Rada pre reklamu (RPR)

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 01.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 624 slov
Počet zobrazení: 3 781
Tlačení: 425
Uložení: 360
Rada pre reklamu (RPR)
prezident :
výkonný riaditeľ:
čestný člen:
predseda AK RPR:
podpredseda AK RPR:

Vznik  :  založená v  r. 1995, odkedy je aj členom EASA  ( Európskej  aliancie samoregulačných orgánov)*. RPR je neštátna nezisková organizácia , funguje ako združenie. Jej činnosť je financovaná reklamným priemyslom formou ročných členských príspevkov riadnych členov.

RPR:   Orgán etickej samoregulácie** v oblasti reklamy, sú v nej združené subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávatelia reklamy, reklamné agentúry a klienti. Záujmom týchto subjektov je dodržiavaním pravidiel strážiť dobré meno reklamy. Spoločne prijali Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.  Aktuálne znenie kódexu, stanov a rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie bolo prijaté na Valnom zhromaždení vo februári 2004.

Orgány:
· Valné zhromaždenie  -  najvyšší orgán. RPR má v súčasnosti 16 riadnych členov a 1 čestného člena.
 
· Sekretariát  -  zabezpečuje administratívne fungovanie RPR a komunikáciu  s verejnosťou. Zhromažďuje sťažnosti a získava všetky potrebné materiály k tomu, aby ich Arbitrážna komisia mohla kvalifikovane a v súlade s rokovacím poriadkom prerokovať. Prijíma žiadosti o vydanie atestov a podnety a pripomienky k práci RPR.
 
· Prezídium  je 7 - členný orgán, ktorý riadi RPR v čase medzi rokovaniami Valného  zhromaždenia.
 
· Dozorná rada – má 3 členov a slúži na kontrolu hospodárenia.

·Arbitrážna komisia je nezávislý externý 9-členný orgán, ktorý zriadila Rada pre reklamu na posudzovanie súladu reklám s Etickým kódexom. Členmi komisie sú  odborníci z oblasti marketingovej komunikácie, ktorých rada považuje za osobnosti s vnútornou integritou, schopné reklamy posudzovať nezávisle a kompetentne. Arbitrážna komisia posudzuje sťažnosti verejnosti, konkurencie, asociácií, či štátnych orgánov na porušenie Etického kódexu danou reklamou. Po posúdení sťažnosti prijme arbitrážny nález. Arbitrážna komisia na požiadanie vydáva i tzv. atest o tom, či pripravovaná reklame je v súlade s kódexom. Vydanie atestu je spoplatnené. Súčasná Arbitrážna komisia bola na svoje trojročné funkčné obdobie zvolená v novembri 2002.
 
Rada pre reklamu vykonáva nasledovné činnosti:
- Vydáva Etický kódex,
- prostredníctvom Arbitrážnej komisie presadzuje dodržiavanie Kódexu,
- vykonáva osvetovú a vzdelávaciu činnosť,
- zastupuje svojich členov v Európskej aliancii pre reklamu – The European Advertising  Standards Alliance (EASA),
- v otázkach etiky reklamy spolupracuje so štátnymi orgánmi, súdmi, združeniami a inými inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí,
- realizuje iné činnosti k naplneniu svojho cieľa,
- obhajuje záujmy reklamného priemyslu voči štátnym a iným inštitúciám a svojou odbornou oponentúrou sa podieľa na tvorbe legislatívy, ktorá zasahuje do oblasti marketingovej komunikácie.
 
Sťažnosť a jej vybavovanie
Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba - s výnimkou člena Arbitrážnej komisie – má právo podať na akúkoľvek reklamu šírenú prostredníctvom slovenského alebo zahraničného média , sťažnosť. Sťažnosť by mala obsahovať základné údaje o reklame .
 V súlade s rokovacím poriadkom Arbitrážnej komisie má strana dotknutá sťažovateľom právo zúčastniť sa na zasadnutí komisie pri prerokovaní sťažnosti.
Pri vydávaní nálezov posudzuje arbitrážna komisia materiály vypracované sekretariátom, prípadne osobné argumenty dotknutých strán. Komisia posudzuje reklamu podľa všetkých ustanovení Kódexu. 
V prípade, že komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov nevyjadrí súhlas so sťažovateľom, reklama nie je v rozpore s Kódexom. 
V prípade vydania arbitrážneho nálezu o porušení Kódexu je zadávateľ vyzvaný k zamedzeniu ďalšieho porušovania, ku zmene alebo k stiahnutiu reklamy. Zároveň je rozhodnutie poskytnuté členom RPR a médiám.

* EASA - The European Advertising Standards Alliance, európska aliancia samoregulačných orgánov v oblasti reklamy so sídlom v Bruseli. V súčasnosti združuje 24 samoregulačných inštitúcií z 22 štátov Európy a 4 mimoerópske samoregulačné organizácie (z Kanady, Nového Zélandu, Južnej Afriky a USA). Od roku 2001 združuje EASA aj tzv. reprezentantov priemyslu – európske združenia médií, reklamných agentúr a Svetovú federáciu zadávateľov reklamy. EASA  koordinuje spoluprácu národných inštitúcií i nadnárodných združení. Vyvinula systém tzv. cezhraničných sťažností, kedy sa zadávateľ pochádzajúci z jedného štátu môže sťažovať na reklama šírenú v štáte druhom. Cieľom EASA je zastupovať záujmy oblasti marketingovej komunikácie pri tvorbe európskej legislatívy.
 
** Samoregulácia reklamy znamená nezasahovanie štátu či štátnych orgánov do reklamy a jej reguláciu samotným reklamným priemyslom. Samoregulácia rešpektuje vývoj a zmeny na reklamnom trhu, nenahradzuje právnu reguláciu – legislatívu, ale dopĺňa ju o etické pravidlá, ktoré sa reklamný priemysel dobrovoľne zaviazal dodržiavať.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.038