Informácie na našej škole (Informácia)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 294 slov
Počet zobrazení: 7 796
Tlačení: 571
Uložení: 541
Informačný systém na našej škole je veľmi prepracovaný a zložitý, patrí do neho veľa rozličných komponentov a keby sme ho chceli dopodrobna opísať, bolo by na to treba oveľa viac priestoru ako len jednu A4. V stručnosti však môžeme povedať asi toľko:

Najväčším zdrojom informácií na škole sú nástenky. Nájdeme ich skoro všade. Na prízemí je to nástenka s informáciami o štúdiu na vysokej škole, nástenka s informáciami o výchovnom poradcovi, nástenka s kultúrnymi akciami školy, na ktoré sa žiaci môžu prihlásiť a nástenka s rôznymi školskými novinkami. Na prvom poschodí sú to tieto nástenky: nástenka informatiky s papiermi na zapisovanie sa na strojový čas, nástenka literárnych osobností, nástenka o baroku, nástenka o SOČ a nástenka fyzikálnych súťaží a ich výsledkov. Veľká nástenka o aktuálnych školských témach, nástenka s výsledkami chemických súťaží a nástenka výsledkov matematických súťaží sa nachádzajú na druhom poschodí. Nástenky jednotlivých odborných učební sa nachádzajú pred týmto učebňami a informujú nás o súťažiach v dotyčných predmetoch a o iných dôležitých veciach, ktoré sa ich týkajú.

Ďalšie informácie o umiestnení tried, učiteľoch a inom môžeme získať z vývesiek na triedach, ktoré nás informujú ktorá trieda to je, rozvrhov hodín umiestnených v každej triede a tiež pred zborovňou na prvom poschodí (v tomto rozvrhu je zapísaný rozvrh všetkých tried) a z lístočkov umiestnených pred jednotlivými kabinetmi, z ktorých sa môžeme dozvedieť, ktorí učitelia tu „sedia” a ako ich z kabinetu zavolať. Dôležitým zdrojom informácií je aj pani vrátnička.

Na každom poschodí je zároveň aj papier s požiarnymi a poplachovými smernicami a so zoznamom požiarnej hliadky a taktiež hodiny, z ktorých sa môžeme dozvedieť presný čas.
Posledným zdrojom informácií, o ktorom sa chcem zmieniť je školský rozhlas. Raz za mesiac sa cezeň koná rozhlasové okienko a slúži tiež na zvolávanie mimoriadnych porád a odovzdávanie informácií celej škole.
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034