Ako prebieha maturitná skúška z angličtiny?

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 661 slov
Počet zobrazení: 269
Tlačení: 19
Uložení: 12

Ako prebieha maturitná skúška z angličtiny? 

Maturitná skúška - pozostáva z externej časti (počúvanie, čítanie) a internej časti (písanie, ústna skúška).

Externá časť trvá 100 minút. 30 minút počúvanie, 25 minút gramatika a 45 minút čítanie.

Interná časť má taktiež 100 minút. Písanie slohu trvá 60 minút a ústna časť trvá 40 minút (20 minút príprava, 20 minút odpoveď).

ÚSTNA ČASŤ

Skladá sa z troch typov úloh:

1 vizuálny podnet (obrázky, grafy a pod.) – opísať, porovnať

2 téma – vyjadriť postoj, názor, argumentovať

3 role play – modelové situácie, vybrať vhodné jazykové prostriedky

Listening – Počúvanie

V prvej časti testu budete počuť niekoľko nahrávok, každú z toho dvakrát. Odpovede sa vypĺňajú počas počúvania. Pred posluchom dostanete čas prečítať si otázky. Pozorne si ich prejdite. Pri prvom posluchu sa zamerajte na jasné odpovede. Tie ťažšie, ktorými si nie ste istí, vyplňujte až pri druhom prehrávaní nahrávky. Nezabudnite si dôkladne prečítať zadanie, vrátane toho ako odpovedať (krížiky do štvorčekov).

Prvý typ úloh sa nazýva Multiple choice (viacero možností). Dôležité je porozumieť nahrávke ako celku. Ak si nie ste istí, ktorá možnosť je správna, začnite vylučovacou metódou.

Ďalším typom úloh sú otázky True/False (pravdivý/nepravdivý), prípadne tretia možnosť Not Stated (neudané, teda z nahrávky nezistiteľné).

Časté sú aj otázky zoradenia odpovedí. V tomto prípade máte niekoľko výrokov, ktoré zhŕňajú, alebo vystihujú krátke náhrávky. Vašou úlohou je ich zoradiť do poradia podľa ktorého odznejú v nahrávke. Opäť si pozorne prečítajte zadanie – jeden z výrokov môže byť navyše, teda nebudete ho počuť ani v nahrávke.

Language in Use – Použitie jazyka

Táto časť preskúša Vašu gramatiku. V prvej úlohe máte text s vynechanými slovami. Na doplnenie každej medzery máte možnosti. Často sa dopĺňajú časti fráz, alebo zaužívaných slovných spojení. Správnu odpoveď môže naznačiť aj veta, najčastejšie slová priamo pred a za medzerou.

Druhá úloha pozostáva z podobného textu, ale neobsahuje možnosti. To znamená, že podľa textu si vyvodíte aký slovný druh sa do medzery hodí (najčastejšie gramatické slová – členy, predložky).

Reading – Čítanie

Čítanie sa skladá z troch úloh. Ku každej je pridelený osobitný text. Podobne ako pri počúvaní sa aj tu stretnete s otázkami typu True/False. Pri čítaní si však môžete nájsť priamo v texte úsek (najčastejšie jednu vetu), ktorý slúži ako dôkaz a potvrdzuje správnu možnosť.

Úlohy môžu obsahovať aj dopĺňanie viet. Pod textom máte niekoľko viet, ktoré nie sú úplné. Medzery vyplníte podľa textu tak, aby boli pravdivé. Pri odpovediach Vám pomôže hľadanie kľúčových slov z vety v text. Napr. Peter was born in London in _______. Je jasné, že hľadáme rok, teda číslovku.

Posledným typom úloh je kompletizácia textu. Okrem zdanlivo kompletného textu s niekoľkými medzerami, dostanete aj niekoľko viet, ktoré máte do medzier zmysluplne doplniť. Zamerajte sa vety tesne pred a po medzerách. Väčšinou sa v nich skrýva spojivo, alebo priamo nadväzujú na dopĺňané vety.

Writing – Písanie

Úroveň B1 ponúka škálu rôznych formátov. Avšak je nepísaným pravidlom, že sa na maturite píše essay (úvaha), letter (list), alebo v krajnom prípade description (opis). V zadaní dostanete presné inštrukcie, ktoré máte splniť. Napríklad čo máte v liste vyjadriť, na čo máte reagovať a na čom sa dohodnúť. Pozorne si ich prečítajte a nič nevynechajte!

Ak píšete list, Vaša adresa ide vpravo hore, cieľová adresa sa píše nad oslovenie. Oslovujete Dear Sir/Madam, (vážený/á pán/pani), prípadne menom. Za oslovením ide čiarka, ale nasledujúci text sa aj tak začína veľkým písmenom. Telo textu sa končí bodkou. Pod to nasleduje fráza – pri neformálnom liste With love – s láskou, Regards (s pozdravom), Best wishes (maj sa dobre) a pri formálnom najčastejšie Yours sincerely (s úctou). Za pozdravom opäť nasleduje čiarka a pod tým už iba meno.

Pri úvahe je potrebné dodržať štruktúru. 1. Úvod do problematiky. 2. V jadre vyjadriť svoje myšlienky a podporiť ich argumentami. Ak ich je len pár, tak ideálne každú v osobitnom odseku. 3. Zhrnúť obsah, ale nepridávať žiadne nové myšlienky. V texte môžete použiť formálne aj neformálne výrazové prostriedky. Snažte sa využiť zaužívané frázy. (In my opinion..., Firstly...)

Hodnotenie Vašej práce pozostáva zo 4 častí.

Obsah – dodržanie zadania, tvorivosť, formát slohového útvaru a štýl (formálny, neformálny). 

Členenie a stavba textu – dodržaná štruktúra úvod, jadro, záver, prípadne odseky. 

Gramatika – vhodnosť časov, pravopis (ten si môžete skontrolovať aj po dopísaní, ak si necháte čas). 

Slovná zásoba – vhodnosť slov, synonymá, ale neodporúča sa používať slová, ktorými si nie ste istí.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034