Najčastejšie anglické frázy II.

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Chlapec maximus
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2007
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 979 slov
Počet zobrazení: 102 621
Tlačení: 2 341
Uložení: 1 957
Praktické!

I haven't seen you for ages - neviděl jsem Vás hrozně dlouho

I changed my mind - rozmyslel jsem si to
I changed my mind - rozmyslel jsem si to

I must be going - musím jít
I must be going - musím jít
I must go for shopping - musím jít nakupovat
I remain yours very sincerely - zůstávám v upřímné úctě /běžná fráze v dopise/
I shall manage myself - zařídím to sám
I shall think it over - budu o tom přemýšlet, rozmyslím si to

I want you to have a good look around - ale, aby se dobře rozhlédl
I wish I were you - rád bych byl na Vašem místě Not really? - opravdu?
I wish to inform you - dovoluji si Vás informovat
I wonder - 1. divím se - 2. rád bych věděl
I wonder who that can be - to bych rád věděl, kdo to může být
I won't be long /I will not/ - nebudu tam dlouho
I would do with ... - postačí
I wouldn't do if I were you - na Vašem místě bych to nedělal

I'd love to go there - hrozně rád bych tam šel
I'd love to have - strašně ráda bych si dala
if he finds out - jestliže na to přijde
If that is what you want - jestli je to co chceš
If we go on like this - budeme-li to dělat takhle dál

I'll be only glad to - bude mi jenom ctí ..., velmi rád ...
I'll punch his nose - /hovor./ dám mu přes hubu / doslova: praštím ho do nosu/
I'll take no chances - neriskuji

In advance - předem
In order to make up for - za účelem (proto), abychom napravili
In the course or - během

Is it possible for you? = můžete? (je to pro Vás možné) If you do not mind = nemáte-li nic proti tomu, nemáte námitek Do you mind? = máte něco proti tomu, máte námitky?
Is that right? - že je to pravda?
Is that so? - vážně?
Is that so? - vážně?

Isn't that shocking? - není to hrozné? /otřesné?/
It does not work - "nefunguje to"
It doesn't matter - to nevadí, to nehraje roli, to není rozhodující

It is a pity - to je škoda
It is about a mile away - je to asi míli odtud
It is not nice of you - není to od Vás hezké
It is out of order - nefunguje to
It is quite rare around here = tady je to zcela vzácné What do you mean by ... = co myslíte tím...
It is worth seeing - stojí to za vidění
It is worth while - stojí to za to
It is worth while - stojí to za to

It must have been - musel být, muselo to být /viz kapitolu o "mrzácích"/.
It sounds fishy /slang/ - to se mi moc nezdá

It will be difficult to find out - bude těžké na to přijít
It will be more than enough - to bude až, až /víc než dost/
It will do - postačí, bude stačit
It will do /nebo také: that will do/ - to bude stačit, to bude ono
It will take a long time - bude to dlouho trvat

It's awfully nice of you - je to od Vás hrozně hezké
It's better - je lépe
It's gone - je pryč /nebo v případě nějaké osoby - He, she is gone
It's nice of you to have come - je hezké od Vás, že jste přišel
It's no good - je to špatné .., nemá to smysl.., význam
It's no use - nemá to smysl, nemá to význam
It's none of your business - do toho Vám nic není
It's rather funny - to je dost legrační
It's up to you - záleží na Vás co a jak
It's way beyond my means - je to daleko mimo mé možnosti=na to nemám
It's way beyond our means - na to zdaleka nemáte
I've got = I have got = I have

Just around the corner - zrovna za rohem ...
Just as you wish - jak si přejete!

Keep left - držte se vlevo
Keep right - držte se vpravo
keep the change - nechte si drobné (od cesty)
Keep to the right - držte se vpravo
Keep trying - stále se pokoušej

Left..................... - levý...................................
Let me have some lines - pošli mi /napiš mi/ pár řádků
Let me know - dejte mi vědět
Let me see - počkejte, počkejte
Let us go /zkráceně: let's go!/ = pojd'me
Let's get started - Tak začneme ne?
Let's have it - tak ven s tím
Look at me - podívejte se na mne
Look here - podívejte, hleďte, hele
Look here - hleďte, pohleďte (takové zdvořilé "hele")
Look here Mom - podívej se mami..
Look out - pozor

Make it forty dollars - doslova : udělejte to na 40 dolarů - volně: tady máte 40 dolarů a zbytek si nechte
Make up your mind - rozhodněte se
Make yourself comfortable - udělejte si pohodlí
Maximum speed 55 miles - max. rychlost 88 km
Mind what you're saying - dejte si pozor na to, co říkáte
Mind your own business - hleďte si svého
Minimum speed 40 miles - nejmenší rychlost 64 km
Mr. X. reporting Sir - hlásí se pan X.pane
Mr. X. to see you - pan X. přišel, aby Vás navštívil a podobně
Mrs.= Missis /misiz/ - paní
My Goodness - ty má dobroto, proboha
My time is up - můj čas vypršel /ostatní obraty jsou již zcela běžné a zcela nepohádkové/.

No matter whether... - bez ohledu na to zda...
No U turn - zákaz otáčení
not at all - není zač - jedna z běžných odpovědí na "thank you"
Nothing doing /slang/ - ne, to nepřichází v úvahu, to nejde
Nothing like that - nic takového

Offering you again our apology - znovu se Vám omlouvajíce
Oh I see! - aha
Oh my gosh! - jemináčku!
Oh please do! - jenom, prosím Vás, to udělejte - moc Vás prosím
On second thought - když ale tak o tom přemýšlím, napadá mne
On second thought - když jsem o tom znovu přemýšlel, při správné myšlence
On this occasion - při této příležitosti
Once upon a time there was ... Obrat vyskytující se hlavně v pohádkách - znamená naše "byl jednou jeden atd."
One by one - jedno po druhém

Please - prosím!nikdy se tímto slůvkem neodpovídá na anglické "thank you" -děkuji Vám
Please sit down and join us - prosím posaďte se a připojte se k nám
Please take a seat - prosím přijměte místo - prosím sedněte si
Plenty of ... - spousta ...

Referring to your letter of... - odvolávajíce se na Váš dopis ze dne...
right away - ihned (totéž co immediately)
Right lane closed - pravý jízdní pruh uzavřen
Road closed - silnice je uzavřena

Scrambled eggs - míchaná vajíčka straight up eggs - "volská oka" /vajíčková/
she has no manners - nemá žádné chování
Show him in - pošlete ho sem, ať vejde
Signals ahead - pozor přijdou dopravní světla
So I thought I might have a look - tak jsem myslel/a/, že bych se podíval/a/
So that's why - tak proto /aha/

Take a good care of your niece - hezky se starej o svou neteř
Take it easy - neběžnější fráze hovor. američtiny, my bychom k jejímu vystižení použili: Neber si to tak, jen žádný "nervák", nesmíš to tak, rvát, samozřejmě podle situace, kdy to říkáme, např. když někdo se snaží zdvihnout nějaký těžký předmět, namáhá se seč může, pot mu odstřikuje a my mu řekneme: nesmíš to tak rvát, podívej , ono to jde lehce.
Tell me your particulars - sdělte mi svá osobní data
Thank God - bohudík
That is /nebo zkráceně : that s/ all right - to je v pořádku /a je to rovněž jedna z nejčastějších odpovědí na Thank you/
That thief must not think that... and GET AWAY WITHIN... - a že mu to projde
That was a tough one - ten byl opravdu obtížný k jednání /hovor. ten byl tuhej/
That will do - to postačí, tak to bude dobré
That's awfully nice of you - to je od Vás strašně milé
That's funny - to je srandovní, divné, legrační
That's nice of you to say so - je to hezké od Vás, že to říkáte
that's settled - ujednáno
That's the way it is - takové už to je
That's what you need - to je to, co potřebujete
The pleasure is all mine - potěšení je na mé straně
The pleasure's all mine - potěšení je na mé straně
There is no hurry - není spěch
There is nothing like that around here - nic takového tady není
There is nothing serious I can talk about - nedá se s Vámi o ničem vážném mluvit
There's no doubt about it - není o tom pochyb
These are no good any more - ty už nestojí za nic
They lived happily ever after ... rovněž pohádkový obrat- naše: "A žili šťastně a byl tam zvonec a pohádky je konec." - Doslova s "a žili šťastně pak dál a stále dál."
Things and times are to be taken the way they come - věci a doba se musí brát tak jak přicházejí
Things like that.. - takovéhle věci
Thus, to ease the matter - tak, usnadnění záležitosti (věci)
To be gone - být pryč, např. He's gone=on je pryč, odešel
to be in love - být zamilován
To be in the nude - být neoblečen, být nahý
to be of age - být plnoletým
To come true - uskutečnit se
To give everything a second thought - nechat si to rozležet v hlavě
To have a minute spare - mít chvilku volnou
to take care of - pečovati o někoho, starati se o někoho
To tell the truth - abych řekl pravdu I am much obliged to you - jsem Vám velmi zavázán (velmi běžná zdvořilůstka).
USA 1 galon asi 4 litry.

Wanna=I wanna=I want to - chci
Was there anything wrong? - stalo se něco nepříjemného
Watch for deer - pozor na zvěř přebíhající přes silnici
we are in jam - jsem v "kaši"
We are sending under a separate cover - posíláme Vám v jiném dopise nebo balíku
We hope that you will succeed - doufáme, že se Vám podaří
We must not keep her waiting - nesmíme ji nechat, aby čekala
We'll do our best I assure you - ujišťuji Vás, že budeme dělat , co budeme moci
Well done steak - propečený biftek medium done - středně propečený
What about ... - a co ...
What about me - a co já?, nebo: a co pro mne?
What about you? - no a co Vy,
What can I do for you - co mohu pro Vás udělat, čím mohu sloužit
What do I do with it=What am I to do with it - co s tím mám dělat
What do you do - co děláte?
What do you make of it? - co z toho usuzujete?
what is it - co je to ( hovorově: Co je? Co máš nového?)
What is the time? - kolik je hodin?
What of it - no a co z toho
What was on? - co se dělo nebo co se hrálo?
What was the matter - co se stalo
What was wrong with it? - co s tím bylo?
What will the people think about us - co si o nás lidi pomyslí
What will you have - co si dáte? co račte poroučet? /také - what will that be?/
What's happened - co se stalo
What's his phone number - jaké má telefonní číslo, jaké má číslo telefonu
What's on your mind - co máte na mysli
What's that? - co to?
What's the big idea - co je to za nápad
What's up - co je?
What's use of - jaký má smysl...
Which is the way - kudy se jde...?
Who is starring? - kdo hraje hlavní roli?
Will that be of any help to you? - pomůže Vám to?

You are my only friend - ty jsi mým jediným přítelem... /kyní/
You are right = máte pravdu As for the ... = pokud se týče ...
You are shadowed - jste sledován, /stopován/
You are telling me - mně to budete povídat ...
you are welcome - jste vítán
You bet - /jedno z nejčastějších rčení/ - doslova : na to vsaď - použijeme k vyjádření myšlenky: No to bych prosil!
You don't have to be ! - nemusíte /být/
You may leave now to carry on your duty - můžete teď odejít, pokračovat ve službě
Your letter in hand - obdrželi jsme Váš dopis, (doslova: Váš dopis je k ruce)
You're kidding - /slang/ Vy žertujete, děláte si legraci, srandu
You're welcome - jste vítán - také nejběžnější odpověď na Thank you.
Zdroj: Angličtina pro netalentované samouky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.1)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011