Príprava na prejav: text a interpretácia

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 713 slov
Počet zobrazení: 5 400
Tlačení: 534
Uložení: 509
PRÍPRAVA NA PREJAV: TEXT A INTERPRETÁCIA
-  na každé vystúpenie je dôležité sa pripraviť
-  každý žáner si vyžaduje iný autorský prístup a spôsob realizácie
-  je nutné správne zladiť obsahovú a výrazovú zložku

Spravodajská relácia:
-  vyžaduje presnú interpretáciu textu, ktorý má byť po štylistickej aj formálnej stránke dokonalý
-  treba sa vyhýbať zložitej vetnej skladbe, obraznému vyjadrovaniu, neobvyklému spájaniu slov
-  nevhodné: teatrálnosť, kazateľský tón, prílišné schematické podávanie inf., klišé, nadmernosť čísel, faktov a odborných termínov
-  je nutné nadviazať s divákom čo najprirodzenejší kontakt
-  divák hodnotí: celkové správanie , spôsob vyjadrovania sa, vkus, oblečenie
-  R. musí vedieť, čo číta
-  zlá príprava textu spôsobuje: zlé frázovanie, nesprávne umiestnený dôraz, nesprávne rozmiestnené pauzy
treba si vyznačiť:
-  miesta, ktoré majú byť prečítané s dôrazom
-  štylisticky náročné partie
-  neobvyklé výrazy
-  slová s ťažkými hláskovými skupinami (nahlas si prečítať niekoľko x)
-  osobné mená, zemepisné názvy, odporné termíny
ďalej treba:
-  prispôsobiť tempo
-  potichu odkladať listy(samozrejme správne očíslované)
-  pred vystupovaním trénovať hlasové ústroje
-  nevhodné je: dramatizovať, patetizovať, používať citové zafarbenie

Reportáž:
-  časový obraz života a jeho priebehu v určitých odvetviach ľudskej činnosti
-  popularizácia = určené pre širokú c.s.
-  zachytáva jadro faktov a udalostí, komentuje a vysvetľuje ich pomocou opisu a inf. podávaných priamo z miesta deja
-  hlavný zmysel je vystihnutie vnútorného obsahu diania
Pri príprave reportáže si treba ujasniť:
-  námet, zámer
-  zoznámiť sa s prostredím a s ľuďmi
-  požiadať o dostatočné množstvo faktov
-  preštudovať dostupný materiál
-  vopred si premyslieť stavbu reportáže po obrazovej  a jazykovej stránke
-  Textová zložka: čiastočne pripravená a čiastočne improvizovaná
-  Redaktor: prirodzený a nenútený
-  Pozor: na zvuky prostredia

Priama reportáž: pripravená improvizovaná reč, kde sa autor opiera len o určitý druh údajov
-  napr. športové stretnutie
-  Rep: sa musí obmedziť na glosovanie, striedme komentovanie
-  slovo sa viaže k obrazu
-  odohráva sa v reálnom čase
Abeceda reportéra:
-  široké všeobecné vzdelanie, kultúrne a politické znalosti
-  veľký takt, skromnosť, vkus a kultivovanosť prejavu
- improvizačné schopnosti
- pohotovosť, bystré reakcie
- bohatý slovník, dokonalá znalosť jazyka
- príjemný hlas, dôveryhodnosť osobnosti
- zmysel pre súlad slova a obrazu
- hlboké vedomosti z príslušného odboru
- umenie mlčať
 
Rozdiel medzi komentárom a reportážou:
K: sa viaže k ideovej a vzťahovej stránke (logicko- pojmové uchopenie predmetu)
R: k stránke  materiálnej (emociálno- skladobný prostriedok)
 
Komentár:
-  je žurnalistický prejav, ktorý analyzuje vysvetľuje a hodnotí aktuálnu sociálnu realitu
-  hodnotenie uskutočňuje jeho tvorca – komentátor, ktorý to robí pomocou osobnej výpovede poznačenej subjektívnym pohľadom pomocou slovných faktov a obrazových zámerov
Príprava komentátora:
-  musí ovládať problematiku
-  nesmie divákovi vnucovať svoj názor
-  nesiem sa robiť neomylným
-  neposkytovať informácie, o ktorých existujú pochybnosti
Niekoľko typov inteligenčných schopností komentátorov:
-  apercepčná : kom. rýchlo chápe
-  reprodukčná: kom. sa ľahko učí
-  iniciatívna: kom. má veľa nápadov
-  expresívna: kom. vie dobre vyjadrovať svoje myšlienky
-  sociálna: kom. má schopnosť manipulovať s ľuďmi
Komentár: nie je umelecké dielo, ale hovorový štýl
Komentátor: divák vyžaduje od neho jeho vlastné stanovisko
Komentátor musí mať:
-  širokú slovnú zásobu
-  dobré vyjadrovacie schopnosti
-  ovládať spisovný jazyk
-  dôkladnú znalosť problematiky
-  poznámky v hlavných bodoch

Rozhovor
-  hľadanie faktov v mene diváka
-  iba v TV možno hovoriaceho aj vidieť (sledovať mimiku, gestikuláciu, postoj k problematike...)
Predpoklady na správne vedenie rozhovoru:
-  redaktor musí vedieť počúvať
-  redaktor musí sledovať počas rozhovoru: čas, monitor, signalizácie
redaktor sa musí pripraviť:
-  stretnúť sa s partnerom pred realizáciou rozhovoru (odhaliť nedostatky v prejave partnera a korigovať ich)
-  pohovoriť si s ním o téme rozhovoru (netreba však prejsť konkrétne otázky)
-  redaktor musí vniknúť do problematiky a stať sa rovnovcenným komunikačným partnerom
-  slušnosť a úcta, v prípade potreby aj pomoc
-  vplyv prostredia (hnusné kamery!!!!)
-  stručné a jasné otázky
-  objektívnosť, nevnucovať odpovede
-  nepoužívať bezobsažné frázy

Beseda
-  je súhrn prejavov vyslovených viacerými ľuďmi na jednu tému
-  čiastočne pripravená
-  používajú sa názorné materiály (obrázky, grafy, filmy, mapy)
-  sprievodné slovo k náz. materiálom musí byť: vopred pripravené, únosne dlhé, viazané k obrazu
-  by mala byť: dynamická, živá, spontánna
redaktor má v besede niekoľko úloh:
-  vedie besedu
-  musí byť dobre informovaný, ovládať a mať záujem o problematiku
-  R: kladie otázky, usmerňuje k cieľu, vytvára rovnaké podmienky pre všetkých diskutujúcich
-  R je: pomocníkom, usmerňovateľom, komentátorom, popularizátorom
-  R: musí vedieť: improvizovať, vystihnúť kedy treba zasiahnuť
-  R. nemá v obraze dominovať
-  je časovo neprerušiteľná
-  vhodne zvolený účastníci
-  vhodný námet besedy
-  je nutné nájsť právnu mieru medzi improvizáciou a a pripravenosťou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018