Príslovka (Adverb)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 856 slov
Počet zobrazení: 4 054
Tlačení: 106
Uložení: 117
Praktické!

5 Príslovka (Adverb)

5.1 Použitie prísloviek

Príslovky bližšie urcujú dajaký dej alebo vlastnost a vyjadrujú rôzne okolnosti

a vzt ahy, a to cas, miesto, spôsob, mieru a pod.

Vzt ahujú sa na:

¦ sloveso:

He does his work perfectly. Robí svoju prácu prefektne.

sloveso: does

príslovka : perfectly

¦ prídavné meno

The film was extremely thrilling. Film bol mimoriadne napínavý.

prídavné meno: thrilling

príslovka: extremely

¦ príslovku

He did his homework extremely carefully.

Robí svoju úlohu mimoriadne

starostlivo.

príslovka: carefully

príslovka: extremely

¦ celú vetu

Surprisingly, he got a good mark. Prekvapujúco dostal dobrú známku.

príslovka : surprisingly

Podobne ako v slovencine aj príslovky v anglictine sa podobajú prídavným

menám.

He is a slow driver. Je pomalý vodic.

Prídavné meno slow bližšie urcuje podstatné meno vodic.

He drives slowly. Jazdí pomaly.

Príslovka slowly bližšie urcuje sloveso jazdit .

Na prídavné meno sa pýtame otázkou AKÝ?, na príslovku otázkou AKO?

She is a beautiful girl. Je pekné dievca = prídavné meno

She sings beautifully. Spieva pekne. = príslovka

? Upozornenie ! V anglictine sú niektoré slovesá, ktoré sa vo vete spájajú

s prídavným menom aj s príslovkou:

feel

look (vyzerat )

get 

become 

turn vo význame stat sa

grow 

smell

sound

taste

be

5.2 Tvorenie prísloviek

5.2.1 Pôvodné príslovky

Treba si ich zapamätat :

here - there - never - today - yesterday - tomorrow - tonight - soon -

sometimes - also - already - always - often - very

5.2.2 Odvodené príslovky

Odvodené príslovky tvoríme príponou –ly od prídavných mien:

prídavné meno príslovka

quick quickly

slow slowly

careful carefully

cheerful cheerfully

Pri tvorení prísloviek príponou –ly dochádza k daktorým pravopisným

zmenám:

¦ Pri dvojslabicných a viacslabicných príslovkách sa mení koncové –y na –i:

easeasily

happhappily

angrangrily

ALE shshyly

¦ Koncové –e prídavných mien zakoncených na –ble odpadá:

terriblterribly

humblhumbly

horriblhorribly

¦ Prídavné mená zakoncené na –ic priberajú príponu –ally:

dramatic dramatically

artistic artistically

magic magically

ALE public publicly

¦ Prídavné mená zakoncené na –ly sa menia na príslovku opisným spôsobom

a.....way alebo a....manner:

friendly in a friendly way

lovely in a lovely way

¦ Koncové –e daktorých prídavných mien zakoncených na –ue odpadá:

trutruly pravdivo

duduly náležite

¦ Pri prídavných menách zakoncených na –ll jedno odpadá:

full fuly

Prídavné meno whole má príslovku wholly.

5.2.3 Jednoduché príslovky

  1. a) Niektoré jendoduché príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné meno, ciže inými

slovami prídavné meno môže byt aj vo funkcii príslovky.

Sú to najmä:

daily denný - denne

early skorý - skoro

fast rýchly - rýchlo

long dlhý - dlho

low nízky - nízko

weekly týždenný - týždenne

yearly rocný – rocne

far daleký - d aleko

enough dostatocný – dost , dostatocne

We take the fast train. Vezmeme si rýchlik.

He drives fast. Ide rýchlo.

This is a daily newspaper. Toto sú denné noviny.

We read this paper daily. Cítame tieto noviny denne.

  1. b) Niektoré jednoduché príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné meno, ale majú

úplne iný význam:

prídavné meno príslovka

ill chorý ill zle

only jediný only iba, len

pretty pekný pretty dost

still tichý, pokojný still ešte, predsa však

well zdravý well dobre

He is ill. Je chorý.

He is ill prepared. Je pripavený zle.

  1. c) V tých prípadoch, kde sú zároven jednoduchý aj odvodený tvar príslovky,

používame odvodenú formu na –ly skôr v prenesenom zmysle:

prídavné meno / príslovka príslovka

fair spravodlivo, cestne fairly celkom, úplne

hard tuho, usilovne hardly sotva, ledva

just práve justly jednoducho, úplne

late neskoro lately nedávno, v poslednom case

near blízko nearly takmer, skoro

close blízko, nedaleko closely tesne, úzko

high vysoko highly velmi, neobycajne

He works hard. Pracuje t ažko.

He hardly works. Pracuje sotva.

5.3 Stupnovanie prísloviek

Príslovky sa stupnujú takto:

  1. a) Jednoslabicné príslovky sa stupnujú ako prídavné mená, a to pomocou

koncoviek –er, -est:

fast – faster – fastest

hard – harder – hardest

  1. b) Príslovky, ktoré sú odvodené príponou –ly, sa stupnujú opisne pomocou more

a most:

easily – more easily – most easily

happily – more happily – most happily

  1. c) Príslovky, ktoré sú odvodené od prídavnych mien, ktoré sa stupnujú

nepravidelne, majú tiež nepravidelné stupnovanie:

well – better – best

much – more – most

little – less – least

5.4 Delenie prísloviek podl a významu

  1. Príslovky casu :

Stoja na zaciatku vety alebo na úplnom konci vety.

Yesterday I went to the cinema.

She will arrive tomorrow.

  1. Príslovky miesta :

Stoja zväcša na konci vety.

She is waiting outside.

? Upozornenie !

¦ Ak je vo vete príslovka miesta i casu, musíme dodržat ich správny slovosled –

najskôr je príslovka miesta, za nou príslovky casu:

I have to wait here in the morning. He worked in a factory last summer.

¦ Ak sú vo vete dve príslovky casu, musíme opät dodržat ich správny slovosled –

najskôr je konkrétnejší údaj, potom ten všeobecnejší:

The performance starts at 8 o`clock this evening.

Predstavenie zacína dnes vecer o ôsmej hodine.

You should be there at 7 o`clock tomorrow.

Mal by si tam byt ráno o ôsmej hodine.

  1. Príslovky spôsobu:

Stoja zväcša na konci vety.

She listened attentively. Pozorne nacúvala.

? Upozornenie :

¦ Ak je vo vete viac prísloviek, stoja v nasledovnom poradí:

spôsob/ miesto/ cas

Paul came late (spôsob) to the station (miesto) last Sunday (cas).

¦ Krátke príslovky majú zväcša vo vete tzv. NOT-POSTAVENIE, t.j. dávajú sa

tam, kde by sme dali NOT v prípadnom zápore alebo až za NOT, ak je veta

záporná:

always

usually

never

sometimes

hardly

already

almost

just

nearly

often

still

rarely

seldom

normally

also

only

He usually goes by bus. Obycajne ide autobusom.

They have never visited us. Nikdy nás nenavštívili.

She sometimes plays tennis. Obcas hrá tenis.

¦ Príslovka enough stojí vždy za príslovkou alebo prídavným menom:

He wasn`t good enough for this job.

He had learned enough to pass his exam.

Všimnite si :

Príslovky sa nikdy nenachádzajú medzi prísudkom a predmetom:

I sometimes watch TV. (pred slovesom)

Sometimes I watch TV. (pred podmetom)

I watch TV sometimes. (po priamom predmete)

He quickly opened the door.

He opened quickly the door.

5.5 Príslovky a slovesné väzby

Mnohé slovesné príslovky sa vyjadrujú v anglictine slovesnou väzbou:

náhodou as it happens/ I happened to

naozaj I am sure

to jest (t.j.) that is to say

rád like to

pravdepodobne likely to

radšej prefer

dúfajúc hope

It is likely to rain. Pravdepodobne bude pršat.

We like to listen to music. Radi pocúvame hudbu.

happened to meet him . Stretol som ho náhodou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015