Umelecké dielo a umelecký obraz

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 325 slov
Počet zobrazení: 100
Tlačení: 9
Uložení: 9

Umelecké dielo a umelecký obraz

Umelecké dielo je prostriedkom na zafixovanie umeleckého obrazu v materiálno-predmetnej štruktúre zobrazovacích prostriedkov určitého druhu umenia. Je výsledkom umelcovej rozumovej a predmetno-praktickej činnosti.

Funkciou umeleckého diela je zachovať a odovzdať informácie. Funkcia obrazu ako psychického procesu spočíva v tom, že usmerňuje činnosť človeka — autora i vnímateľa. Prvotný umelecký obraz sa formuje v procese tvorby umeleckého diela. Je to proces poznávací a predmetno-praktický. Umelecký obraz odráža objekt umeleckej činnosti, a to nielen úlohy, ktoré si dáva umelec, ale aj spôsoby ich realizácie. Druhotný umelecký obraz sa u diváka a poslucháča formuje v procese vnímania umeleckého diela.

Analogicky sú navzájom podobné aj obrazy umelca a vnímateľa umeleckého diela, ale nie sú totožné. Spĺňajú odlišné, hoci podobné funkcie vo vzťahu k procesom umeleckej tvorby a estetického vnímania umeleckého diela. Umenie je rovnako ako hociktorý iný komunikatívny systém znakovým systémom. Jeho špecifickosť spočíva v tom, že sa v procese odovzdávania estetickej informácie používa umelecké zobrazenie. Čo je to zobrazenie vôbec a v čom spočíva špecifickosť umeleckého zobrazenia?

Zobrazenie je systém prvkov, ktoré sa nachádzajú vo vzťahu podobnosti k inému systému — objektu.

V umeleckom zobrazení sa nikdy nepodávajú, nereprodukujú všetky detaily zobrazovaného objektu. Zafixujú sa v ňom iba najinformatívnejšie elementy a spôsob ich organizácie vo vnímaní. Prílišná detailizácia a kopírovanie prírody, keď sa priraďuje jeden detail k druhému, vedie k naturalizmu. Jeho reálna pravdepodobnosť nevyvoláva

u vnímateľa pocit hodnovernosti, pocit nevyhnutnosti zreťazenia predstavených detailov do organického celku — obrazu.

Umelecké dielo je mnohorozmerný systém, ktorého jednotlivé roviny majú svoju relatívne samostatnú predmetnosť, svoj čas a priestor vo vzťahu k iným rovinám a vrstvám diela, ako aj k objektu zobrazenia. Zobrazenie umožňuje teda fixovať nielen významy, ktoré sú v procese komunikácie spojené s určitým predmetom, ale umožňuje zachytiť aj samotný proces abstrahovania, symbolizácie predmetných charakteristík. Vyžaduje si schopnosť vyčleniť v predmete informačne dôležité príznaky na komunikáciu, zobrazovať ich, t. j. vyžaduje také predmetné činnosti človeka, ktoré tvoria základ každej umeleckej činnosti v akejkoľvek oblasti umenia.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.046