Komunikácia mesta s občanmi

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: Dievča mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 967 slov
Počet zobrazení: 4 578
Tlačení: 421
Uložení: 362
-  Účinnej komunikácii radnice s občanmi by malo predchádzať:
o  Stanovenie hlavných problémov vo vzťahu občana k radnici
o  Zhodnotenie organizačného zabezpečenia a fungovania obojstrannej komunikácie v týchto problémových oblastiach
o  Hľadanie hlavných informačných kanálov a zdrojov, vrátane tých, ktoré spôsobujú prípadné šumy alebo dezinformácie
 
Ciele komunikácie
o  Zlepšenie vzťahu radnice s občanmi
o  Zvyšovanie spokojnosti verejnosti s prácou volených aj správnych orgánov
o  Vytvorenie podmienok pre to, aby predstavitelia týchto orgánov  mohli na konci volebného obdobia odchádzať s dobrými pocitmi a hodnoteniami
Základný strategický cieľ komunikácie samosprávy mesta > dosiahnuť porozumenie medzi samosprávou a verejnosťou.
Čiastkové ciele:
o  vysvetliť verejnosti prácu samosprávy
o  informovať verejnosť o práci samosprávnych orgánov a organizácií mesta
o  zlepšiť orientáciu verejnosti v nových nariadeniach a rozhodnutiach samosprávy
o  získať záujem, porozumenie a podporu verejnosti pre činnosť samosprávy
o  zahrnúť verejnosť do rozhodovacích procesov
o  u občanov podporiť pocit spolupatričnosti k mestu a lokálpatriotizmus
o  zabezpečiť spätnú väzbu vzťahu mesto – občan
o  zlepšovať imidž samosprávy mesta
o  prezentovať potenciál mesta navonok
 
-  Čím menej občania vedia o činnosti radnice, tým sú kritickejší.
-  Spätná väzba – pripomienky občanov. Oprávnené treba riešiť, neoprávnené aspoň vysvetľovať. Hlavne však treba každú pripomienku občana vypočuť. Verejnú mienku je nutné trvale monitorovať.
Kto sa takto prejavuje: predovšetkým tí, ktorí majú čas na návštevy úradov, alebo verejných zhromaždení, čas na písanie a posielanie stanovísk. Väčšinou platí, že čím vehementnejšie skupina presadzuje svoj názor, tým menší podiel miestnych obyvateľov zastupuje.
Cieľové skupiny – vonkajšie:
o  štátna správa (okresný úrad a iné)
o  dodávatelia služieb a tovarov
o  investori – potenciálni aj reálni
o  ostatné samosprávy z regiónu, Slovenska, partneri v zahraničí
o  médiá
o  záujmové združenia občanov a profesionálne zoskupenia
o  tvorcovia verejnej mienky
o  návštevníci mesta
o  občania
Vnútorné cieľové skupiny:
o  poslanci Mestského zastupiteľstva
o  členovia komisií Mestského zastupiteľstva
o  pracovníci Mestského úradu
o  mestská polícia
o  pracovníci organizácií zriadených mestom (mestský časopis, kultúrne centrum, mestská televízia, podnik bytových služieb)
 
Cesty, ktorými sa názory občanov dostávajú k orgánom miestnej správy:
o   sťažnosti
o   petície
o   žiadosti
o   osobné oznámenia
-  Zdroj objektívnych, systematických informácií: výskum verejnej mienky.
Základné okruhy výskumných problémov:
o  Ako sú občania spokojní či nespokojní s činnosťou zastupiteľstva a úradu, či svojich zástupcov poznajú
o  Aké sú hlavné aktuálne problémy, ktorými by sa zastupiteľstvo malo zaoberať a riešiť ich
o  Vyjadrenia občanov ku konkrétnym problémom, získavanie podkladov pre najrôznejšie jednania a rozhodnutia
Výsledky prieskumov názorov občanov treba zverejňovať.

Nástroje PR mesta:
o  Médiá > periodická tlač, rozhlas, televízia, webová stránka, informačné tabule mesta, propagačno-informačné materiály
o  Special events
o  Sponzoring
Získavanie spätných informácií
o  monitoring médií, výdavkov na propagáciu a ich porovnávanie s účinkami
o  výskum verejnej mienky konkrétnych cieľových skupín vrátane poslancov a pracovníkov Mestského úradu
o  analýza sťažností
o  práca s listami občanov
o  vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie informácií
o  vyhodnotenie práce informačného centra
o  poriadanie pravidelných stretnutí predstaviteľov mesta s občianskymi združeniami, podnikateľmi, nadáciami, klubmi atď.
o  stretnutia poslancov s občanmi
Príklady special events
o  Deň otvorených dverí na Mestskom úrade
o   Súťaže > O najkrajšiu kvetinovú výzdobu (okna, balkóna, predzáhradky atď.), O najlepšiu predajňu roka v meste, O cenu primátora mesta (pre deti a mládež), ...
o  Vychádzky po pamätihodnostiach mesta
o  Večer pre hosťa (v štúdiu mestskej televízie)
o  Oberačkové slávnosti Vinobranie
o  Vítanie Nového roka
Príklady publikácií
o  Chcem podnikať v meste
o  Podmienky investovania v meste
o  Turistický sprievodca Malokarpatská vínna cesta
o  Historické pamiatky mesta
o  Osobnosti mesta
Sponzoring:
o  kultúra a voľný čas
o  pamiatková starostlivosť
o  šport, turistika
o  špecializované výstavy a iné vinárske podujatia, napr. Deň otvorených pivníc
o  sociálna starostlivosť, školy

Imidž mesta > pre vznik dobrého imidžu mesta má veľky význam vypracovanie východiskového  jednotného dizajnu ako základného nástroja vizuálnej  prezentácie mesta a jeho praktické používanie. Vo výslednom  dizajn manuáli mesta by nemali chýbať také položky, ako:
o  konštanty a symboly,ako sú znak mesta, zápis mena, adresy  mestského úradu, s určitým typom písma a farby, ale tiež sem  patrí vlajka a vlajočky,
o  služobná grafika na hlavičkových papieroch, obálky,  vizitky, menovky, pečiatky a tlačivá,
o  orientačná grafika - informačné tabule, orientačné tabule  pri komunikáciách,
o  mestský mobiliár - orientačný plán mesta, odpočinkové  miesta, tabule s názvami ulíc,
o  interiér mestského úradu - vstup do budovy, úprava  poschodí a kancelárií, orientačné a informačné značenie,
o  informačné a propagačné tlačoviny.
o  odevy (rovnošaty) obsluhujúcich zamestnancov (vrátnikov,  informátorov atď.)
o  doprava - označenie služobných áut, prostriedkov mestskej  hromadnej dopravy,
o  malá architektúra - zeleň v okolí a nátery budov,
o  prehľad pravidiel práce s design manuálom ako záväznou  smernicou pre vizuálnu prezentáciu mesta.

Lokálna elektronická komunikácia
o  Miestne televízne vysielanie umožňuje:
•  zrýchlenie prenosu informácií, podstatné sprístupnenie informácií
•  spresnenie a vizuálnu konkretizáciu informácie
•  prechod od bežného, jednosmerného spôsobu komunikácie, k dvojsmernej, interaktívnej komunikácii
o  V Európe mnohé mestské televízne siete, umožňujúce miestne TV vysielanie, obvykle iniciovali aktivisti občianskych hnutí s cieľom:
•  posilniť vedomie miestnej príslušnosti
•  zvýšiť emancipáciu občanov
•  stimulovať občanov k aktívnej účasti na demokratickom rozhodovaní
•  povzbudiť ekonomický rozvoj zaostalých oblastí.

Prieskumy verejnej mienky (Pezinok)
Interval  2 – 3 mesiace. Anketári – študenti stredných škôl. Témy obvykle korešpondujú  s programom najbližšieho Mestského zastupiteľstva. Vzorka 100 – 220 respondentov.
Zistené najvhodnejšie zdroje informácií o meste:
•  Časopis Pezinčan . . . . . . . . . . . . . . . 58,5 %
•  Mestská televízia . . . . . . . . . . . . . . . 33,3 %
•  Oznamy na úradných tabuliach . . . . . .     4,9 %
•  Mestský rozhlas  . . . . . . . . . . . . . . .      1,9 %
•  Iné zdroje (vrátane internetu) . . . . . . .   1,3 %

Až 34 percent občanov Pezinka nepozná svojich poslancov, vyše 33 %  je nespokojných s ich prácou.
Poznatky z výskumov v ČR: Menej informované sa obvykle cítia určité skupiny ľudí – ženy, ľudia so základným vzdelaním alebo vyučení, občania robotníckych profesií a najstaršie či naopak najmladšie vekové kategórie. Ide o tých ktorí nemajú profesné, kvalifikačné, vzdelanostné či iné predpoklady potrebné informácie získavať.
Tieto skupiny sa môžu ľahko stať obeťou jednostranne orientovaných manipulácií.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.5)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041