Ako písať rozprávanie na maturite

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 775 slov
Počet zobrazení: 4 591
Tlačení: 94
Uložení: 58

AKO PÍSAŤ ROZPRÁVANIE NA MATURITE

Maturita ponúka 4 z nasledujúcich žánrov:

 • • Úvaha
 • • Rozprávanie
 • • Výklad
 • • Charakteristika osoby
 • • Beletrizovaný životopis
 • • Diskusný príspevok
 • • Slávnostný prejav
 • • Umelecký opis

V deň maturít sa o 12 hod vyhlásia 4 témy, máš 15 min na vybratie témy, zapíšeš ju na dvojhárok a potom už tému nemôžeš meniť. Dvojhárky sú s predtlačenými linajkami.

HODNOTENIE ŽIAKA Zo SJL, žiak vykoná úspešne maturitnú skúšku, ak hodnotenie
z ústnej formy internej časti MŠ:

 1. a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý (bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti) alebo
 2. b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Na maturitnom vysvedčení sa uvádzajú percentá zo slohu, aby ste mali viac ako 25 %, musíte získať aspoň 8 bodov.

Hodnotenie – celkovo za sloh 28 bodov

Vonkajšia forma 4 body, body sa strhávajú:

 • ak nestihnete prepísať z konceptu do čistopisu strhne sa bod, ďalej sa práca hodnotí v koncepte, aj s chybami (koncept nemusí byť), odporúča sa napísať najskôr osnovu, potom koncept, sloh sa píše 150 min,
 • nečitateľnosť,
 • pri písaní tlačenými písmenami nerozlišovanie veľkých a malých písmen, nedodržiavanie diakritických znamienok (bodky nad i, j)
 • Nedodržanie okraja – písanie cez okraj alebo nedopisovanie riadkov
 • Škrtanie, nečistota textu
 • Nezreteľné označenie úvodu, jadra a záveru (odsek musí byť 2 cm od okraja riadku, nevynechávame voľné riadky medzi odsekmi
 • Nedodržanie rozsahu: napísaných menej ako 1,5 strany alebo viac ako 3 strany

Vnútorná forma:

Obsah – 4 body, body sa strhávajú:

 • Ak nedodržíte zadanú, vybranú tému
 • Ak príbeh nemá pointu, zaujímavé zakončenie

Kompozícia – 4 body, body sa strhnú ak:

 • Nie je tu uplatnený daný slohový postup – v tomto prípade rozprávanie
 • Nie je tu úvod, jadro, záver, V úvode má byť oboznámenie s miestom časom postavami. Môže tu byť aj krátky opis miesta a postáv, opis ale nemá prevažovať, ale len dotvárať rozprávanie. Rozprávanie môže obsahovať aj krátku úvahu. Namiesto úvodu môžeme začať aj uprostred deja: „in medias res“ vpadnutie doprostred deja: „Tak ho tu teda mám.“ Alebo: „Starý, nezabudni kúpiť olej, ocot, petrolej...“ V úvode máte vzbudiť záujem o príbeh. Príbeh musí mať začiatok a koniec, sledujeme vývin javu v čase
 • Chýba vnútorná kompozícia:
 1. úvod – expozícia
 2. zápletka, zauzlenie deja
 3. vyvrcholenie deja
 4. nečakaný obrat v deji
 5. rozuzlenie, záver
  • nie je tu pásmo postáva pásmo rozprávača, pásmo postáv je tvorené monológmi, dialógmi, vnútorným monológom, musí tu byť priama reč, rozprávač (priamy alebo vševediaci). Zápis priamej reči:

„Áno, už je po všetkom,“ povedala som. „Nie, neprídem!“ zakričal. „Prečo?“ spýtal sa Jano.

Nato odvrkol: „Nechcem ťa!“

priamu reč zapisujeme vždy na nový riadok.

 • Musí tu byť dejová línia, ktorá sa odohráva v čase a v priestore, čas chronologický, retrospektívny
 • Chýbajúce logické prepojenie myšlienok

Jazyk – 4 body – body sa strhávajú ak:

 • Nepoužívate slovné druhy typické pre daný slohový postup, pri rozprávaní slovesá, zámená, príslovky, častice citoslovcia
 • nesprávne tvorené gramatické (morfologické) tvary, skloňovanie,
 • neprávna syntax – nesprávny slovosled vo vetách
 • neopakujeme tie isté slová v každej vete, používame synonymá, k dispozícii je synonymický slovník
 • chýbajúce slová, prebytočné slová

Pravopis – 4 body (k dispozícii sú Pravidlá slovenského pravopisu)

0-2 chyby – 4 body

3-5 chýb – 3 body

6-8 chýb – 2 body

9-11 chýb – 1 bod

12 a viac chýb – 0 bodov

Štýl – 4 body, body sa strhávajú, ak žiak nepoužije

 • všetky druhy viet z modálneho hľadiska: oznamovacie, opytovacie, zvolacie, príp. rozkazovacie, dramatizujúce prostriedky: krátke vety (Vyskočiť. Na zem. Vyskočiť. Koľko ešte?)

nedokončené vety: Ešte jeden a potom...

historický prézent – príbeh sa odohral v minulosti a preto ho píšeme v minulom čase, niektoré pasáže môžeme prerozprávať v prítomnom čase – historické prézent: „Medveď sa rúti na mňa!“ použitie vsuviek: „Prišla fujavica a – obávam sa – príde ešte väčšia.“

 • Nie je tu rôznorodosť viet: použitie vety jednočlenné, dvojčlenné, jednoduché aj súvetia, z hľadiska členitosti: dvojčlenné aj jednočlenné vety: Prší! Straší. Chutí mi. Oziaba ma. Pán učiteľ! Pohov!
 • jazykové prostriedky zo všetkých štýlov: vyšší štýl (knižné slová – poetizmy: luna, rodná vieska, junák, kdes´, čos´, spasiteľ, kríž, odborné slová, cudzie slová, neologizmy, zastarané slová) stredný štýl (hovorové slová), nižší štýl (nespisovné slová: dialektizmy, slang, tieto nespisovné slová, anglické slová a čechizmy dávame do úvodzoviek)
 • Ak príbeh nie je pútavý - píšete síce z vlastnej skúsenosti, ale môžete použiť aj fantáziu, no aj fantázia musí mať logiku, (môžete opísať, ako ste vyhrali auto, ale nie ako ste leteli na Mesiac), musí tu byť originálnosť, jedinečnosť príbehu, to, čo nikto iný nezažil, nie z počutia, odpísané

Celkový dojem – 4 body, práca by nemala obsahovať:

 • nelogické názory (všetci ľudia trpia depresiou...)
 • protispoločenské postoje
 • nehumánne a neetické názory
 • názory propagujúce poškodzovania ľudského zdravia (drogy, fajčenie, alkohol)
 • hodnotí sa celkové vyznenie práce
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011