Cena informácie (výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 564 slov
Počet zobrazení: 4 491
Tlačení: 417
Uložení: 376
Informácia je správa, čo sa prenáša komunikáciou. Komunikácia je teda prenos informácií. Komunikáciu pozorujeme aj u nižších organizmov, najrozvinutejšia je však u človeka. Za základnú informáciu môžeme považovať výmenu vnemov s okolím. Vyskytuje sa aj u rastlín. Je to vnímanie svetla, tepla a pod. Každý organizmus vníma svet okolo seba, prostredie, v ktorom žije. Vymieňa si s ním informácie, komunikuje s ním.

Informácia sa však nesie aj v rámci organizmu alebo bunky. Bunka je riadená jadrom, ktoré vysiela informácie potrebné pre fungovanie jednotlivých organel a celej bunky. Obdobne pracuje nervová sústava nižších foriem života, príp. mozog vyšších živočíchov.

Živočíchy, ktoré žijú v skupinách, potrebujú medzi sebou komunikovať. Niektoré jedince majú napr. funkciu strážcov stáda. Keď spozorujú nepriateľa, musia vyslať informáciu, najčastejšie zvukovú, ostatným členom skupiny. Týmto sa zdokonaľuje a zjednodušuje život jedincov.

Prenos informácií medzi generáciami (medzi materskými a dcérskymi organizmami) sa deje pomocou genetických informácií.

Všetky tieto formy prenosu informácie pozorujeme aj u človeka, ktorý má ale už druhú signálnu sústavu a je tvor spoločenský. Medzi ľuďmi sa vyvinula komunikácia na vyššej úrovni. Vytvorila sa reč. Je to najjednoduchší spôsob vyššej formy komunikácie, a to priamej. Neskôr sa spolu s vyspelejšími civilizáciami vytvorilo písmo. Umožňuje zaznamenávať a uchovávať informáciu dlhší čas. Človek od začiatku svojho bytia zakresľoval informácie. Je to najprimitívnejšie vyjadrenie myšlienky, či už od najstarších čias ľudstva, alebo od raného veku človeka - jedinca. Ďalej sa vyvíjajú aj iné druhy umenia, ktoré môžeme považovať tiež za zachytávanie informácií. Najvýraznejším je písanie rôznych kníh, neskôr novín a pod. S vývojom civilizácie prišli stroje. Ako prvý sa zaznamenával a prenášal zvuk, hlas. Napr. pomocou telefónu, magnetofónových a gramofónových nahrávok alebo vysielačiek. Komunikácia prebieha aj korešpondenciou pomocou pošty alebo telegrafu. Vývoj ide stále dopredu a v dnešnej dobe existuje prenos informácií pomocou faxov, rozhlasových a televíznych vysielačov a prijímačov, mobilných telefónov, satelitov, pomocou počítačových sietí, internetu... Dnes si moderný človek nevie predstaviť život bez telefónu, o pár rokov túto úlohu zastane internet. Vývoj sa nezastaví. Nám doteraz neznáme vynálezy môžu byť neskôr považované za úplne bežné veci.

Informácia je vždy určená pre určitú cieľovú skupinu. Podľa toho rozdelíme komunikáciu na súkromnú a verejnú. Časť súkromnej komunikácie môžeme nazvať osobnou, intímnou a teda určenou len pre píšuceho. Sú to denníky, diáre a umelecké diela (kresby, básne...), ktoré nie sú určené pre nikoho okrem autora. Druhá časť je určená pre veľmi malú skupinu osôb, ktoré si sú väčšinou blízke. Je to napr. komunikácia v rodine, medzi priateľmi a pod. Podľa cieľovej skupiny rozdeľujeme aj verejnú komunikáciu. Napr. literatúra pre deti, odborná literatúra, vyhlásenie pre nájomníkov domu, výklad učebnej látky v škole, všeobecná informácia na internete pre každého, informácia pre spotrebiteľa a i.

Za najcennejšie pokladáme informácie týkajúce sa života človeka. Môže to byť vyhodnotenie zdravotných testov (gravidity, HIV pozitívnosti...), ktoré neraz ovplyvňujú ďalší život, informácie o zdravotnom stave rodinného príslušníka, ktorý je hospitalizovaný napr. po úraze alebo pri chorobe,... Cenná je informácia týkajúca sa krvnej skupiny pacienta pri nehode. Uľahčuje prácu lekárov a záchranu života. V takom prípade, na zavolanie pomoci, je potrebný napr. telefón, najmä ak závisí záchrana života od času. Najhoršie sú úrazy na ťažko dostupných a málo obývaných miestach (hory a pod.), kde samozrejme žiadny telefón nie je, a preto sa ťažko privolá pomoc. Záchrana trvá oveľa dlhšie, a preto nebýva 100% úspešná.

Informácia sprevádza človeka od začiatku do konca života. Najdôležitejšia je komunikácia medzi ľuďmi, pretože človek nemôže žiť sám.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018