Splnomocnenie - prevzatie dokladov

Splnomocnenie

Zmocniteľ:

Meno a priezvisko: XXX
rod. č.: XXX, bytom: XXX
č. OP: XXX

týmto splnomocňujem

Zmocnenca:
Meno a priezvisko: XXX
rod. č.: XXX, bytom: XXX
č. OP: XXX

na prevzatie dokladov o ukončení štúdia a vykonanie príslušných úkonov súvisiacich s ukončením  bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov história a výchova k občianstvu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, t.j. prevzatie diplomu, vysvedčenia, dodatku k diplomu a ostatných relevantných dokladov, ktoré sa bežne odovzdávajú pri slávnostnej promócii.

V Kukovej  dňa 06. 07. 2012


Podpis (zmocniteľ)


Splnomocnenie prijímam:


Podpis (zmocnenec)
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/9070-splnomocnenie-prevzatie-dokladov/