Podstatné meno (Noun)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 979 slov
Počet zobrazení: 5 059
Tlačení: 162
Uložení: 173
Praktické!

1 Podstatné meno (Noun)
1.1 Rod

V anglictine gramatická kategória rodu zanikla. Miesto gramatického rodu zaujal

prirodzený rod. Pri l udských bytostiach zodpovedá rod pohlaviu (he, she), veci,

zvieratá sú obycajne v strednom rode (it). Vel a podstatných mien, ktoré oznacujú

osoby, sa môžu vzt ahovat na mužský alebo ženský rod:

artist umelec / umelkyna

dancer tanecník / tanecnícka

teacher ucitel / ucitelka

¦ Zložené slová

Formálne sa rozlišuje mužský rod od ženského pomocou zložených slov, v ktorých

mužský element je signalizovaný výrazom man, boy, male, ženský element

výrazom woman, lady, girl, female.

a girl-friend

a lady-teacher

a male nurse

a chairman a chairwoman

a spokesman a spokeswoman

Ak koncia podstatné mená pomocou -person, zostáva ich význam neutrálny.

a spokesperson a chairperson

Upozornenie :

Platí nasledovné pravidlo:

Krajiny a mestá sú považované za osoby v ženskom rode.

Pomenovania a oznacenia lodí, lietadiel, strojov, lokomotív, motorov a áut sa tiež

používajú zväcša v ženskom rode.

Sun je mužské podstatné meno, Moon je ženské podstatné meno, predovšetkým v

poézii a v básnickom štýle.

¦ Rôzne lexikálne prostriedky, t.j. rôzne mená

Formálne sa rozlišuje mužský rod od ženského pri pomenovaniach osôb a zvierat

aj rôznymi lexikálnymi prostriedkami.

Boy girl

Man woman

nephew niece

son daughter

father mother

uncle aunt

brother sister

husband wife

king queen

gander goose

Slovotvorné prostriedky

Ženský rod sa môže vytvorit z mužského rodu odvodením od rovnakého základu,

tzv. prechyl ovaním, najcastejšie príponou –ess.

host hostess

master mistress

emperor empress

actor actress

duke duchess

steward stewardess

heir heiress

prince princess

hero heroine

1.2 Tvorenie množného císla podstatných mien

1.2.1 Pravidelné tvorenie množného císla

Pravidelné množné císlo sa tvorí pridaním koncovky „–s“ k základnemu tvaru

podstatného mena.

cat cats

girl girls

teacher teachers

book books

bed beds

car cars

window windows

Pravidelné množné císlo sa tvorí pridaním koncovky „- es“ k základnému tvaru

slovesa :

 1. a) Ak sa podstatné meno koncí na sykavku (-s, -ss, -sh, -x, -ch, -z):

a box boxes [iz]

a bush bushes [iz]

a match matches [iz]

a class classes [iz]

 1. b) Ak je podtstatné meno zakoncené na „- y“, ktoré nasleduje po spoluhláske

a ktoré sa v množnom císle mení na „-i“:

family families

pony ponies

lady ladies

hobby hobbies

party parties

baby babies

Upozornenie :

Toto pravidlo neplatí, ak „y“ nasleduje po samohláske:

day – days, journey – journeys, toy – toys, key – keys, boy – boys

 1. c) Ak podstatné sa meno koncí na „-o“, ktoré nasleduje po spoluhláske:

potato - potatoes , tomato - tomatoes, hero - heroes

Upozornenie :

Pri slovách, ktoré sa považujú za cudzie, je koncovka „-s“:

photo – photos tobacco – tobaccos piano - pianos

1.2.2. Nepravidelné tvorenie množného císla

 1. a) Podstatné mená zakoncené na - f alebo -fe menia v množnom císle túto

koncovku na - ves:

calf – calves, half – halves, knife-knives, leaf – leaves, life – lives, loaf – loaves,

shelf – shelves, thief – thieves, wife – wives, wolf – wolves, -self - selves

 1. b) Niektoré podstatné mená tvoria množné císlo zmenou kmenovej samohlásky:

man - men , woman - women , foot - feet , tooth – teeth, goose - geese , mouse –

mice, louse - lice, postman - postmen

 1. c) Niektoré podstatné mena tvoria množné císlo zmenou v kmeni:

ox oxen

child children

foot feet

tooth teeth

 1. d) Niektoré slová latinského a gréckeho pôvodu (väcšinou vedecké termíny) tvoria

množné císlo tak ako v spomínaných jazykoch, ibaže s anglickou výslovnost ou:

crisis crises kríza

thesis theses vedecká práca

synthesis yntheses syntéza

analysis analyses analýza

phenomenon phenomena fenomén

medium media médium

formula formulae forma, formulka

index indices, indexes index

1.2.3 Množné císlo zložených podstatných mien

 1. a) V zložených slovách sa koncovka množného císla „-(e)s“ pripája obycajne

k hlavnému slovu zloženiny:

a sailing – boat sailing boats

a son-in-law sons-in-law

a bedroom bedrooms

 1. b) Zloženiny, ktoré neobsahujú podstatné meno, tvoria množné císlo pridaním –s

k poslednému clenu:

a grown – up grown – ups

a merry-go-round merry-go-rounds

 1. c) Ak je prvým clenom zloženiny man alebo woman, dávame do tvaru množného císla

obe casti:

a woman teacher women teachers

a woman driver women drivers

1.2.4 Jednotné alebo množné císlo ?

Zvláštnu pozornost venujte tým podstatným menám, ktoré majú odlišné císlo.

Neexistuje žiadne pravidlo, je potrebné sa tieto rozdiely naucit !

 1. a) Niektoré podstatné mená v anglictine majú len tvar množného císla – pomnožné

podstatné mená :

arms zbrane, zbroj

clothes šatstvo

stairs schodište

goods tovar

ashes popol

premises pozemok

thanks vdaka

doings cinnost

earnings zárobok

riches bohatstvo

lodgings bývanie

wages odmena

surroundings okolie

the Middle Ages stredovek

pliers ploché kliešte ( kombinacky)

pincers štiepacie kliešte

tongs vyhnové kliešte

scissors nožnicky

scales váha

spectacles okuliare

glasses okuliare

goggles ochranné okuliare

binoculars dalekohlad

trousers dlhé nohavice

shorts krátke nohavice

pants spodky

breeches úzke krátke nohavice

knickerbockers dlhšie krátke nohavice

jeans texasky, džínsy

pyjamas pyžamo

tights puncochy

braces (BE) traky

suspenders (AE) traky

These scissors are sharp. Tieto nožnice sú ostré.

My trousers are too long. Moje nohavice sú privelmi dlhé.

We need three pairs ofscisssors. Potrebujeme troje nožníc.

 1. b) Niektoré podstatné mená v anglictine majú len tvar jednotného císla:

advice rada, návrh, pokyn

business obchod, obchody

expenditure výdaj, výdaje

furniture nábytok, nábytky

homework domáca úloha, domáce úlohy

information informácia, informácie

knowledge poznatok, poznatky

equipment výbava, vybavenie

produce výrobok, výrobky

progress pokrok, pokroky

remorse lútost, výcitky svedomia

news správa, správy

interest záujem, úroky

The news is bad. Správy sú zlé.

The furniture is brown. Nábytok je hnedý.

The interest is high. Úroky sú vysoké.

¦ Niektoré pomenovania – pojmy, napr. „jedna rada“, „jedna informácia“, „jedna

správa“, "(jeden) pekný kus nábytku“ sa tvoria opisne pomocou a piece of

alebo pieces of .

This is a nice piece of furniture. Toto je jeden pekný kus nábytku.

We need a piece of information. Potrebujeme jednu informáciu.

Thank you for your very helpful piece of advice.

Dakujem za Tvoju velmi úcinnú radu.

 1. c) Niektoré podstatné mená majú síce tvar množného císla, no ak sa používajú vo

všeobecnom význame, je po nich sloveso väcšinou v jednotnom císle. Sú to najmä

názvy :

¦ vied :

mathematics matematika,

politics politika

physics fyzika

economics ekonomika

linguistics jazykoveda, linguistika

¦ chorôb :

German measles ružienka, rubeola

measles osýpky

mumps príušnice, mumps

¦ hier :

darts šípky

marbles gulicky

dominoes domino

Spojené štáty

Spojené národy

Economics is his favourite subject. Measles isn`t dangerous.

 1. d) Hromadné podstatné mená sa používajú so slovesom v jednotnom alebo

množnom císle.

Sloveso je v množnom císle, ak máme na mysli jednotlivé zložky celku:

The English are a strange people. Anglicania sú podivný národ.

The family are at home. Rodina je doma.

(každý clen rodiny)

Sloveso je v jednotnom císle, ak máme na mysli celok:

My favourite team is successful. Moje oblúbené mužstvo je úspešné.

The crowd is cheering. Dav jasá (Davy jasajú).

army

crowd

team

police

class

group

party

parliament

company

crew

government

majority

family

1.2.5 Tvorenie množného císla

colour farba colours farby, zástavy

force sila forces sily / ozbrojené

manner druh manners zvyky / správanie

scale stupnica, škála scales váha

spectacle predstavenie div. spectacles okuliare

step krok steps stupne / rebrík

spirit duch spirits nálada

wit vtip wits porozumenie/duchaplní

custom zvyk, obycaj customs clo

trouble námaha troubles starosti

work práca works dielne

mountain hora mountains pohorie

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033