Multicultural Society (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 593 slov
Počet zobrazení: 7 714
Tlačení: 381
Uložení: 382
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme MULTICULTURAL SOCIETY (multikultúrna spoločnosť)

1.spoločnosť → society
2. multikultúrna → multicultural
3. veriť → believe
4. viera → belief, faith
5. komunita → community
6. rituály → rituals
7. vzdelanie → education
8. spôsobiť → caused
9. ignorovať → ignore,  ignorácia → ignorance
10. ľudská rasa → human race
11. národnosť → nationality
12. národ → nation
13. otrok → slave
14. otroctvo → slavery
15. rovnaký → equal
16. práva → rights
17. rešpektovať → respect
18. pripravený → ready
19. podeliť sa, podeliť sa → share
20. postoj → attitude
21. náboženský → religious
22. konflikt → conflict
23. boje → fights
24. obyvatelia → citizens
25. hádať sa → argue
26. prežiť → survive
27. myseľ → mind
28. verný → faithfull
29. vhodný, správny → proper
30. násilie → violence
31. nebezpečenstvo → danger
32. trpieť → suffer
33. výhoda/nevýhoda → advantage/disadvantage
34. antirasistický → antirasist
35.prispôsobiť sa → adapt
36. nárast → increase
37. etnický → ethnic
38. pôvodný → original
39. pôvod → origin
40. rôzny → various
41. morálny → moral
42. bariéry → barriers                                            
43. porozumenie → understanding                        
44. výhody → benefits                                           
45. porovnať → compare                                       
46. výzva → challenge
47. cudzí → foreign
48. presvedčiť → persuade
49. západný → western
50. východný → eastern

SLOVNÉ SPOJENIA k téme MULTICULTURAL SOCIETY (multikultúrna spoločnosť)

1.    People of different colours live together in one community. →  Ľudia rôznych farieb žijú v spoločnej komunite.
2.    Multicultural education prepare children for living in a multicultural society → Multikultúrna výchova pripravuje deti na život v multikultúrnej spoločnosti.
3.    People learn about different ways of life. → Ľudia sa učia žiť rozličným spôsobom života.
4.    Help to break down barriers between ethnic groups! → Pomáhajte rúcať bariéry medzi etnickými skupinami!
5.    The barriers are caused by ignorance. → Bariéry sú spôsobené ignoráciou.
6.    Living with different cultures brings a better understanding. → Žiť s rozličnými kultúrami prináša lepšie porozumenie.
7.    People of different nationalities, languages, belief and customs try to live together. → Ľudia rôznych národností, jazykov, vier a zvykov sa snažia žiť spolu.
8.    Human beings have a tendency don´t try to understand other nations. → Ľudia majú tendenciu nesnažiť sa porozumieť iným národom.
9.    In many countries some people do not trust to each other. → V mnohých krajinách  niektorí ľudia nedôverujú jeden druhému.
10.    For Romanies is typically do not live in one place → Pre rómsku komunitu je typické nežiť na jednom mieste.
11.    They have strict moral rules → Majú prísne morálne zásady (pravidlá).
12.    Some ethnic groups do not use tobacco or drink alcohol. → Niektoré etnické skupiny neužívajú tabak alebo nepijú alkohol.
13.    There are many problems with racionalism and intolerance between different races in the history. → Existuje veľa problémov s rasizmom a neznášanlivosťou medzi rozličnými rasami v histórii.
14.    One of the most fatal mistakes of human cruelty was the slavery of Africans. → Jedna z najosudovejších chýb ľudskej krutosti bolo otroctvo Afričanov.
15.    People with black skin had to fight much longer. → Ľudia čiernej pleti museli bojovať oveľa dlhšie.
16.    to obtain equal rights in various communities →  získať rovnaké práva v rôznych spoločnostiach
17.    We cannot stop the trend of the modern world with violence. → Nemôžeme zastaviť trend násilia v modernej spoločnosti.
18.    Living with other cultures will not mean a danger. → Život s inými kultúrami nebude znamenať nebespečenstvo.
19.    There are many relligious conflicts and fights in Africa or Middle East. → Je veľa náboženských konfliktov a bojov v Afrike a na Strednom východe.
20.    Every nation should be proud of own culture and customs. → Každý národ by mal byť hrdý na svoju vlastnú kultúru a zvyky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037