Osobitné požiadavky na reklamu

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 600 slov
Počet zobrazení: 3 991
Tlačení: 497
Uložení: 491
Osobitné požiadavky na reklamu (3. časť kódexu)
hodnota produktu, porovnania cien, očierňovanie a zľahčovanie konkurentov, napodobňovanie reklám, osobné odporučenie, ochrana súkromia a zneužitie jedinca, záruky, identifikácia
 
1. HODNOTA PRODUKTU
 1.1.  Reklama nesmie viesť spotrebiteľov k tomu, aby produktom priznávali nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá ich skutočnej hodnote.
 
1.2. Zadávateľ musí byť pripravený  preukázať všetky svoje tvrdenia týkajúce sa skutočnej finančnej hodnoty produktu, ktorý ponúka s nižšou cenou alebo bezplatne.
 
1.3. V prípade porovnávacej reklamy je zadávateľ, alebo ním poverená osoba, povinný preukázať pravdivosť informácií o produkte, uvedených v reklame.
 
1.4. Produkty nesmú byť ponúkané ako šírené bez nároku na odplatu, ak pre spotrebiteľa vzniká akýkoľvek nevyhnutný náklad s výnimkou skutočných nákladov dodávky, dopravy či poštovného. V prípade, že spotrebiteľ musí platiť akékoľvek takéto náklady, reklama musí obsahovať dostatočne zreteľné tvrdenie v tomto zmysle.
 
2. POROVNANIA CIEN
 2.1. Informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým zdanie, že:
 - cena je nižšia, než aká je v skutočnosti
- stanovenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí
- v cene sú zahrnuté dodávky výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, za ktoré sa v skutočnosti platí osobitne
- cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo zmenená, ak tomu tak nie je
- vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného produktu a ceny a užitočnosti porovnateľného produktu je taký, aký v skutočnosti nie je.
 
3. OČIERŇOVANIE A ZĽAHČOVANIE KONKURENTOV
 3.1. Reklama nesmie útočiť na iné produkty.
 
3.2. Porovnávacia reklama je prípustná len ak
- porovnáva produkty, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na rovnaký účel,
- objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných  vlastností produktov, vrátane  ich  ceny;  pri  produktoch s  označením pôvodu  porovnáva iba produkty s rovnakým označením,
- dostatočne odlišuje súťažiteľov a ich produkty tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene,
- neznevažuje súťažiteľov, ich pomery, konanie, produkty alebo iné rozlišovacie znaky,
- nevyužíva neoprávnene výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozlišovacieho znaku súťažiteľa,
- neprezentuje produkt ako napodobeninu alebo kópiu produktu, ktorý je chránený ochrannou známkou alebo obchodným menom.
 
4. NAPODOBŇOVANIE REKLÁM
4.1. Reklamy sa nesmú svojím všeobecným vzhľadom, vyobrazením, použitím sloganov, vizuálnych prezentácií, hudby alebo zvukových efektov podobať na iné reklamy tak, že by mohlo dôjsť k zámene, zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa, alebo by  došlo k využitiu výsledkov cudzích nápadov a pracovného úsilia.
 
 
5. OCHRANA SÚKROMIA A ZNEUŽITIE JEDINCA
5.1. Reklama nesmie zobrazovať žiadne žijúce osoby a ani sa na žiadne žijúce osoby odvolávať v prípade, že tieto osoby s tým výslovne vopred nesúhlasili. Rovnako sa v reklame nesmú zobrazovať veci osobnej povahy, ktoré možno z reklamy identifikovať ako veci konkrétnej osoby, ako aj iný majetok fyzických i právnických osôb bez ich súhlasu. Zadávateľ reklamy musí  venovať zvýšenú pozornosť aj tomu, aby neurazil z náboženského alebo iného hľadiska osoby, spojené s mŕtvymi osobami zobrazovanými v reklame, alebo s mŕtvymi osobami, na ktoré reklama poukazuje.
 
5.2. Reklama nesmie na svoje pôsobenie zneužívať nositeľov verejnej autority (napr. predstaviteľov odborných medicínskych a iných spoločností), ani keby oni sami so svojím úplatným alebo bezúplatným pôsobením v reklame súhlasili.
 
5.3. Reklama nesmie na svoje pôsobenie využívať politikov, predstaviteľov štátnej moci, a to ani v prípade, keby s takým úplatným alebo neúplatným pôsobením súhlasili. Jedinú výnimku tvorí politická reklama pred voľbami a referendom.
 
6. ZÁRUKY
6.1. Reklama môže používať slová „záruka“ alebo „zaručený“ len v prípade, že obsah alebo konkrétne podmienky záruky sú v nej konkrétne uvedené.
 
7. IDENTIFIKÁCIA
7.1. Reklama musí byť vždy identifikovateľná. V tých médiách, kde sú informácie a iné obsahy prezentované verejnosti spolu s reklamou, musí byť reklama odlíšená zodpovedajúcim spôsobom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015