Akadémia klasickej ekonómie (AKE) 2021

Štvrtok, 11.03.2021 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi projektu otvárajú štrnásty samostatný ročník cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie (AKE) 2021

Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J.B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Akadémia klasickej ekonómie 2021

Po úspešnom zrealizovaní trinástich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi štrnásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2021. Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov liberálneho ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE). Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

AKE 2021 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI Peter GONDA. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad o téme peňazí analytik INESS a autor kníh Zlé peniazeAko na zlato Juraj Karpiš.

Každý seminár sa uskutoční v učebni Vysokej školy manažmentu v Bratislave (za predpokladu, že tomu nebudú brániť aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia) a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Ak seminár nebude možné zrealizovať takouto formou s osobnou účasťou počas trvania ročníka, tak bude zabezpečený a uskutočnený online formou.

Aké témy budú diskutované?

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu od mája do decembra 2021 sa predpokladajú nasledovné témy:

 1. seminár (26.5.2021): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému „Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“.
 2. seminár (23.6.2021): prezentácia a diskusia na tému „Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti“.
 3. seminár (8.9.2021): prezentácia a diskusia na tému „Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti“.
 4. seminár (29.9.2021): prezentácia a diskusia na tému „Peniaze v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy v podobe slobodného bankovníctva“.
 5. seminár (13.10.2021): prezentácia a diskusia na tému „Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia“
 6. seminár (27.10.2021): prezentácia a diskusia na tému „Negatívne externality a možnosti ich riešení bez vládnych zásahov alebo s minimom vládnych zásahov“.
 7. seminár (10.11.2021): prezentácia a diskusia na tému „Podstata a nezamýšľané dôsledky socializmu, sociálneho štátu a iných podôb a foriem kolektivizmu v praxi
 8. seminár (24.11.2021): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia sociálnych udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“.
 9. seminár (8.12.2021): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2021 sa budú konať raz až dvakrát mesačne od mája do decembra 2021 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vopred určenom termíne v čase od 17.30 do 20.00 hod. Ak kvôli vírusovému ochoreniu COVID-19 nebude možné v určenom termíne zrealizovať seminár v priestoroch VŠM, tak sa príslušný seminár uskutoční online formou alebo v inom termíne. Prvý seminár AKE je naplánovaný na 26. mája 2021.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

 • získať certifikát AKE v roku 2021 v prípade splnenia podmienok: absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne
 • získať potvrdenie o absolvovaní AKE 2021 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov
 • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu
 • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska
 • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 14. mája 2021. Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.

Účastnícky poplatok na AKE 2021

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 100 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu deviatich seminárov AKE 2021. Členovia Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) a študenti stredoškolského, interného vysokoškolského a interného doktorandského štúdia majú zľavnený účastnícky poplatok vo výške 75 €.

V prípade zrealizovania väčšej časti ročníka (minimálne piatich seminárov) online formou, dostanú všetci účastníci od organizátora ekonomické knihy (napríklad novú knihu F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie) a budú mať možnosť zúčastniť sa ďalšieho ročníka AKE za zľavnený poplatok alebo sa bezplatne zúčastniť ktorýchkoľvek troch jeho seminárov.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

0.016