.
  • Pri nadväzovaní na predchádzajúci diskusný príspevok môžeme zaujať svoje stanovisko k tomuto príspevku súhlasnými alebo nesúhlasnými vetami:

„Nie som presvedčený o tom, že...“

„Prepáčte, ale nemôžem súhlasiť...“

„Z vášho pohľadu sa vám to zdá tak, ale...“

„Som proti, nesúhlasím s tým, veď...“

„Ja to vidím trochu inak...“

„Plne súhlasím...“

„Beriem váš návrh, lebo...“

„Pozdáva sa mi tento prístup...“

„Čiastočne máte pravdu, no podstatné je niečo iné...“

„Vôbec s vami nemôžem súhlasiť...“

„Prepáčte, ale ja mám úplne iný názor...“

„Podľa môjho názoru...“

„Nemôžem súhlasiť s myšlienkou, že...“

„Dovolím si nesúhlasiť s názorom, že...“

„Dovolím si nadviazať na myšlienku pána XY...“

„Rád by som uviedol, že...“

„Dovoľte mi zareagovať na údaje, ktoré zazneli v referáte môjho spolužiaka...“

„Chcel by som oceniť referát môjho spolužiaka a zareagovať hlavne na tú časť, v ktorej hovoril o... Aj ja som toho názoru...“

„Dovoľte mi vyjadriť sa k poslednému príspevku dnešnej diskusie. Môj spolužiak... uviedol viacero tvrdení, ktoré dôsledne podložil argumentáciou. Aj napriek tomu si dovolím s ním nesúhlasiť, hlavne s kritériom...“

„Veľmi rád by som zareagoval a vyjadril svoj názor na problematiku, ktorú rozoberal môj predrečník v hlavnom referáte.“

„Dovolím si nadviazať na myšlienku predrečníka...“

 • Pokiaľ nenadväzujeme na predchádzajúci príspevok, v úvode povieme, o čom budete hovoriť, o akom probléme, prečo ste sa rozhodli zapojiť do diskusie:

Dovoľte, aby som sa aj ja zapojil do diskusie o ... K tejto téme sme si už vypočuli mnoho príspevkov, napriek tomu sa chcem s vami podeliť aj ja o môj názor na...

„ Ja to vidím tak...“

„Z môjho pohľadu...“

„Nazdávam sa, že...“

„Som presvedčený...“

„Rád by som sa aj ja vyjadril k problematike ...“

 • Jadro – stručný opis problému

- v jadre uvažujete, vysvetľujete, hovoríte za seba, prezentujete svoje názory. Snažte sa vyprovokovať počúvajúcich, aby sa zamýšľali, neboli ľahostajní, provokujte ich. Pokúste sa vzbudiť u poslucháčov záujem. Musíte vedieť, čo chcete povedať a k čomu chcete dospieť. Podstatnou časťou nech je vaše osobné vyjadrenie, vysvetľujte svoj osobný názor. Neosobnú štylizáciu: „hovorilo sa...“ nahraďte osobným vyjadrením: „dovoľte, aby som aj ja...“ „povedzme si otvorene...“ „Uvedomme si...“

- vyjadrite vlastné názory na vec, vlastné pocity pri opisovanom jave, vlastný vnútorný postoj k opisovanému javu

- vyjadrite návrhy, ako predísť nežiaducim javom, uveďte konkrétne príklady, aktivity:

„Môžem to vysvetliť na príklade...“

„Ešte raz si dovolím zdôrazniť...“

„Chcem pripomenúť, že...“

„Rád by som vyzdvihol...“

„Som veľmi spokojný...“

„Nech sa nikto neurazí, ale chcel by som poukázať na správanie niektorých z nás počas...“

„Nemôžem zamlčať nie vždy čestné „ťahy“ dvoch našich nemenovaných spolužiakov...“

„Myslím si, že...“

„Naozaj...“

„Nerád by som spochybňoval...“

„Považujem za...“

„Dnes sme počuli i to...“

„Ako určite mnohí viete...“

„Podľa mňa...“

„Považujem za smutné...“

„Predstavme si...“

„Zdá sa mi...“

„Ďalší dôvod, prečo sa rozchádzam v názore so spolužiakom je...“

„Môžem len dúfať, že...“

„Ja si na rozdiel os môjho predrečníka myslím, že...“

„Ja osobne som veľmi rád...“

„Pri tejto príležitosti by som rád zdôraznil fakt, prečo...“

„Príkladom nám môže byť...“

„Rád by som uviedol, že...“

„Nemôžem súhlasiť s myšlienkou...“

 • Záver – Opakované oslovenie. Zdôraznenie významu navrhovaných aktivít, riešení. Výzva. „Vážení prítomní. Na záver by som chcel pripomenúť...“ 

„Myslím si, vážení prítomní, že...“

„Na záver mi dovoľte skonštatovať...“

„Nad jednou vecou by sme sa mali spoločne zamyslieť...“

 • Poďakovanie: (za udelenie slova, za pozornosť poslucháčov) „To je už pomaly všetko, čo som dnes chcel vo svojom príspevku povedať, ďakujem za pozornosť.“ „Ďakujem za slovo.“ „Ďakujem za pozornosť, to je odo mňa všetko.“

Jazyk – 4 body

 • správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup (výkladový) a pre daný žáner (diskusný príspevok), sú tu aj prvky úvahy
 • podstatné mená, prídavné mená
 • odborné názvy – termíny, ale nie veľké množstvo, internacionalizmy: problém, aspekt, trend, fakt, kvantita, kvalita, moment, produkovať, špeciálny
 • abstraktné pojmy
 • fakty
 • jednovýznamové slová
 • citácie iných odborníkov, parafrázy
 • neutrálne slová – bez citového zafarbenia
 • enumerácia – výpočet, vymenovanie diel, autorov, faktov, častí, udalostí
 • morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov
 • syntaktická správnosť použitých prostriedkov (správny slovosled)
 • používajú sa tu všetky druhy viet z modálneho hľadiska: oznamovacie, opytovacie, zvolacie
 • zložené aj jednoduché vety, vety kratšie, lebo poslucháč sa k nim nemôže vrátiť tak, ako v prípade písaného textu
 • jednoduchšie výrazy
 • spisovné slová
 • je tu monologickosť – nie sú tu dialógy
 • argumentácia, získanie si poslucháčov na svoju stranu, presviedčanie, ovplyvňovanie ľudí
 • analýza – rozoberanie problému

Štýl – 4 body

 • tvorivé využitie lexiky (slov, jazykových a mimojazykových prostriedkov) typických pre daný štýl – rečnícky
 • použitie presvedčovacích prvkov, napr. rečnícke otázky
 • citovo zafarbené slová
 • umelecké prostriedky: metafory, metonymie
 • knižné slová: velebiť
 • neukončená výpoveď
 • sugestívnosť – rečník sa snaží pôsobiť na city poslucháča
 • opakovanie slov
 • antonymá, synonymá, kontrast (na hranici, ktorá nerozdeľuje ale spája)
 • ustálené spôsoby vyjadrovania: pálčivý problém, medziľudské vzťahy, záujem verejnosti, zdvihnúť hlas
 • frazeologizmy: skočiť do jamy levovej, zvládnuť problém, vykročiť pravou nohou, vykročme oboma nohami, nebojme sa budúcnosti, máme plné ruky práce, Damoklov meč

Celkový dojem 4 body

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017