Minulosť a prítomnosť našej školy

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 02.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 082 slov
Počet zobrazení: 9 654
Tlačení: 659
Uložení: 641
Stredná priemyselná škola strojnícka v Komárne sa začala budovať z ničoho, a dnes jej patrí významné miesto v školskom systéme SR. Dňa 23. apríla 1947 bol položený základný kameň nových komárňanských lodeníc. Postupne bol vybudovaný podnik, ktorý nemohol jestvovať bez kádrov. Preto na začiatku školského roku 1951/52 vznikla pod názvom Vyššia priemyselná škola podniková škola Slovenských lodeníc. Bola umiestnená na Kasárenskej /dnes Hradná/ ulici, v budove terajšej školy odborného učilišťa Slovenských lodeníc.
V šk.r. 1951/52 bola zriadená len jedna trieda prvého ročníka, do ktorej začalo chodiť 47 žiakov, z nich 7 dievčat. Prvý ročník skončilo 38 žiakov, z nich 5 dievčat. Od 1. novembra 1951 za riaditeľa školy bol vymenovaný Ing. Július Berecz.

V šk.r. 1952/53 školu presťahovali do drevených barakov v blízkosti lodeníc. Tu však nebola dlho, lebo od 1. júla 1953 bola premiestnená do terajšej budovy maďarského gymnázia a v šk.r. 1953/54 do budovy terajšieho slovenského gymnázia. 1. januára 1953 školu poštátnili a zriadili pri nej aj maďarskú paralelku. Od r. 1953 boli postupne vytvárané aj triedy pre pracujúcich, ktorí študovali popri zamestnaní, ako elokované triedy v Nových Zámkoch, Šuranoch, Tlmačoch, Dunajskej Strede a Šamoríne. V šk.r. 1953/54 bola otvorená jedna trieda aj pre gréckych emigrantov, ktorí po revolúcii opustili svoju vlasť.

 Na konci šk.r. 1953/54 mala už 13 tried so 427 žiakmi a patrila medzi najväčšie odborné školy v Nitrianskom kraji. V šk.r. 1959/60 za riaditeľa bol vymenovaný Ing. Ján Schlett.

17. februára 1964 škola prežívala slávnostnú udalosť. Na dnešnej Petofiho ulici odovzdali do používania novú školskú budovu. Postupne k novej školskej budove pribudol žiacky domov, dielne, laboratóriá športové ihrisko. Bola nadviazaná družba s Lodiarskou školou vo Wismare, s ktorou sa organizovali výmenné praktické cvičenia žiakov.

V lete r. 1965 po niekoľkomesačnom nápore Dunaj pretrhol hrádze pri Patinciach a Čičove. Povodeň narušila aj záver šk.r. 1964/65. Pedagógovia a žiaci nezištne pomáhali najmä pri budovaní provizórnej hrádze okolo Komárna. Keďže v škole a žiackom domove bývali evakuanti, šk. r. 1965/66 mohol sa začať neskoršie- v niektorých triedach až v polovici októbra.
 Koncom októbra 1965 pri príležitosti 700. výročia vyhlásenia Komárna za mesto aj kolektív školy dostal pamätnú medailu a čestné uznanie MsNV. V tom čase sa rozvinula družba s Banskou priemyselnou školou v Ostrihome. Pedagógovia i žiaci oboch škôl až dodnes pravidelne si vymieňajú skúsenosti alebo si zmerajú sily v športe i na súťažiach v rôznych vyučovacích predmetoch. Žiaci školy chodili aj výmenné zájazdy do Wismaru, na chmeľové brigády do západných Čiech, počas prázdnin pomáhali pri plnení výrobných úloh SONP Kladno a na jeseň ich bolo vidieť pri zbere úrody na Štátnom majetku Ďulov Dvor.

Od 1. februára 1972 riaditeľom školy sa stal Ing. Teodor Kanyieska. 20. januára 1972 o 10 40 hod. snehová lavína, ktorá sa náhle a nečakane spustila do Megušovskej doliny vo Vysokých Tatrách, zasypala účastníkov lyžiarskeho zájazdu z našej školy. Tragédia, na ktorej nik nenesie vinu, bola najväčším nešťastím vo Vysokých Tatrách. Pod hrbou vrstvou snehu našli smrť profesor Daniel Korec, jeho syn a 10 žiaci. Ich pamiatku hlásajú pamätné tabule na Symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách, na nádvorí a vo vestibule školy.

Začiatkom apríla 1974 bola uzavretá družba medzi našou školou a Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Starej Turej. Roku 1975 80 žiakov školy vystúpilo v Prahe na Celoštátnej spartakiáde. Dňa 28. augusta 1975 škole odovzdali štátne vyznamenanie. Za vynikajúcu prácu, ktoré udelil prezident republiky za dlhoročnú prácu školy na poli telovýchovy a športu a za účasť na Celoštátnej spartakiáde.  

V týchto rokoch sa začala výstavba vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros a tým vznikla potreba výchovy stredných odborných kádrov pre stavebníctvo. Z toho dôvodu otvorili na škole v školskom roku 1978/79 nový odbor vodohospodárske stavby s dvoma triedami. 21.-22. apríla 1979 usporiadali v Prahu Celoštátnu konferenciu pedagógov, na ktorej udelili škole štátne vyznamenanie Rad práce.

V šk.r. 1979/80 sa rozšíril počet študijných odborov na škole o ďalší – pozemné stavby otvorený tiež s dvoma triedami. Pre triedy troch študijných odborov však už budova bola malá, preto bolo treba začať výstavbu novej školskej budovy na pozemku medzi hlavnou budovou a domovom mládeže. Prístavba vznikla v rámci akcie Z za dva roky za aktívnej pomoci rodičov, učiteľov i žiakov. Slávnostné odovzdávanie prístavby – pavilónu B – do užívania sa uskutočnila spolu s otvorením nového šk.r. 1. septembra 1983.
 Šk.r. 1985/86 priniesol ďalšiu zmenu, bol otvorený nový študijný odbor slaboprúdová elektrotechnika so zameraním na automatizačnú techniku. Stavebné triedy sa postupne presťahovali do Hurbanova. V školskom roku 1985/86 na škole bolo spolu 29 tried. R. 1991 dlhoročný riaditeľ Ing. Kanyicska odišiel do dôchodku, na jeho miesto bol menovaný Ing. Robert Pém.

Zmeny v spoločenskom zriadení, vstup na inú cestu ekonomického rozvoja si vynútili v šk.r. 1992/93 zavedenie ďalšieho odboru s názvom technické a informatické služby v strojárstve.
7. okt. 1993 otvorila na škole detašované pracovisko Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave.
V šk.r. 1995/96 v rámci odboru strojárstvo zaviedli nový odbor s jednou triedou konštrukcia a oprava lodí. Odbor má celoslovenskú pôsobnosť a svojím charakterom a poslaním je jediný svojho druhu v rámci siete SOŠ. Cieľom tomto odboru bolo aj zabezpečenie kvalifikovaných stredných odborných kádrov pre SLK, no žiaľ v šk.r. 2001/2002 v dôsledku zmien v podniku tento odbor na škole zaniká.

V dňoch 3.-4. júna 1994 sme začali družobnú činnosť so strednou odbornou školou Bolyai János Elektrotechnikai Szakkozépiskola Budapest.
 Roku 1994 škola nadviazala kontakt i s ďalšou školou Unit Technik des ROC Ost Nederland v Enschede. V dňoch 12.-13. októbra 1995 našu školu navštívil riaditeľ tejto školy a jeho 2 zástupcovia, aby na obojstrannom rokovaní s vedením našej školy vymedzili vzájomnú spoluprácu. Odvtedy sa každoročne uskutočňujú výmenné zájazdy žiakov v sprievode niekoľkých učiteľov.
 Od šk.r. 1996/97 každoročne /v októbri/ organizuje škola týždeň otvorených dverí pre žiakov ZŠ a ich rodičov.

 V šk.r. 1997/98 otvorili prvýkrát na škole dvojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore TIS, dnes tento odbor má 4 triedy.
 V apríli r. 2000 školu navštívili aj zástupcovia SŠ z Belgicka a Nemecka a takto pomocou holandských priateľov sme sa zapojili do programu Sokrates.
 Od svojho založenia škola prešla mnohými zmenami, jej žiaci dosiahli veľa pekných študijných výsledkov ako i mnoho úspechov na rôznych súťažiach. Toto uznalo aj mestské zastupiteľstvo v Komárne udelením ocenenia PRO URBE /apríl 2001/.

 V júni 2001 v Bratislave usporiadali Fórum pedagogiky, na ktorom sa zúčastnila aj naša škola a prezentovala širokej pedagogickej a odbornej verejnosti svoje výsledky a úspechy.
V šk.r. 2001/2002 škola má 25 tried riadneho denného štúdia a 4 triedy nadstavbového pomaturitného štúdia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012