Pojem, definícia, druhy pôsobenia propagácie

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 477 slov
Počet zobrazení: 16 873
Tlačení: 896
Uložení: 870
Propagácia = komunikácia, ktorá pomáha utvárať a uspokojovať ekonomické a mimoekonomické záujmy a potreby komunikátora i komunikanta propa­gačného procesu.
Reklama = komunikačné pôsobenie s cieľom vyvolať kúpu, či predaj výrobku, služby, resp. aj osvojenie si myšlienky.
 
-  PROPAGÁCIA = REKLAMA + MIMOEKONOMICKÁ PROPAGÁCIA
 
-  vývin pojmov propagácia a reklama > existovali stáročia vedľa seba, nenahrádzali sa navzájom:
o  propagácia - šíriť, rozmnožovať ... odporúčať
o  reklama - kričať, vyvolávať, vychvaľovať ... odporúčať
-  reklama (reclamare) - vyvolávať, vychvaľovať - má bližšie ku komerčnej báze, kým výraz propagácia (propagare) - šíriť - sa viaže skôr ku komplexnejšiemu chápaniu, svo­jim spôsobom je významovo širší.
o  propagácia = šírenie informácií s cieľom ovplyvniť recipienta,
o  reklama = šírenie informácií s cieľom vychváliť a predať výrobok, službu
 
-  členenie propagácie = primárny cieľ, resp. efekt, ktorý chce konkrétna aktivita docieliť:
o  ekonomická
o  mimoekonomická.
-  Pri každom propagačnom pôsobení vznikne súčasne ekonomický i mimoekonomický efekt, podľa preferencie možno určiť konkrétny druh aktivity.
-  Ekonomická propagácia = ekvivalent výrazu reklama > pres­nejším označením by bola obchodná propagácia; hlavným cieľom je ovplyvniť predaj výrobkov a služieb
o  podľa predmetu (výrobky osob­nej, konečnej spotreby a výrobnej spotreby),
o  podľa subjektu (propagácia výrobná, obchodná = reklama)
-  Mimoekonomická propagácia:
o  štátna (propagácia štátu, jeho symbolov, tradícií, úspechov)
o  spoločensko-výchovná (zdravotnícka, bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a pod.)
-  Za štátnu propagáciu možno považovať napríklad šírenie informácií o vstupe našej krajiny do EÚ, o úspechu našich hokejistov na MS v hokeji a pod.
-  Spoločensko-výchovná propagácia > splýva so sociálnou reklamou; kampane na ochranu zdravia, čistotu ovzdušia, proti týraniu detí a žien, na záchranu veľrýb a pod.
 
-  Princípy propagácie = strešné zásady, ktoré by sa mali v efektívnej reklamnej činnosti dodržiavať:
o  princíp myšlienkovej originality
o  princíp pravdivosti
o  princíp vedeckosti (interdisciplinárny prístup)
o  princíp užitočnosti.
-  Funkcie propagačnej činnosti = postupné pôsobenie reklamných informácií na zvoleného recipienta:
o   informatívna
o   formatívna
•  výchovná
•  vzdelá­vacia
•  estetická
•  etická
o   aktivizačná
-  Reklamná výpoveď najprv informuje o konkrétnej skutočnosti, potom i v určitom zmysle formuje recipienta a nakoniec sa snaží aktivizovať ho pre kúpu produktu, či na osvojenie si určitého návyku, uhlu pohľadu a pod.
 
-  Proces reklamy podľa Horňáka:
1.  agentúra si so zadávateľom ujasní v rámci brífingu predmet, cieľ a cieľovú skupinu
2.  v rámci brainstormingu navrhne kreatívne riešenie (výpoveď) v kontexte s navrhovanými prostriedkami a médiami
3.  prieskum základných komponentov proce­su
4.  plánovanie financií (rozpočet), časových i priestorových relácií (lokalita), ale aj médií (mediálny plán)
5.  tvorba, t.j. realizácia kreatívnych riešení konkretizovaných na základe prieskumu do propagačných prostriedkov
6.  pretesting prostriedkov a ich začlenenie do médií podľa vypracovaného mediálneho plánu
7.  prieskum účinnosti.
-  promotion = marketingová komunikácia = strešná aktivita pod ktorú priradíme rovnako reklamu i propagáciu a im príbuzné aktivity (public relations, sales promotion, osobný predaj, ale aj sponzoring a ďalšie)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015