Študentská esej 2007

Sobota, 12.01.2008 00:07 redakcia
Správy pre študentov

Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika vyhlásil 2. ročník súťaže Študentská esej 2007 na tému: Globálne otepľovanie – pravda a spoločenské mýty /Prečo Al Gore nemal dostať Nobelovu cenu?/

Boj proti klimatickým zmenám patrí k najkontroverznejším spoločenským témam v súčasnosti. Napriek tomu, že v otázke príčin klimatickým zmien a ich dopadov na spoločnosť neexistuje v prírodných a spoločenských vedách dostatočný konsenzus, vlády uskutočňujú mnohé zásahy do slobôd ľudí, ktoré obmedzujú ich prirodzené práva na vlastníctvo a podnikanie.

Tematické okruhy:

  1. Prečo vlády zasahujú proti globálnemu otepľovaniu? Aké podmienky by mali byť splnené pre to, aby vlády uskutočnili zásah do slobôd ľudí?
  2. Prečo mnohí odborníci poukazujú na to, že súčasné vládne opatrenia voči zmene klímy sú škodlivé pre spoločnosť? Aké spôsoby vládnych zásahov by mala vláda realizovať?
  3. Akú spoločenskú dôležitosť má problém zmeny klímy? Zodpovedá ocenenie Al Gorea Nobelovou cenou za mier dostatočnej miere závažnosti témy a podloženia faktami?

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2007“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý má k 31. decembru 2007 menej ako 30 rokov (t. j. je narodený po 31. decembri 1977).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument .doc pre Microsoft Word alebo ako dokument .rtf alebo ako dokument .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 15. februára 2008. Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente .doc (alebo .rtf alebo .pdf) ako esej, ale osobitne.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii k stanovenému termínu, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  1. Radovan KAZDA, predseda poroty, krajinný inžinier, publicista a analytik environmentálnej politiky, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika;
  2. Ondrej DOSTÁL, zástupca vyhlasovateľa, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
  3. Tibor TAKÁČ, sponzor súťaže, konateľ firmy GEOPLÁN-Rožňava, s.r.o.;
  4. František ŠEBEJ, zástupca mediálneho partnera súťaže - týždenníka .týždeň;
  5. meno piateho člena poroty bude určené dodatočne.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme, inovatívnosť, originalitu, konzistentnosť a jasné smerovanie textu k záveru, schopnosť uchádzačov prepojiť poznatky spoločenskej (právnej a ekonomickej) teórie a prírodných vied. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu, argumentačnú podloženosť, štylistickú stránku eseje a v prípade relevantnosti aj jednoznačné citovanie zdrojov, z ktorých sa v nej čerpá. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí.

Ceny pre súťažiacich
1. miesto: 7.000,- Sk, ročné predplatné týždenníka .týždeň a možnosť bezplatne sa zúčastniť sa v roku 2008 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie
2. miesto: 3.000,- Sk a možnosť bezplatne sa zúčastniť v roku 2008 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie
3. miesto: české vydanie knihy Michaela Crichtona State of Fear (Říše strachu) a možnosť bezplatne sa zúčastniť v roku 2008 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie.

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční na vo februári 2008 v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).

Zdroj: Konzervativizmus.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.015 s.