Splnomocnenie - prevzatie dokladov

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: wiki
Typ práce: Referát
Dátum: 30.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 86 slov
Počet zobrazení: 9 518
Tlačení: 585
Uložení: 612
Splnomocnenie

Zmocniteľ:

Meno a priezvisko: XXX
rod. č.: XXX, bytom: XXX
č. OP: XXX

týmto splnomocňujem

Zmocnenca:
Meno a priezvisko: XXX
rod. č.: XXX, bytom: XXX
č. OP: XXX

na prevzatie dokladov o ukončení štúdia a vykonanie príslušných úkonov súvisiacich s ukončením  bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov história a výchova k občianstvu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, t.j. prevzatie diplomu, vysvedčenia, dodatku k diplomu a ostatných relevantných dokladov, ktoré sa bežne odovzdávajú pri slávnostnej promócii.

V Kukovej  dňa 06. 07. 2012


Podpis (zmocniteľ)


Splnomocnenie prijímam:


Podpis (zmocnenec)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018