Sloveso (Verb)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 966 slov
Počet zobrazení: 1 916
Tlačení: 127
Uložení: 159
Praktické!

7 Sloveso (Verb)

7.1 Rozdelenie slovies

Anglické slovesá delíme na dve skupiny:

Plnovýznamové slovesá, ktoré tvoria 3. osobu jednotného císla –(e)s; v ostatných

osobách prítomného casu nemajú žiadne koncovky (he lives, he speaks). Delíme

ich na:

  1. a) pravidelné, ktoré tvoria minulý cas a minulé prícastie koncovkou –(e)d vo

všetkých osobách (he lived, they lived);

  1. b) nepravidelné, ktoré tvoria minulý cas a minulé prícastie nepravidelne (he spoke,

he knew, spoken, known).

Pomocné slovesá, ktoré delíme na:

  1. a) vlastné pomocné slovesá, ktoré sa používajú pri casovaní a tvorení casov a ktoré

nemenia význam slovesa, na ktoré sa vzt ahujú (to be, to have, to do, shall, will);

  1. b) spôsobové (modálne) slovesá, ktoré nemajú vplyv na slovesný cas, ale urcitým

spôsobom podfarbujú význam slovesa (can, must, may, need, ought to, dare, used

to).

Plnovýznamové slovesá sa udávajú v troch slovesných formách, ktoré sú velmi

dôležité pre tvorenie minulých casov.

Upozornenie :

Pre zaciatocníkov je velmi dôležité, aby sa nepokúšali gramatické štruktúry viet

materinského jazyka prenášat do anglictiny. K najdôležitejším pravidlám okrem

správneho slovosledu patrí i používanie casov v anglickej vete. Tu je potrebné

dodržiavat pravidlá anglickej vety.

V anglictine sú zakaždým udávané dve formy :

simple form vyjadruje stanovisko

progressive or continuous form vyjadruje priebeh deja

7.2 Pomocné slovesá

7.2.1 Vlastné pomocné slovesá

Vlastné pomocné slovesá sa používajú na tvorenie všetkých slovesných casov

okrem jednoduchého prítomného a minulého casu a dalej na tvorenie otázky

a záporu, trpného rodu a priebehového tvaru. Ich vlastný význam sa pri casotvornej

funkcii stráca.

Neurcitok Minulý cas Prícastie minulé/trpné

to be was/were been byt

to have had had mat

to do did done robit

Zápor :

Zápor sa tvorí tak, že sa pripojí záporná castice not.

Otázka:

Otázka sa tvorí obrátením poradia medzi podmetom a urcitým slovesným tvarom.

To be

Jednoduchý prítomný cas:

I am I`m ja som

you are you`re ty si

he is he`s on je

she is she`s ona je

it is it`s ono je

we are we`re my sme

you are you`re vy ste /Vy ste

they are they`re oni sú /ony sú

Zápor v jednoduchom prítomnom case:

I am not I`m not ja nie som

you are not you aren`t ty nie si

he is not he isn`t on nie je

she is not she isn`t ona nie je

it is not it isn`t ono nie je

we are not we aren`t my nie sme

you are not you aren`t vy/Vy nie ste

they are not they aren`t oni/ony nie sú

Otázka :

am I? Som?

are you? Si?

is he? Je?

is she? Je?

is it? Je?

are we ? Sme?

are you ? Ste?

are they ? Sú?

  1. a) Použitie slovesa „to be“ ako pomocného slovesa:

¦ v priebehovej forme:

She is working. (Ona) Práve pracuje.

¦ v trpnom rode:

The letter is written. List sa píše.

¦ v spojení s about vyjadruje úmysel nieco urobit , vykonat :

She is about to leave. (Ona) Hned ide.

¦ v spojení s neurcitkom vyjadruje úmysel, potrebu:

You are to look after the baby. Mal by si sa postarat o dieta.

  1. b) Použitie slovesa „to be“ ako plnovýznamového slovesa:

¦ s významom existovat , byt prítomný, vyskytovat sa, nachádzat sa, prihodit sa,

konat sa, ostat

there is je, existuje,nachádza sa

there are sú, existujú, nachádzajú sa

¦ ako spona

I am cold/hot. Je mi zima/teplo.

How are you? Ako sa máš/máte?

What colour is it? Akej je to farby?

What`s the time? Kolko je hodín?

Time is money. Cas sú peniaze.

To have

Jednoduchý prítomný cas:

I have ja mám

you have ty máš

he has on má

she has ona má

it has ono má

we have my máme

you have vy/Vy máte

they have oni/ony majú

Zápor :

I have not I haven`t nemám

you have not you haven`t nemáš

he has not he hasn`t on nemá

she has not she hasn`t ona nemá

it has not it hasn´t ono nemá

we have not we haven`t nemáme

you have not you haven´t nemáte

they have not they haven´t nemajú

Otázka :

have I? Mám?

have you? Máš?

has he? Má?

has she? Má?

has it? Má?

have we? Máme?

have you? Máte?

have they? Majú?

  1. a) Použitie slovesa „to have“ ako pomocného slovesa:

¦ na tvorenie niektorých casových foriem:

I have done my work. = predprítomný cas

She would have worked. = minulý podmienovací spôsob

¦ na vyjadrenie potreby :

I have to work. Musím pracovat.

  1. b) Použitie slovesa „to have“ ako plnovýznamového slovesa:

Ako plnovýznamové sloveso má „to have“ niekolko významov: mat, vlastnit,

prijat, zajest si, vypit si.....

We have tea for breakfast. Na ranajky máme caj.

You have many visitors. Prijímate vel a návštev.

He has a car. Vlastní auto.

Upozornenie:

V prítomnom case sa velmi casto (najmä v hovorovej anglictine) používa tvar

I have got, v skrátenom tvare I’ve got.

Do you have a sister? Have you got a sister? Máš sestru?

I don`t have any money. I haven`t got any money. Nemám peniaze.

I have to go. I have got to go. Musím íst .

Tvar s „got“ nepoužívame v spojeniach:

to have a talk porozprávat sa

to have a drink vypit si

to have a shower sprchovat sa

to have a bath kúpat sa

to have a look pozriet si

To do

Jednoduchý prítomný cas

I do robím

you do robíš

he does on robí

she does ona robí

it does ono robí

we do robíme

you do robíte

they do robia

Zápor Otázka

I do not I don`t do I?

you do not you don`t do you?

he does not he doesn`t does he?

she does not she doesn`t does she?

it does not it doesn`t does it?

we do not we don`t do we?

you do not you don`t do you?

they do not they don`t do they?

  1. a) Použitie slovesa „to do“ ako pomocného slovesa:

¦ na tvorenie záporu:

It doesn`t rain. Neprší.

He didn`t write Nepíše.

¦ na tvorenie otázky:

Do you like tea? Máš rád caj?

Did he play football? Hral futbal?

na tvorenie príkazov a pokynov v zápore:

Don`t smoke! Nefajci (-te)!

Don`t open the window! Neotváraj (-te) okno!

¦ na zosilnenie výpovede alebo príkazu:

do hope you accept my invitation.

Dúfam (skutocne, naozaj), že prijmeš moje pozvanie.

Do sit down please. Už si, prosím, sadnite !

  1. b) Použitie slovesa „to do“ ako plnovýznamového slovesa:

Ako plnovýznamové sloveso má „to do“ niekol ko významov: robit , konat ,

stacit ...

What do you do in the evening? Co robíš vecer?

How did you do that? Ako si to urobila?

That will do. To stací.

7.2.2 Spôsobové (modálne) slovesá

Spôsobové slovesá, ktoré sa volajú aj modálne, neúplné sú can, must, may, need,

ought to, used to, dare. Tieto slovesá nemajú neurcitok, chýba im koncovka 3.

osoby jednotného císla, zápor a otázku tvoria bez pomocného slovesa do, netvoria

priebehový tvar a majú iba jeden alebo najviac dva tvary. Jedine slovesá shall

will sa zúcastnujú na tvorení casov.

Spôsobové slovesá sú neúplné, vyjadrujú iba stanovisko, postoj hovoriaceho k deju

iného slovesa. Vyskytujú sa teda zväcša spolu s neurcitkom plnovýznamového

slovesa.

Can - Could

Náhradná väzba: to be able to = byt schopný, dokázat

prítomný cas minulý cas

I can I could

you can you could

he/she/it can he/she/it could

we can you could

you can you could

they can they could

He can work. Môže pracovat.

She can swim. Vie plávat.

You can start now. Teraz môžeš zacat.

Zápor:

Zápor sa tvorí pridaním castice not, ktorá sa v prítomnom case píše dovedna so

slovesom cannot, skrátený tvar can’t, v minulom case could not, couldn’t.

He can`t wait any longer. Nemôže už dlhšie cakat.

She can`t walk. Nemôže íst peši.

We couldn`t do this exercise. Nemohli sme urobit toto cvicenie.

I couldn`t phone you. Nemohol som ti zavolat.

Otázka:

Otázka sa tvorí zmenou poradia medzi podmetom a slovesom.

Can I? Can you? Could he? …

Can you help me? Môžeš mi pomôct?

Can the girl dress herself? Dokáže / Vie sa sa dievca samé obliect?

Could he meet his friends? Mohol stretnút priatelov?

Could he swim? Vedel plávat?

Prítomný podmienovací spôsob

Prítomný podmienovací spôsob could zodpovedá slovenskému mohol by / vedel

by.

They could go to the cinema. Mohli by íst do kina.

Upozornenie:

Sloveso can, could sa vyskytuje len v prítomnom a minulom case. V ostatných

slovesných tvaroch sa nahrádza väzbou „to be able to“.

prítomný cas: She is able to dance. = She can dance.

minulý cas: She was able to dance. = She could dance.

predprítomný cas: She has been able to dance.

predminulý cas: She had been able to dance.

budúci cas: She will be able to dance.

prítomný podmienovací spôsob:

She would be able to dance. = She could dance.

minulý podmienovací spôsob:

She would have been able to dance. = She could have danced.

¦ Can vyjadruje spôsob – smiem, môžem:

You can sit down meanwhile.

Môžete sa /smiete sa medzitým posadit .

Can I open the window, please?

Môžem / Smiem otvorit okno?

Otázky s could sú zdvorilejšie.

¦ Zápor vyjadruje zákaz:

You can`t go home now. Nemôžeš / Nesmieš íst teraz domov !

¦ Can vyjadruje schopnost , možnost – viem, dokážem:

She can drive well. Vie dobre jazdit. (schopnost)

You can use the computer now. Teraz môžeš použit ten pocítac. (možnost)

May - Might

Náhradná väzba: to be allowed to = byt dovolené

prítomný cas minulý cas

I may I might

you may you might

he/she/it may he/she/it might

we may we might

they may they might

May I have a glass of water? Môžem mat (dostat ) pohár vody ?

He may come late. Môže sa stat , že príde neskoro.

You may take one of these books. Smieš/Môžeš si vziat jednu z týchto kníh.

¦ Tvar might predstavuje po formálnej stránke minulý cas od slovesa may, ale

nemá minulý význam, takže v hlavnej vete nemá nikdy význam smel som. V tomto

význame sa vyskytuje iba vo vedl ajších vetách, v ktorých podl a pravidla

o súslednosti casov zastupuje po minulom case sloveso may v obidvoch jeho

významoch.

I wanted to know if I might use his computer.

Chcel som vediet , ci smiem používat jeho pocítac.

Zápor:

Zápor sa tvorí pomocou zápornej castice not:

I may not - you may not - ….

Otázka:

Otázka sa tvorí obrátením poradia medzi podmetom a slovesom:

May I…? - May you…?

Prítomný podmienovací spôsob

Prítomný podmienovací spôsob might zodpovedá slovenskému smel by som.

¦ Slovesné tvary:

prítomný cas: She is allowed to leave. = She may leave.

minulý cas: She was allowed to leave.

predprítomný cas: She has been allowed to leave.

predminulý cas: She had been allowed to leave.

budúci cas: She will be allowed to leave.

prítomný podmienovací spôsob: She would be allowed to leave.

minnulý podmienovací spôsob: She would have been allowed to leave.

¦ May vyjadruje dovolenie – smiem, môžem:

May I smoke? Smiem fajcit?

Might I smoke? Mohol by som si zapálit ? Mohol by som fajcit?

¦ May vyjadruje možnost – možno:

He may ring me tomorrow. Možno mi zajtra zavolá.

He might ring me tomorrow. Zavolá mi zajtra podla okolností.

Tom may be late. Tom príde možno neskoro.

Tom might be late. Tom však príde prípadne neskoro.

Must

Náhradná väzba : to have to

prítomný cas minulý cas

I must I had to

you must you had to

he/she/it must he/she/it had to

we must we had to

they must they had to

¦ Must vyjadruje nutnost , povinnost – musím:

You must do your homework.

He must pay this bill.

Zápor:

Formálny zápor k must je must not, skrátený tvar mustn’t vo význame nesmiem.

Slovenské nemusím sa vyjadruje pomocou náhradných výrazov need not (needn’t),

do not (don’t) have to...

I need not work on Saturdays. Pocas sobôt nemusím pracovat.

Upozornenie:

I must not = nesmiem, vyjadruje PRÍSNY zákaz

You must not park here. Tu nesmieš parkovat!

He must not do that. Nesmie to urobit.

Otázka:

Otázka sa tvorí obrátením poradia medzi slovesom a podmetom:

Must I carry this bag?

¦ Slovesné tvary:

prítomný cas: I have to work. = I must work.

minulý cas: I had to work.

predprítomný cas: I have had to work.

predminulý cas: I had had to work.

budúci cas: I will have to work.

prítomný podmienovací spôsob: I would have to work.

minulý podmienovací spôsob: I would have had to work.

Should – Ought to

¦ should/ought to vyjadruje radu, pomoc, povinnost , záväzok, odporúcanie.

You should correct your test. Mal by si si opravit test.

He should take a bus. Mal by íst autobusom.

I ought to go to the dentist. Vlastne by som mal íst k lekárovi.

You ought to help him. Mal by si mu pomôct .

Need

Sloveso need sa používa scasti ako plnovýznamové sloveso potrebovat so

všetkými znakmi plnovýznamového slovesa, t.j. schopného tvorit normálne všetky

tvary a casy. Scasti sa tiež používa ako spôsobové sloveso s vlastnost ami

spôsobového slovesa. V tejto funkcii má význam musím, je potrebné. Používa sa

hlavne na tvorenie záporného tvaru k slovesu must, a to bez slovesa do a bez

predložky to pred infinitívom.

I needn’t come. Nemusím príst.

V opytovacej vete v prítomnom case sa miesto must casto používa need:

Must I help? = Do I need to help?

¦ Need ako plnovýznamové sloveso:

I need new trousers. Potrebujem nové nohavice.

He doesn`t need your car. Nepotrebuje tvoje auto.

¦ Need ako spôsobové sloveso:

I needn’t have waited. Nemusel som cakat.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.060