Ako písať umelecký opis

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: diana
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 393 slov
Počet zobrazení: 48 741
Tlačení: 1 046
Uložení: 947

AKO PÍSAŤ UMELECKÝ OPIS

Vonkajšia forma – 4 body

Vnútorná forma:

Obsah – 4 body

 • dodržanie témy
 • výpočet (enumerácia) zobrazovaných javov, vymenovanie čo najviac vlastností a znakov daného javu
 • subjektívnosť pohľadu na zobrazované javy, vlastný postoj, vlastný názor 

Kompozícia – 4 body

 • uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu – opisný slohový postup, sú tu aj prvky rozprávania a úvahy
 • dodržanie zvoleného kompozičného plánu (opisovanie zľava doprava, spredu dozadu (krajinu, prírodu), zhora nadol (domy), zo stredu k obvodu (námestie), a tiež najskôr môžeme opísať prírodu, potom zvieratá v nej, nakoniec ľudí a neskáčeme z jedného pojmu do druhého
 • logické členenie textu, napr. pri opise zimy odsek pri opise prírody (rastliny, stromy, rieky) zvierat, domov, detí a ľudí
 • úvod, jadro, záver

jazyk – 4 body

 • správne využitie slovných druhov pre daný slohový postup – opisný slohový postup využíva najmä prídavné a podstatné mená, príslovky, zámená
 • na dynamizáciu umeleckého opisu využívame prvky rozprávania a teda plnovýznamové slovesá: vidím, počujem, cítim, prilietajú, spievajú, stavajú
 • správnosť morfologických tvarov
 • syntaktická správnosť (slovosled, vynechané slová, prebytočné slová)
 • neopakovať tie isté slová v každej vete, používať synonymá
 • používame vety s viacnásobným vetným členom: Musíme si užiť guľovačky, lyžovačky, sánkovačky.

Pravopis – 4 body (k dispozícii sú Pravidlá slovenského pravopisu)

0-2 chyby – 4 body

3-5 chýb – 3 body

6-8 chýb – 2 body

9-11 chýb – 1 bod

12 a viac chýb – 0 bodov

Štýl – 4 body

 • tvorivé využitie umeleckých jazykových prostriedkov – trópy (metafora, personifikácia, prirovnanie, epiteton), figúry (anafora, epifora, epizeuxa, epanastrofa, bás. otázka a bás. zvolanie), napr.: biele húsky, zlatisté slnce, blankytné nebo, smaragdová zeleň, mesiac sa díval, zlatistý les, les tichučko spí, fialka skloní hlavu, zubaté slniečko vykuklo, sluka – posol jari, škovránok – spevák výšin
 • pestrosť použitých jazykových prostriedkov: zdrobneniny, frazeologizmy, knižné – básnické slová – vesna, luna, kdes´, sťaby, opojenie
 • emocionálnosť – aké pocity vo vás vyvolal daný jav (mal som radosť, bol som šťastný, obdivoval som...)
 • umelecký opis (náladový, citovo zafarbený opis) je subjektívny opis, autor sa usiluje preniesť na čitateľa svoje pocity a nálady použitím metafor a prirovnaní
 • prvotným cieľom nie je vytvoriť predstavu o opisovanom subjekte, ale vyvolať u čitateľa nejakú náladu alebo pocity: radosť, šťastie, smútok a to autor dosahuje umeleckými prostriedkami
 • nemusí to byť verné opisovanie, skôr len priradenie k niečomu, vyjadrenie pocitov

Celkový dojem – 4 body, práca by nemala obsahovať:

 • nelogické názory (všetci ľudia trpia depresiou...)
 • protispoločenské postoje
 • nehumánne a neetické názory
 • názory propagujúce poškodzovania ľudského zdravia (drogy, fajčenie, alkohol)
 • hodnotí sa celkové vyznenie práce
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013