Anglická gramatika

  Názov práce Kategória
Angličtina Anglické užitočné frázy Angličtina
Angličtina Vyjadrenie niektorých slovenských slov Angličtina
Angličtina Rozdiel medzi "tell" a "say" Angličtina
Angličtina Vynechanie "that" Angličtina
Angličtina Zmena stavu Angličtina
Angličtina Väzba ” have + podstatné meno” Angličtina
Angličtina Nepriamy rozkaz vyjadrujeme pomocou neurčitku Angličtina
Angličtina Nepriama otázka Angličtina
Angličtina Časové vety Angličtina
Angličtina Účelové vety Angličtina
Angličtina Osoby a ich oslovenia Angličtina
Angličtina Dni v týždni Angličtina
Angličtina Citoslovcia (Interjections) Angličtina
Angličtina Podraďovacie spojky Angličtina
Angličtina Priraďovacie spojky Angličtina
Angličtina Postavenie predložiek v otázkach Angličtina
Angličtina Delenie predložiek Angličtina
Angličtina Delenie prísloviek podľa významu Angličtina
Angličtina Stupňovanie prísloviek Angličtina
Angličtina Zložené príslovky Angličtina
Angličtina Odvodené príslovky Angličtina
Angličtina Jednoduché príslovky Angličtina
Angličtina Neurčité slovesné tvary Angličtina
Angličtina Podmieňovací spôsob Angličtina
Angličtina Slovesný spôsob Angličtina
Angličtina Slovesný rod Angličtina
Angličtina Časovanie Angličtina
Angličtina Priebehovosť slovesného deja Angličtina
Angličtina Osoba a čas Angličtina
Angličtina Určovanie času Angličtina
Angličtina Matematické výrazy Angličtina
Angličtina Desatinné čísla Angličtina
Angličtina Násobné číslovky Angličtina
Angličtina Písanie zlomkov Angličtina
Angličtina Písanie dátumu Angličtina
Angličtina Radové číslovky (Ordinals) Angličtina
Angličtina Základné číslovky Angličtina
Angličtina Neurčité zámená Angličtina
Angličtina Vzťažné zámena Angličtina
Angličtina Opytovacie zámená Angličtina
Angličtina Ukazovacie zámená Angličtina
Angličtina Zvratné a zdôrazňovacie zámená Angličtina
Angličtina Privlastňovacie zámená Angličtina
Angličtina Osobné zámená Angličtina
Angličtina Zámená (Pronouns) Angličtina
Angličtina Národnosť (Nationality) Angličtina
Angličtina Porovnávanie prídavných mien Angličtina
Angličtina Stupňovanie prídavných mien (Comparison) Angličtina
Angličtina Prídavné mená (Adjectives) Angličtina
Angličtina Tvorenie podstatných mien Angličtina
Angličtina Počítateľnosť Angličtina
Angličtina Pády - skloňovanie (Declension) Angličtina
Angličtina Množné číslo (Plural) Angličtina
Angličtina Rod (Gender) Angličtina
Angličtina Určenosť - Podstatné mená Angličtina
Angličtina Základný anglický slovosled Angličtina
Angličtina Hláskovanie a anglická abeceda Angličtina
0.014