Bratislava - architektúra

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 433 slov
Počet zobrazení: 4 028
Tlačení: 350
Uložení: 351
Bratislava - architektúra
 
- Hrad
- V 9. stor. Slovania opevnili vrchol hradného kopca drevozemným opevnením na zvyškoch keltskej pevnosti. K nemu pridali 3 - loďovú kamennú baziliku a cintorín.
- V 15. stor. Uhorský kráľ a rímsky cisár Žigmund  Luxemburský vybudo­vali reprezentačný gotický  4 - krídlový palác s  nádvorím. Zachovala sa len Žigmundova brána.
- Po tureckom víťazstve pri Moháči r. 1526 sa hrad stal sídlom Uhorských krá­ľov, uschovávali v ňom i Uhorskú svätoštefanskú korunu, a preto ho dal Ferdinand I. prestavať talianskym majstrom Ferraboscom, zachoval arkier s pozlátenou štukovou výzdobou a nádherné fresky s groteskami.
- Najväčšia prestavba bola za Márie Terézie, v podstate vznikla dnešná podoba. Pre dcéru a zaťa Alberta Tešínskeho dala pristavať rokokový palác Terezianum, ktorý neskôr zhorel. Albert tu založil slávnu zbierku umeleckých diel.
- V r. 1811 hrad vyhorel. Až v 60. rokoch 20. stor. z neúnavnej iniciatívy J. Alexyho sa prikročilo k reštaurovaniu.
 
GOTIKA
- Od konca 15. stor. bola Bratislava typické gotické mesto. Malo hradby s bránami, námestie, uličnú sieť, farský kostol a kláštory. Bratislava bola dôležitá obchodná križovatka.
- Vďaka rozumnej politike Karola Ró­berta z rodu Anjou, Bratislavské a spišské mestá v 14. stor. prekvitali.
 
- Anton Pilgram
- je autorom slávnej kazateľnice s expresívnymi tvárami 4 svätých, ktorí bývajú považovaní za predstavite­ľov 4 temperamentov, Pilgram sa na nás pozerá z okna a v ľavej bočnej lodi z pätky organa
- významnou pamiatkou  je kaplnka kráľovnej Žofie
 
- Dóm sv. Martina (obr. 332)
- stojí na mieste pôvodného románskeho kostola sv. Salvatora. Dom vyrastal takmer paralelne s Domom sv. Štefana vo Viedni.
- Trojloďová hala má sieťovú klenbu podľa plánov staviteľa  svätošte­fanskej huty Hansa Puchspauma. Na sieťovej  klenbe presbytéria sú svorníky s erbami Mateja Korvína. Tento viedenský sloh, mäkko zu­šľachťujúci tvary, bol ovplyvnený Parlérovými žiakmi. Táto "krásna" gotika po r. 1510 je  zreteľná v neskorogotickej predsieni zaklenutou sieťovou klenbou s visutým svorníkom – 1. práca kamenárov z okruhu viedenského majstra Pilgrama
 
- Kaplnka sv. Jána
- Vo františkánskom kostole bola najkrajšou stavbou vtedajšieho Uhorska. Bola to dvojposchodová kaplnka, podľa vzoru Saint Chapelle v Paríži, s hrobkou rodiny richtára Jakuba. V presbytériu - pôvodná gotická klenba, po zemetrasení kostol barokizovali.
 
- Kostol klarisiek (obr. 333)
- Jednoloďový kostol vznikol koncom 13. stor.
- Pozoruhodná je veža, ktorá vznikla začiatkom 15. stor., je 6 - boká, úzka, zdobená fialami, chrličmi a soškami.
 
- Kaplnka sv. Kataríny
- Na Michalskej ul.
- Je slohovo čistá stavba, má klasicistické priečelie
 
- Vináreň Veľkí Františkáni
- Neskorogotický objekt, ktorý si ako jediný zachoval ráz stredovekého meštianskeho príbytku.
 
- Stará radnica (obr. 334)
- Dom najslávnejšieho richtára Jakuba, ktorý bol richtárom 46 rokov.
- pôvodne gotický dom postavili asi v druhej pol. 14. stor., koncom 16. stor. pribudlo renesančné nádvorie s arkádami a atikou, renesančné okná na Hlavné námestie. Baroková veža pochádza z prvej polovice 18. storočia
 
Renesancia
- Areál Academie Istropolitany (obr. 335)
- dnes VŠMU na Ventúrskej ulici, v priestoroch sa našli nálezy z obdobia neolitu a Veľkej Moravy. V rokoch 1467- 1490 tu sídlila Academia Istropolitana, ktorú podľa vzoru bolognskej univerzity založil Matej Korvín. Renesančná budova je postavená na mieste starších gotických objektov. Má typický renesančný arkier.
 
- Segnerova kúria - Michalská (obr. 336)
- kúria bratislavského mešťana Ondreja Segnera, inšpirovaná slohom severskej renesancie je postavená na mieste starších gotických objektov. Renesančná fasáda s polkruhovo ukončeným portálom s diamantovaním, Arkiere na volútových konzolách podopierajú kanelované piliere.
- hneď pod Michalskou bránou naľavo aj napravo sú pôvodne renesančné domy. Zachovali sa arkiere.
 
- Maximiliánova fontána (obr. 337)
- postavená na počesť prvého panovníka, ktorý bol v Bratislave korunovaný.
- Autor - Ondrej Luttringer
- Socha rytiera Rolanda symbolizuje obrancu mestských práv.
 
- Jezuitský kostol na Hlavnom námestí (obr. 338)
- postavili nemeckí jezuiti bez veže a presbytéria.
- Zariadenie je barokové, kazateľnica rokoková od Ľudovíta Godeho - Donnerovho žiaka.
 
- Kapitulská ulica
- Budovy hneď pri dóme - renesančná prestavba starších gotických domov, budova jezuitského kolégia podľa projektu Jakuba Ravu
 
- Kostol Loretánskej p. Márie
- bývalý uršulínsky kostol, za Primaciálnym námestím
- Dal ho postaviť Andrej Segner koncom 17.stor. pre evanjelikov slovenskej národnosti.
- Ku kostolu patrí renesančná budova kláštora.
 
- V blízkosti Primaciálneho námestia stojí vo dvore renesančný rodný dom. J. N. Hummela
 
BAROK
- stavajú sa paláce (na Ventúrskej), niektoré boli pospájané tajnými chodbami s hradom.
 
- Pálfyho palác (obr. 339)
- Na Ventúrskej 10, Od rekon­štrukciie tam sídli Rakúske veľvyslanectvo.
- portál s atlantami a vojenskými trofejami symbolizuje majiteľa
 
- Oproti Pálfyho palácu je Zichyho palác (obr. 340), na Michalskej Jesenákov palác a na Panskej Esterházyho palác.
- Letný  typ  paláca - letné sídlo arcibiskupa, dnes Úrad vlády. Z parku sa zachovala iba Fontána sv. Juraja na Primaciálnom nádvorí.
 
- Kostol sv. Alžbety - Modrý kostolík (obr. 341)
- Je považovaný za "baroková perlu"
- dokončený r. 1742 podľa projektov viedenského architekta Pilgrama.
- V kostole sú fresky známeho maliara Pavla Trogera, znázorňujúce oslavu sv. Alžbety, ktorá bola dcérou Ondreja II., uhorského kráľa, vydala sa za surového muža grófa Thuringera, mnoho trpela, stala sa dobročinnou, štedro pomáhala chu­dobným a chorým, v r. 1235 bola vyhlásená za svätú. Podľa legendy, keď niesla potravu chudobným, pristihol ju manžel, roztvorila šat a jedlo sa zázračne premenilo na ruže.
- Putti na bočných oltároch sú dielom žiakov Donnerovej školy.
 
- Kostol sv. trojice
- stojí na mieste bývalého gotického chrámu sv. Michala.
- Má elipsovitý pôdorys a neukončené priečelie. Niektoré oltárne obrazy sú dielom maliara Palku, sochy anjelov pochádzajú z Donnerovho okruhu. Najcennejšou je iluzívna klenba talianskeho majstra pôsobiaceho i vo Viedni.
 
- Korunovačné  sprievody  začínali pri Kostole a kláštore milosrdných bratov. Barokovým je i Kostol a kláštor kapucínov.
- V Bratislave pôsobil i známy maliar Maulbercht.
 
- Maulbrecht
- Pôsobiaci najmä vo Viedni, v čechách, na Morave, ale aj v Bratislave.
- Mal zmysel pre dekoratívnosť, farby a nadsadený výraz. Od baroka cez rokoko smeroval ku klasicizmu.
- Jeho freska je v Kaplnke sv. Ladislava a v Primaciálnom paláci. Ďalšiu fresku na tympanone spomenutého paláca v mozaikovej forme obnovil akademický maliar Ernest Zmeták, použijúc 1/2 milióna kameňov.
 
- Juraj Rafael Donner
- Vyučil sa medailárstvu a bol titulovaný ako cisársky sochár. Pôsobil v mincovni, v Salzburgu, pre zámok Mirabell vytvoril sochu Parisa. Na pozvanie arcibiskupa Imricha  Esterházyho prichádza do Bratislavy.
- V Dóme sv. Martina vytvára Kaplnku sv. Jána Almužníka, Ján Almužník bol alexandrijským patriarchom, veľmi štedrým k chudobným a preto ho výhlásili za svatého. Pozostatky odviezli do Carihradu. Sultán ich neskôr daroval Matejovi Korvínovi. Pre pozostatky vytvorili striebornú rakvu – relikviár. Nad ním baldachýn držia, 2 anjeli v nadživotnej veľkosti. Pod nimi sú olovené reliéfy, s pašijovými výjavmi, plné dramatizmu.
- Kľačiaca socha Esterházyho je v nadživotnej veľkosti, no mecéna stvárnil bez obvyklého pátosu a veľkoleposti, ale ako zbožného, vznešeného, a múdreho. Vrcholným dielom, ako i jedným, z najlepších stredoeurópskych sochárskych prác 1. pol. 18. stor. je olovené súsošie Sv. Martin na koni. Martin bol podľa legendy rímskym vojakom. Stretnúc mrznúceho žobráka, šabľou rozťal plášť, podelil sa oň so žobrákom a stal sa kňazom. Martin je v kroji uhorského veľmoža - niektorí tvrdia, že má črty mladého Esterházyho. Žobrák má nádherne modelované telo. Charakter žobráka vyjadruje iba hlava a podlomené telo. Súsošie má dokonalú trojuholníkovú kompozíciu, uzavretú ako v renesan­cii, no naplnenú barokovým dynamizmom, všetky telá  sa dramaticky vlnia.
- Pre bohatého patricija zhotovil 4 komorné olovené plastiky na mytologické témy Žena s hadom, Venuša kallypigos,...
- I keď je antika Donnerovi zdrojom inšpirácie, postavu poníma realisticky, nezabieha do náboženskej extázy, smeruje k vyváženej harmónii klasicizmu. Ako kráľovský komorný sochár vo Viedni vytvára olovenú studňu so symbolmi 4 rakúskych riek, na nádvorí Starej radnice fontánu Perseus a Andromeda.
- Donnerova škola - I keď žiaci nepochopili podstatu a hĺbku Donnerovho umenia, predsa po stránke formálnej sú s ním spätí. Stopy po nich nájdeme na Morave v  Kromeříži, Holešove, Pezinku, Trenčíne, v bratislavských kostoloch.
 
- F. X. Messerschmidt
- precestoval  Európu, bol profesorom na Viedenskej  akadémii, portrétistom v službách Márie Terézie. Pre podivínstvo ho prepustili, preto žil v Bratislave. Istý druh geniálnosti sa dotýkal uňho hranice duševnej úchylnosti. Nad Donnerom vynikol slohovou nepredpoja­tosťou, šiel  vlastnou cestou, jeho tvorivá sloboda bola až šokujúca.
- Väčšiu časť groteskných psychologických štúdií 60 hláv vytvoril v Bratislave. Fyziognomický  výraz je výsledkom prenikavej psychoanalýzy.
- Kapucín, Cigán...
 
- Ján Adam Messerschmidt
- podľa tradície je autorom anticky poňatých pieskovcových sôch nad balustrádou Primaciálneho paláca, ktoré medzi ozdobnými vázami symbolizujú vedu, umenie a cnosti.
- Napr. 1. skupina predsta­vuje Minervu - múdru ochrankyňu umení a vied, pri nohe sova ako zaúča do ma­tematiky, pri otvorenej knihe, mladíka túžiaceho po vedomostiach. Ďalšia figúra už drží zatvorenú knihu, pretože usilovným bádaním sa stala už sama knihou. 3 socha symbolizuje lásku k otčine. Mladý muž vo víťaznom postoji je pripra­vený brániť česť vlasti, presláviť ju a učiniť šťastnou.
 
- Ján Kupecký
- jeden z najväčších barokových portrétistov. Jeho diela možno obdivovať v svetových galériach.
- narodil sa v Pezinku. Proti vôli otca ušiel, do Viedne, učil sa u podradného ma­liara, no v Taliansku strávil vyše 20 rokov študujúc talianskych majstrov. Pomaly ho uznávajú, maľuje pre poľského princa a na pozvanie kniežaťa z Lichtenšteina, zakladateľa Viedenskej galérie, prichádza do Viedne. Dostáva kráľovské ob­jednávky od cisára Karola VI., maľuje popredných Šľachticov.
- Kupecký so svojím na­daním, inteligenciou a pozorovaním preniká do vnútra modelu, pripomína Rembrandta. Tvár, ruky, na ktoré sa sústreďuje, sú verné a odráža sa v nich charakter.  Neúprosne ide cestou pravdy. Rozšírené očí, ktorých čistá otvorenosť je pre Kupeckého príznačná, sú na portrétoch bez ďalších efektov.
- Veľmi časté sú portréty s hudobnými nástrojmi.
- Suc protestantom, chcel sa vyhnúť náboženskej neslobode  v katolíckej VIEDNI, a preto tajne odchádza do Norimberka. Tu slobodne maľoval mešťanov, priateľov, neviazaný požiadavkami autorít. Smrť nadaného 17 ročného syna ho smrteľne zranila. V Norimbergu sa najviac zameral na vnútorný psychologický obsah portrétu. Tu i zomiera.
 
ROKOKO
- paláce - Mirbachov (obr. 342), Grassalkovichov (obr. 343), Kutscherfeldov na Hlavnom námestí, Apponyiho, a  Erdodyho.
 
KLASICIZMUS
- Najznámejším klasicistickým staviteľom bol u nás Ignác Feigler st., žiak najvýznamnejšieho staviteľa viedenského klasicizmu.
 
- Ignác Feigler
- Do bratislavského stavebného cechu vstupoval stavbou Župného domu. Postavil i Nemocnicu a Veľký a Malý Evanjelický kostol na Panenskej Dessewfyho palác a Primaciálny palác.
 
- Primaciálny palác (obr. 344)
- zimné sídlo pre ostrihomského prímasa, bystrého diplo­mata Batthyányho, postavil Melchior  Hefele.
- Priečelie - stredný rizalit mierne vystupuje, mohutný dórsky portikus, nad ním balkón, vodorovné rímsy, ploché pilastre s korintskými hlavicami, okná - troj­uholníkové frontony, tympanon s mozaikou, balustráda atiky nesie vázy a sochy. Celá kompozícia má majestátnu vznešenosť. Palác by čestne ob­stál i v Paríži v dobe Ľudovíta XVI. Triezvy, pokojný, vážny, až prís­ny vzhľad spôsobujú antické prvky.
- Vo vznešenej Zrkadlovej sieni sa V konali korunovačné hostiny, bol uzavretý Bratislavský mier po víťaz­stve Napoleona nad spojeneckými vojskami v, bolo tu i pos­ledné zasadnutie uhorského snemu, kde zrušili poddanstvo.
- Ďalšie interiéry sú prevažne rokokové.
- Najhodnotnejšie umelecké dielo Gobelíny - utkali ich v 17. stor. v anglickej kráľovskej dielni. Kráľ. značka- Jurajov kríž je votkaná do bordúry. Gobelíny sú z hodvábno - vlneného materiálu, vďaka rastlinným farbivám si zachovali farebný tón dodnes. Námet 6 gobelínov tvorí grécka báj. Háro bola kňažka bohy­ne Afrodity a strážila večný oheň na pobreží Helespontu. Pri jednej slávnosti sa do nej zaľúbil Leander. Tajne ju začal navštevovať a nepočúvajúc varovné slová sestry Herraiony, preplával každej noci  morskú úžinu. Aby nestratil smer, zažíhala Hero vo veži lampáš. Raz lampáš zhasol, Leander narazil na skaly a utopil sa. Keď Hero našla mŕtve telo Leandra, zo žiaľu sa hodila do mora. Amor plače na skale
 
EKLEKTICIZMUS
- spájanie prvkov predchádzajúcich štýlov sa prejavil najmä na stavbe SND (obr. 345), ktoré vytvorili viedenskí architekti F. Fellner a Helmer.
- Postavičky puttov - dielna Tilgnera.
- Blumentálny kostol je v neorománskom štýle - trojloďová bazilika, stavbu viedol I. Feigler ml., neogotický oltár.
- Palugyayov palác, Reduta (obr. 346) - architekti Komôr a Jaakab.
 
SECESIA
- Fara sv. Alžbety, Modrý kostolík a Gymnázium na Grosslingovej ulici, obytné domy na Šafárikovom námestí (obr. 347), Dom s kaviarňou Roland na Hl. námestí
 
Niektorí významní slovenskí ARCHITEKTI:
 
- Dušan Jurkovič
- Kochovo sanatórium na Partizánskej, vlastná vila Lermontovova, obytné domy na Legionárskej - v trojuholníkovom štíte čsl znak.
 
- M. M. Harminc
- V 1. ČSR podľa zásad modernej oficiálnej monumentality vytvoril v Bratislave  - Tatra banku na SNP, Slovenské národné múzeum, hotely Carlton (obr. 348), Savoy, National prestaval a zjednotil nadstavbou, evanjelický kostol na Legionárskej, Dom Slovenskej ligy na Dunajskej
- Nový Smokovec - Sanatórium Dr. Szontágha, lekáreň, Paláce, Vojenské sanatórium v Novej Polianke
- Martin - Slovenské národné múzeum, Tatra banka, nájomné domy Tatra banky
 
- E. Belluš
- Bratislava - Národná banka Slovenska na SNP, Fakulta architektúry na Nám. Slobody, Nová radnica, Mladá garda
 
- Weinwurm a Vécsei
- obaja zahynuli tragicky v koncentráku
- zaslúžili sa o najmodernejšie projektované obytné bloky s komfortným vybavením malých rozmerov berúc do úvahy zásady Bauhausu, funkčnosť, prostú krásu bielych svietivých stien, jednoduchých geometrických tvarov.
- Unitas - Šancová, Nová doba (obr. 349) - vo vnútri bloku rekreačný priestor, detské ihrisko pod úrovňou cesty, aby sa zabránilo prísunu exhalátov
 
- Milučký - Krematórium
- Dedeček - hotel Devín, prístavba SNG, Štátny ústredný archív - Drotárska, Parlament, Najvyšší súd, Incheba v Petržalke, Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre...
- Svetlík - Slavín (obr. 350)
- Ďurkovič, Svetko, Kissling - Rozhlas na Mýtnej ul. (obr. 351)
- Lacko - Most SNP
 
Niektorí významní slovenskí SOCHÁRI:
 
- Fadrusz 
- V Bratislave mal rezbársku dielňu. Vo Viedni pracoval v sochárskom ateliéri Tilgnera. Od 1895 žil a tvoril v Budapešti, kde v r. 1903 zomrel.
- V r. 1897 vyhotovil pre Bratislavu monumentálne súsošie z bieleho mramoru - Mária Terézia na Korunovačnom pahorku. Po páde monarchie pomník barbari zničili.
- Muž, zápasiaci s  vlkmi.
 
- Stróbl
- Študoval vo Viedni u prof. Zumbuscha, stal sa profesorom v Buda­pešti, no kontakty s Liptovom neprerušil - v Kráľovej lehote mal letné sídlo.
- Venoval sa najmä portrétom - Matka.
 
- Tilgner
- Hoci žil v Bratislave iba 2 ro­ky, k svojmu rodisku sa hlásil po celý život, hoci sa stal najvýznamnejším viedenským sochárom
- vytvoril 50 portrétových búst - Bramante, Michelangelo, Raffael, pre Parlament z kararského mramoru Archimeda, Feidia, Homéra, pre fasádu Burgteatra Goetheho, Schillera, Shakespeara, najkrajším je pomník Mozartovi - po oboch stranách postavy anjelikov, symbolizujúcich radosť i smútok v rokokovom duchu.
- Keď v Bra­tislave inštaloval výstavu,  všetky diela okrem sochy cisára venoval mestu.
- Tilgner sa stal slávnym kolorovanými, polychromovanými bustami na Svetovej výstave vo  Viedni. Stvárňoval herečky, významných ľudí, čím si  získal svetovú slávu.
- Viedenská chyžná v Mirbachovom paláci je plná rokokového pôvabu
- Pre Bratislavu vytvoril Ganymedovu fontánu pred SND (neorensancia). Najkrajšieho chlapca na Zemi, Ganymeda, si vybral Zeus premeniaci sa na orla, vyniesol ho na Olymp, aby mu nalieval nektár a potešoval ho krásnym zjavom. 4 detské postavičky držiace 4 hlavné ryby dunajských vôd - šťuku, kap­ra, sumca, zubáča a majstrovské korytnačky, raky a žaby. Stĺp je mramorový.
- Fontánu Eriton a Nymfa pred SNG a na nádvorí Mirbachovho paláca
- Pomník Hummelovi  v záhrade Grassalkovičovho paláca. Mramorový podstavec zdobia 2 putti hrajúci sa so symbolmi hudby. Busta Hummela, bratislavského rodáka, skladateľa zatieneného slávou súčasníka Mozarta, je ovenčená girlandami.
 
- Trizuljak
- 7 m vysoká socha Víťazstvo, Detvan, Fujarista - ľudový pôvod. Zo sôch Milenci a Slovenské dievča vanie hlboký lyrizmus. 
- V posledných rokoch sa venoval kon­štruktivistickým plastikám.  V dobe normalizácie bol pre nábožen­ské presvedčenie nežiaducim. Veľká abstraktná plastika zdobí napr. začiatok autostrády na Malacky.
 
- Kulich - postavy na Námestí SNP, ľudová postava zdobí autostrádu pri Liptovskom Mikuláši
- Jozef Kostka - pomník Víťazstvo medzi Redutou a SND, na Slavíne  Dievčatá s vencom
- Bártfay - Marína v parku na Šafárikovom námestí
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z umeniaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014