Education (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 613 slov
Počet zobrazení: 5 310
Tlačení: 261
Uložení: 241
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme EDUCATION (vzdelanie)

1.    school attendance → školská dochádzka
2.    compulsory → povinný
3.    kindergarten → materská škola
4.    primary/elementary/basic school → základná škola
5.    secondary/high school → stredná škola
6.    Secondary vocational school in Holíč → Stredná odborná škola v Holíči
7.    practical professions → praktické profesie/povolania
8.    headmaster → riaditeľ
9.    headmistress → riaditeľka
10.    pupil → žiak
11.    student → študent
12.    classmate → spolužiak
13.    classroom → trieda
14.    teacher → učiteľ
15.    headteacher → triedny učiteľ
16.    class register → triedna kniha
17.    pencil → ceruzka
18.    pen → pero
19.    pencil case → peračník
20.    corridor → chodba
21.    lesson → vyučovacia hodina
22.    break → prestávka
23.    timetable → rozvrh hodín
24.    school subjects → školské predmety
25.    Slovak language → slovenský jazyk
26.    English/German → angličtina/nemčina
27.    Math → matematika
28.    Vocational subjects → odborné premety
29.    to take an exam → robiť skúšku
30.    to pass an exam → urobiť skúšku
31.    to fail → prepadnúť na skúške
32.    mark → známka
33.    blackboard → tabuľa
34.    chalk → krieda
35.    desk → lavica
36.    chair → stolička
37.    computer → počítač
38.    teach → vyučovať
39.    learn → učiť sa
40.    university → univerzita
41.    reading room → čitáreň
42.    library → knižnica
43.    scholarship → štipendium
44.    night school → večerná škola
45.    boarding school → internátna škola
46.    college → vyššia škola, lýceum
47.    graduade → absolvent
48.    truant → záškolák, záškoláctvo
49.    cheat → podvádzať, klamať
50.    absent → chýbať, chýbajúci

SLOVNÉ SPOJENIA k téme EDUCATION (vzdelanie)

1.    Shool attendance is compulsory from the age of six till fifteen. → Školská dochádzka je povinná od šiestich do pätnástich rokov.
2.    Schools are mainly state schools. → Školy sú najmä štátne.
3.    There are also some private and church schools. → Existujú aj súkromné a cirkevné školy.
4.    From the age of three till the age of six children attend kindergarten. → Od troch do šiestich rokov deti navštevujú materskú školu.
5.    Primary education starts at basic schools and lasts nine years. → Základné vzdelanie začína na základných školách a trvá deväť rokov.
6.    Secondary education lasts usually four years. → Stredoškolské vzdelanie zvyčajne trvá štyri roky.
7.    Mark one is the best and mark five is the worst. → Jednotka je najlepšia a päťka najhoršia známka.
8.    Young people prepare for practical professions. → Mladí ľudia si pripravujú na praktické povolania.
9.    Student may attend various universities and colleges. → Študenti môžu navštevovať rôzne univerzity a lýceá.
10.    Students must pass their graduation exams. → Študneti musia vykonať záverečné skúšky.
11.    On the walls are many notice boards with important information. → Na stenách je veľa násteniek s dôležitými informáciami.
12.    On the second floor there are a chemistry lab and a computer lab. → Na druhom poschodí je chemické laboratórium a počítačová učebňa.
13.    Did you do your homework? → Urobil si si domácu úlohu?
14.    What is your favourite school subject? → Aký je tvoj obľúbený predmet?
15.    Each term students get a school report. → Každý polrok študenti dostávajú vysvedčenie.
16.    We can study foreign languages. → Môžeme študovať cudzie jazyky.
17.    We can find many cloakrooms in our school. → Na našej škole môžeme nájsť veľa šatní.
18.    Students use computers, videos, cassette recorders at lessons. → Na hodinách študenti používajú počítače, videá, magnetofóny.
19.    Teachers are tolerant and not very strict. → Učitelia sú tolerantní a nie veľmi prísni.
20.    Our school offers many after-school activities. → Naša škola ponúka veľa mimoškolských aktivít. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017