Bezpečnosť pri telovýchovných aktivitách

Ostatné » Šport

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 628 slov
Počet zobrazení: 2 663
Tlačení: 359
Uložení: 380
Bezpečnosť pri telovýchovných aktivitách
Právny systém Slovenskej republiky vo svojich zákonných normách zabezpečuje pre všetkých zamestnancov ( teda aj pre animátorov) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Všetky tieto opatrenia sú nasmerované na ochranu občana, zníženie úrazovosti a práceneschopnosti, ale samozrejme, že v dnešnom svete majú aj veľký ekonomický význam  -  udržanie a zvyšovanie výkonnosti zamestnancov. Ako žiaci ste sa s bezpečnostnými predpismi mohli stretnúť v škole pri rôznych kurzoch, výletoch a iných podujatiach.
 
Vo vašom budúcom profesionálnom pôsobení sa budete stretávať s rôznymi zákonmi, vyhláškami a predpismi. Nie je potrebné, aby ste všetky ovládali, potrebné je mať dostatočný prehľad a vedieť, kde tieto zákony, vyhlášky a predpisy hľadať. Ako príklad uvádzame niekoľko zákonov, s ktorými sa môžete pri práci animátora stretnúť: 
ü  Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
ü  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
ü   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
ü  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 
Z týchto predpisov vyplývajú pre zamestnávateľov a zamestnancov isté práva a povinnosti.
Ako animátori sa môžete ocitnúť v obidvoch polohách:
  som zamestnanec a mám právo na bezpečnosť pri práci a ochranu svojho zdravia alebo
  som zamestnávateľ a mám povinnosť poskytnúť svojim zamestnancom bezpečnosť pri práci a ochranu ich zdravia.
V práci animátora ako aj pri inej práci je najdôležitejšia PREVENCIA. Sú to všetky činnosti, ktoré slúžia na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia vzniknutých pri práce alebo pri inej činnosti (napr. pri animačných aktivitách).
 
Všeobecné zásady prevencie:
  vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika (napr. nepôjdem liezť na skaly keď prší a fúka vietor)
  posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov (napr. pri zakladaní ohňa zvážim všetky riziká, ale to neznamená, že nebudem robiť posedenie pri ohni len preto, že sa môže niečo stať)
  prispôsobovanie práce (činnosti) schopnostiam zamestnanca (účastníka)   a technickému pokroku (napr. v súčasnosti je oveľa bezpečnejšie používať na rôzne pripevňovanie spinkovačku, ako kladivo a klince)
   vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 
V súčasnosti sa animátor najčastejšie ocitá v úlohe poskytovateľa služieb a to SLUŽIEB PLATENÝCH. Zákazník si zaplatí a očakáva, že bude oň kvalitne postarané aj z hľadiska bezpečnosti.
Prevenciou a dodržiavaním bezpečnostných predpisov sa animátor chráni  2 pred prípadnými problémami (právnymi aj finančnými), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku úrazu alebo poškodenia zdravia.
Základné bezpečnostné predpisy vyplývajú zo samotnej didaktiky animácie. Môžeme k nim zaradiť:
  Podrobnú a presnú prípravu animačného programu
  Prípravu a kontrolu priestoru, v ktorom sa bude realizovať animačná aktivita
  Prispôsobenie animačného programu veku, schopnostiam a zručnostiam adresáta
  Zabezpečenie kvalitných a bezpečných pomôcok a rôznych zariadení
  Kontrolu vhodného oblečenia a obutia
 
Bezpečnostné predpisy typické pre prácu animátora:
  Poznať zdravotný stav účastníkov animačného programu:
ü  napr. v táboroch si vyžiadať prehlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa
ü  u dospelých si vyžiadať (je dobré mať pripravené tlačivá) prehlásenie, že sa zúčastňuje animačnej aktivity na vlastné riziko a pozná svoj zdravotný stav
  mať po „ruke“ lekára (zdravotníka) alebo aspoň mať kontakt na najbližšie zdravotnícke zariadenie
  organizovať len také aktivity, ktoré sú zabezpečené po odbornej aj technickej stránke
 
Animátor pri svojej práci nechráni len účastníkov, ale aj SÁM SEBA: 
  Pracuje len s takým počtom účastníkov, ktoré stanovujú príslušné predpisy (napr. do bazéna nemôže ísť s 10 deťmi)
  Má presne stanovené svoje kompetencie  - za čo (a za koho) presne zodpovedá a kedy za to zodpovedá
  Má uzavreté minimálne základné druhy poistenia
  Dbá o to, aby ON SÁM bol poučený o bezpečnosti a používal pri svojej práci adekvátne pomôcky  (napr. nemôže ísť na lyžiarsky svah v zlej lyžiarskej výstroji)
  Dbá o to, aby mu pri práci ostal čas na oddych a regeneráciu vlastných pracovných síl
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#bezpecnost #doping vo futbale #história animácie #bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci #bezpečnosť a ochrana pri praci


Odporúčame

Ostatné » Šport

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012