Zóny pre každého študenta

Optické prostriedky reči

Optické prostriedky reči
-  optické znaky hlások hovoriaceho
- mimiku a gestikuláciu – sprievodné telesné pohyby
 
Optické znaky – pomáhajú počúvajúcemu rozoznať jednotlivé samohlásky a spoluhlásky – podľa otvoru a podoby pier, podľa pohybov spodnej čeľuste môžeme jasne rozoznať samohlásky a dvojhlásky, ale aj niektoré spoluhlásky.
 
Mimika predstavuje schopnosť vyjadrovať tvárou a jej výrazom rozličné pocity a myšlienky. Sú to pohyby tváre na základe mimického svalstva, kt. je rozložené po celej tvári.
Vyjadrujú duševné rozpoloženie hovoriaceho. Mimikou možno vyjadriť rôzne emócie.
Zvraštenie čela – ustarostenosť
Krčenie čela v kolmej rovine – hnev
Zdvihnutie obočia – prekvapenie
Krčenie nosa – nevôľa
 
Gestikulácia zahŕňa pohyby rúk a celého tela. Jej úlohou je napr. podporovať vetný prízvuk, dôraz, zdôrazňovať súhlas, nesúhlas /krútenie hlavy/
Synsématické gestá – neuvedomelé
Autosémantické – uvedomelé / sú schopné nahradiť reč/
 
Gestá rozdeľujeme na:
Deiktické – ukazovacie sa používajú spolu s ukazovacími zámenami, ale aj samostatne. Pohyby rúk, hlavy, alebo len pohľad. Týmito gestami naznačujeme odpoveď na kto, čo, ktorý...
Ikonografické – zobrazujúce,  priamo zobrazujú alebo kreslia vec a jej vlastnosť. Namiesto zámena používajú plné pomenovanie, alebo môžu toto pomenovanie aj vynechať /ak chceme vyjadriť akú hrubú knihu sme čítali ukážeme to oddialením palca od ukazováka../ tieto gestá sú silne expresívne.
Symbolické sa používajú na vyjadrenie istého obsahu, kt. je vzdialený od podoby tohto gesta. Sú to gestá zaužívané a všeobecne známe. Kývnutie hlavou, pššššt alebo fucker....
 
Kontaktové sa používajú na členenie, zdôrazňovanie a dynamizovanie prejavu.

Mimika a gestikulácia
podfarbujú jazykový prejav a ak sú správne používané, zvyšujú aj jeho zrozumiteľnosť.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/zurnalistika/4019-opticke-prostriedky-reci/